“Про  утворення  постійних  депутатських комісій  Східницької  селищної ради VІI  демократичного  скликання  та затвердження  Положення  про постійні депутатські  комісії  Східницької  селищної  ради”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 24.11.2015 року              Східниця                               № 2

“Про  утворення  постійних  депутатських

комісій  Східницької  селищної ради

VІI  демократичного  скликання  та

затвердження  Положення  про постійні

депутатські  комісії  Східницької  селищної  ради”

Відповідно до п.2 ч.1 ст 26, ст.. 47, п.2 ст. 49  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції селищного голови І. Піляка,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити такі постійні депутатські комісії селищної ради:

1.1. Мандатну, з  питань депутатської діяльності,забезпечення законності та правопорядку.

1.2. Планування, бюджету і фінансів,з питань економіки, розвитку місцевого господарства,транспорту і зв’язку.

1.3. Охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї та молоді, фізкультури та спорту.

1.4. Охорони  навколишнього  природного  середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури.

2. Затвердити Положення про  постійні депутатські комісії селищної ради VІ демократичного скликання згідно з додатком.

3. Рішення селищної ради від 11.11.2010 року №2 “Про утворення постійних  депутатських комісій  Східницької  селищної ради  VІ  демократичного  скликання  та  затвердження  Положення  про постійні депутатські  комісії  Східницької  селищної  ради ” вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                           Іван Піляк

Додаток

                                                  до рішення № 2 селищної ради

від 24.11.2015 року

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні депутатські комісії Східницької селищної ради

VIІ демократичного скликання

Стаття 1.   Загальні положення.

1. Постійні депутатські комісії міської ради є органами ради, відповідальними перед нею і підзвітними їй.

2. Перелік, функціональна спрямованість, порядок утворення та організації діяльності постійних депутатських комісій визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом Східницької селищної ради та цим Положенням.

3. Постійні депутатські комісії селищної ради обираються з числа депутатів ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

4. Постійні депутатські комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

Голова постійної депутатської комісії обирається радою за пропозицією селищного голови.

Секретар комісії обирається на першому засіданні комісії.

5. До складу постійних депутатських комісій не можуть бути обрані селищний голова і секретар селищної ради.

Депутат може входити до складу однієї постійної депутатської комісії ради і працює у комісії на громадських засадах.

У виключних випадках, за рішенням селищної ради, депутат може входити одночасно до складу двох депутатських комісій.

6. Селищна рада утворює постійні депутатські комісії:

1) мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, скорочена назва– мандатна, з питань депутатської діяльності(для застосування в рішеннях селищної ради)

2) планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку, скорочена назва– планування, бюджету і фінансів(для застосування в рішеннях селищної ради)

3) охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї та молоді, фізкультури і спорту, скорочена назва– охорони здоров’я (для застосування в рішеннях селищної ради)

4) охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури, скорочена назва– регулювання земельних відносин (для застосування в рішеннях селищної ради)

 Стаття 2. Повноваження постійних депутатських комісій селищної ради.

1. Мандатна, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку комісія здійснює контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, готує на розгляд ради висновки і рекомендації з питань:

1) гарантій депутатської діяльності або відкликання депутата виборцями, дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

2) депутатської діяльності та додержання норм депутатської етики, роботи депутатів в раді, виконання ними рішень ради та її органів;

3) організації проведення місцевого референдуму, виборів ради, міського голови, загальних зборів громадян, порядку внесення місцевої ініціативи, пропозицій за результатами громадських слухань;

4) контролю за діяльністю органів самоорганізації населення за місцем проживання;

5) вступу ради в асоціації та інші форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та виходу з них;

6) скасування незаконних актів виконавчих органів ради;

7) дострокового припинення повноважень міського голови;

8) кількісного складу селищної ради;

9) надання органам самоорганізації населення окремих власних повноважень органів місцевого самоврядування;

10) адміністративно-територіального устрою;

11) забезпечення законності, правопорядку, охорони  прав, законних інтересів громадян;

12) створення відповідно до законодавства України поліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, визначення чисельності працівників поліції, витрат на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення дня них необхідних житлово-побутових умов;

13) заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території смт.Східниця;

14) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури.

2. Комісія планування бюджету і фінансів, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку здійснює контроль за виконанням рішень ради та її виконкому, готує на розгляд ради висновки і рекомендації з питань:

1) погодження програм соціально-економічного та культурного розвитку території ради, цільових програм з інших питань самоврядування;

2) погодження фінансових балансів, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком відповідної території, визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;

3) погодження планів використання природних ресурсів місцевого значення на території ради, їх розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності;

4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи на території ради;

5) складання проекту міського бюджету, подання його на затвердження селищної ради, забезпечення виконання бюджету;

6) фінансування видатків з селищого бюджету;

7) контролю за дотриманням цін і тарифів;

8) встановлення тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами комунальної власності, погодження тарифів з підприємствами інших форм власності;

9) встановлення місцевих податків і зборів, розмірів їх ставок, надання по них пільг;

10) утворення позабюджетних цільових фондів, затвердження звітів про використання цих фондів;

11) отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел;

12) контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до селищного бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форми власності;

13) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території ради.

14) управління комунальною власністю;

15) відчуження комунального майна;

16) затвердження місцевих програм приватизації;

17) затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які піддягають приватизації;

18) визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності;

19) вирішення питань про придбання приватизованого майна;

20) вирішення питань про включення до об’єктів комунальної власності майна відчуження у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним;

21) створення, ліквідація, реорганізація та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності селища.

