Про затвердження типового договору позички нежитлового приміщення комунальної власності  територіальної громади смт. Східниця

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 12.03.2015 року                            Східниця                                  № 843

Про затвердження типового договору

позички нежитлового приміщення

комунальної власності територіальної

громади смт. Східниця

Відповідно до статті  26,п.31,статті 60,п.5, пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213 «Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.12 2006 за № 1363/13237, беручи до уваги пропозиції селищного голови та висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 11.03.2015 р. селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити типовий договір позички нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади смт. Східниця, згідно додатку 1.

2. Укласти договір позички нежитлового приміщення ДНЗ № 5 комунальної власності територіальної громади смт. Східниця, що знаходиться на вул. Промисловій, 32 в смт Східниця, згідно з додатками 2, 3.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів (В.Голяк).

Селищний голова                                                                 І.Є. Піляк

 Додаток 1

до рішення

Східницької селищної  ради

№ 843 від 12.03.2015 р.

 Договір позички нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади смт. Східниця

смт. Східниця                                                              ________________

дата укладення договору

Виконавчий комітет Східницької селищної ради, що діє від імені та в інтересах територіальної громади смт. Східниця, іменоване далі «Позичкодавець», в особі ________________, що діє на підставі ________________ з одного боку, та ___________________, далі «Користувач», в особі ________________, що діє на підставі ______________, з другого боку (разом – Сторони), уклали цей договір про наведене нижче.

Предмет Договору

1.1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає в тимчасове безоплатне користування майно комунальної власності територіальної громади смт. Східниця – нежитлове приміщення, розташоване в будинку №__ по вул. ______________, загальною площею ___ кв.м. (далі – Об’єкт), яке знаходиться на балансі Східницької селищної ради, для використання його з метою: _________________.

1.2. Вартість Об’єкта відповідно до довідки балансоутримувача про балансову вартість станом на «__» ________ 20__ р. становить _______грн.____коп.

Умови передачі і повернення об’єкта позички.

2.1. Набуття Користувачем права користування Об’єктом виникає одночасно з підписанням акта приймання-передачі.

2.2. Передача Об’єкта в користування не означає передачі Користувачу права власності на нього. Власником Об’єкта, що переданий у користування, залишається територіальна громада смт. Східниця, а Користувач безоплатно користується ним протягом дії цього Договору.

2.3. Амортизаційні відрахування на Об’єкт нараховуються його балансоутримувачем і використовуються ним на повне відновлення орендованих основних фондів та залишаються в розпорядженні балансоутримувача.

2.4. Повернення Об’єкта здійснюється в тому ж порядку, що і передача Об’єкта. Якщо після припинення договору Користувач не повертає Об’єкт, Позичкодавець має право вимагати примусового повернення і відшкодування збитків.

 Права та обов’язки Користувача

 

3.1. Користувач має право:

3.1.1. Самостійно здійснювати діяльність у межах, визначених законодавством і  цим  Договором  щодо  використання Об’єкта, що переданий у тимчасове безоплатне користування Користувачу.

3.1.2. З дозволу Позичкодавця проводити його реконструкцію, технічне переустаткування, інші заходи, що обумовлюють підвищення його вартості. Вартість від’ємних та невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів Користувача, як з дозволу Позичкодавця  так і без дозволу, компенсації у разі припинення дії Договору не підлягають.

3.1.3. Повернути Об’єкт, переданий йому у користування, в будь-який час до спливу строку договору.

 3.2. Користувач зобов’язується:

3.2.1. Прийняти від Позичкодавця Об’єкт, зазначений у пункті 1.1 цього Договору, за актом приймання-передачі.

3.2.2. Використовувати Об’єкт особисто виключно за його цільовим призначенням відповідно до п. 1.1. даного Договору, самостійно відповідати перед третіми особами за дотримання законодавства, що регулює діяльність Користувача.