22) передачі іншим органам ради окремих повноважень щодо управління майном, яке   належить до комунальної власності;

23) визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

24) організації місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку форм торгівлі;

25) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності;

26) розміщення реклами;

27) розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку;

28) контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності;

29) надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

30) контролю за дотриманням законодавства України щодо захисту прав споживачів;

31) залучення іноземних інвестицій, створення   спільних з іноземними партнерами підприємств.

32) управління об’єктами житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та  ефективної експлуатації, належного рівня та якості послуг населенню;

33) контролю за використанням житлового фонду, додержання житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;

34) обліку нежилих приміщень незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб населення селища;

35) організації стоянок автомобільного транспорту;

36) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності, а  також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями;

37) водопостачання, відведення та очищення стічних вод, контроль за якістю питної води;

38)збирання, транспортування, утилізація та знешкодження побутових відходів;

39) організація благоустрою смт. Східниця, контролю за станом благоустрою виробничих територій;

40) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території селища;

41) забезпечення чистоти і порядку в селищі, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

42) організації озеленення, створення місць відпочинку для громадян;

43) житлового будівництва, ремонту та обслуговуванню житла;

44) утримання в належному стані кладовищ інших місць поховання та їх охорони;

45) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;

46) ліквідація наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій;

47) сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну службу, мобілізації, організації військових зборів;

48) здійснення заходів пов’язаних з цивільною обороною.

5. Комісія охорони здоров’я, соціального захисту населення освіти, культури, сім’ї та молоді, фізкультури і спорту здійснює контроль за виконанням рішень ради та її виконкому, готує на розгляд ради, виконкому висновки і рекомендації з питань:

1) управління закладами охорони здоров’я, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

2) забезпечення відповідно до законодавства України розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності;

3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного обслуговування;

4) надання ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством України за рахунок коштів селищного бюджету;

5) надання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

6) контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, за умовами праці та наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;

7) погодження територіальної програми зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організації їх виконання.

8) управління закладами освіти, культури, фізкультури і спорту, які належать територіальній громаді або передані їй, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання і організації їх матеріально-технічного забезпечення;

9) створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів дитячих, у молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

10) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

11) створення умов дня занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку, організації роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;

12) повного державного утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному та розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, надання громадянам пільг на утримання дітей в школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей в школах;

13) забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження і використання культурного надбання;

14) внесення пропозиції до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятниками природи, історії або культури, які охороняються законом.

4. Комісія охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури здійснює контроль за виконанням рішень ради та її виконкому, готує на розгляд ради, виконкому висновки і рекомендації з питань:

1) організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, а також об’єктів місцевого значення;

2) визначення території селищної ради у встановленому законодавством порядку відповідно до рішення селищної ради;

3) вибору, вилучення (викупу) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

4) погодження селищних містобудівних програм, генеральних планів забудови селища, іншої містобудівної документації;

5) надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження об’єктів містобудування незалежно від форм власності;

6) контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних  явищ та процесів;

7) організації охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, паркових і садибних комплексів;

8) організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що піддягають особливій охороні;

9) надання згоди на розміщення на території міста нових об’єктів, сфера економічного впливу діяльності яких, згідно з діючими нормативами, включає територію селищної ради;

10) погодження проектів місцевих програм охорони довкілля;

11) контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використання, охорони земель, природних ресурсів, загальнодержавного та місцевого значень, відтворення лісів;

12) визначення території ради для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства України.

7. До відання постійних депутатських комісій належать також інші питання, визначені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

 Стаття 3. Загальна компетенція постійних депутатських комісій.

1. Постійні депутатські комісії за дорученням ради або за власною ініціативою:

1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;

2) вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

3) розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань;

4) виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

5) розглядають пропозиції, заяви і скарги громадян;

6) беруть участь у розробці заходів щодо реалізації пропозицій, звернень, заяв і скарг членів територіальної громади, сприяють в організації їх виконання.

2. Постійні депутатські комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

3. Постійні депутатські комісії за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради, або за власною ініціативою:

1) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних селищній раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету;

2) здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради, виконавчого комітету.

3. Постійні депутатські комісії у випадках, передбачених ст.46 п.п. 7, 8 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, приймають рішення про скликання сесії селищної ради.

4. Постійні депутатські комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку визначеному законодавством, мають право отримувати від керівних органів підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні довідкові матеріали  та іншу інформацію, необхідні для здійснення своїх повноважень.

5. Постійна депутатська комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів та науковців.

 Стаття 4. Організація роботи постійних депутатських комісій.

1. Організація роботи постійної депутатської комісії ради покладається на голову комісії.

Голова постійної депутатської комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2. У разі відсутності голови комісії, або неможливості ним виконувати свої повноваження, з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

3. Засідання постійної депутатської комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.

   Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності —секретарем комісії.

5. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

6. Рекомендації постійних депутатських комісій підлягають обов’язковому розгляду виконавчими органами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

   Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у передбачені законом терміни.

7. Питання, які належать до відання кількох постійних депутатських комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної  ради розглядатися постійними комісіями спільно.

8. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних депутатських комісій.

Стаття 5. Заключні положення.

1. Протягом терміну своїх повноважень селищна рада може утворювати нові постійні депутатські комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2. Положення про постійні депутатські комісії затверджуються селищною радою не пізніше як на другій сесії ради.

3. Зміни та доповнення до Положення, пов’язані з внесенням змін до чинного законодавства про місцеве самоврядування, вносяться рішенням селищної ради за пропозицією постійних депутатських комісій.

4. Постійні депутатські комісії керуються у своїй діяльності цим Положенням та зобов’язані дотримуватись його вимог.

Селищний голова                                           Іван Піляк