3.2.3. Утримувати Об’єкт у безпечному стані і в порядку, передбаченому санітарними, протипожежними правилами експлуатації та згідно вимог законодавчо-нормативних актів з охорони праці.

3.2.4. Забезпечити збереження Об’єкта, своєчасно проводити за власний рахунок його поточний ремонт, запобігати пошкодженню і псуванню.

3.2.5. Своєчасно здійснювати оплату комунальних послуг, експлуатаційних витрат, інших послуг, що надаються спеціалізованими організаціями на підставі договорів, укладених з організаціями, що надають такі послуги.

3.2.6. Забезпечити Позичкодавцю доступ на Об’єкт з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеним цим Договором.

3.2.7. У випадку припинення Договору повернути Об’єкт, що переданий у користування, в належному стані, не гіршому ніж під час передачі його у користування, з урахуванням фізичного зносу.

3.2.8. Якщо Об’єкту, що переданий у користування, заподіяна шкода з вини Користувача, то відшкодування збитків проводити за рахунок останнього відповідно до чинного законодавства.

Права та обов’язки Позичкодавця

 4.1. Позичкодавець має право:

4.1.1. Контролювати наявність, стан, цільове використання Об’єкта та утримання в належному стані.

4.1.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору (або його розірвання) у випадку погіршення стану Об’єкта, його неналежного використання або невиконання вимог цього Договору.

4.1.3. Позичкодавець не відповідає по зобов’язаннях Користувача, що виникли під час використання Об’єкта, який переданий у користування.

4.2. Позичкодавець зобов’язується:

4.2.1. Передати Користувачу зазначений у пункті 1.1 цього Договору Об’єкт, за актом приймання-передачі.

Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором сторони  несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

5.2. Спори, що виникають у ході виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд до суду.

Термін дії та умови зміни, розірвання Договору

6.1. Цей Договір діє з _____________ р. по _______________р. включно.

6.2. Зміна умов (або розірвання) Договору можуть мати місце за погодженням сторін.

6.3. Договір розривається та Об’єкт повертається у випадках:

– нецільового використання Об’єкта Користувачем;

– утримання Користувачем Об’єкта в неналежному стані, недбалого поводження з ним;

– непередбачуваних обставин, коли Об’єкт знадобився позичкодавцю;

– самовільної передачі Об’єкта Користувачем  у користування іншим особам.

6.4. Дія Договору припиняється у випадку:

– ліквідації Користувача;

– загибелі Об’єкта;

– достроково  за згодою сторін або за рішенням суду.

6.5. Взаємовідносини сторін, що не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

Інші умови

7.1. Договір складено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник знаходиться у Позичкодавця; другий – у Користувача.

7.2. До Договору додаються:

– довідка балансоутримувача про балансову вартість Об’єкта;

– акт прийому-передачі Об’єкта.

Реквізити та адреси сторін

Додаток 2

до рішення

Східницької селищної  ради

№ 843 від 12.03.2015 р.

ПЕРЕЛІК

об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади смт.Східниця

№ п/п Назва об’єкта Адреса  

Балансова вартість грн.

1. Приміщення дитячого навчального закладу №5 (будівля) смт.Східниця вул.Промислова,32  

346868,00

Секретар  ради                                                                    Журавчак Ю.Д. 

Додаток 3

до рішення

Східницької селищної  ради

№ 843 від 12.03.2015 р.

ПЕРЕЛІК

Основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, що

передаються в безоплатне користування

№ п/п № балансового рахунку сума
1 104- машини та обладнання 14488,0
2 106- інструменти,прилади 22460,0
3 112- бібліотечні фонди 164,00
4 113-малоцінні необоротні активи 58697,0
5 114- білизна,постільні речі 16102,0
6 221- малоц.швидкозн.предм. 4387,65
7 224- господарські товари,канц.,

приладдя

1011,71
Всього 117310,36

Секретар ради                                                                                                  Журавчак Ю.Д.

Залишити відповідь