Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Східницької селищної ради

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

24.11.2015 року              Східниця                          № 7

Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Східницької селищної ради

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення ефективної роботи виконавчого комітету,  виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Регламент виконавчого комітету  Східницької селищної ради, що додається.
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної ради відповідно до розподілу обов’язків.

Селищний голова                                              І.Є. Піляк

Додаток до рішення виконкому

від 24.11.2015 р. №

Р Е Г Л А М Е Н Т

виконавчого комітету  Східницької селищної ради

            Регламент виконавчого комітету Східницької селищної ради (далі – Регламент) визначає засади організаційно – розпорядчої діяльності виконавчого комітету щодо вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.

 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Виконавчий комітет Східницької селищної ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом селищної ради, який утворюється радою на строк її повноважень.

1.2. Виконавчий комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків України, кутовий штамп, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням встановлених зразків (велика і мала печатки).

1.3. Виконавчий комітет є підконтрольним і підзвітним раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органу виконавчої влади – також підконтрольним відповідному органу виконавчої влади.

1.4. Виконавчий комітет:

попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових  програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень, що вносяться на розгляд селищної ради;

здійснює повноваження органу опіки та піклування селищної ради;

координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

організовує виконання рішень ради, власних рішень, а також затверджених радою планів та програм економічного та соціального розвитку, місцевого бюджету.

1.5. Виконавчий комітет є незалежним у виборі форм і стилю роботи.

1.6. Виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

              П. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

2.1. Виконавчий комітет здійснює управління економічним, соціальним та культурним розвитком на підвідомчій території відповідно до законів України і за перспективним (річним) планом, поточними (квартальними) і оперативними (місячними, тижневими) планами.

Річний та квартальні плани затверджуються виконавчим комітетом, місячний і тижневий – селищним головою.

2.2. Планування роботи виконавчого комітету здійснюється з урахуванням  плану соціально – економічного розвитку селища, директивних документів органів державної влади, обласної ради і облдержадміністрації, селищної ради та селищного голови.

2.3 Річний та квартальні плани роботи виконкому формуються  на основі доручень міського голови, пропозицій заступника селищного голови, секретаря селищної ради і членів виконкому, голів постійних депутатських комісій ради відповідно до п.2.2 Регламенту та пропозицій, які пов’язані з виконанням функціональних обов’язків посадових осіб.

2.4. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи виконавчого комітету здійснюють планування своєї діяльності відповідно до поточних і оперативних планів виконкому.

2.5. Щотижневе планування  діяльності виконкому здійснюється його керівництвом з врахуванням п.п.2.3 – 2.4 цього Регламенту і оперативної ситуації в селищі.

2.6. Порядок формування планів роботи виконавчого комітету ради та організація контролю за його виконанням визначається окремим рішенням виконавчого комітету.

2.7. Загальний і оперативний контроль за виконанням  планів роботи виконавчого комітету ради здійснюють заступник селищного голови з питань роботи виконавчого органу і секретар селищної ради відповідно до розподілу обов’язків.

У випадку,  якщо передбачені планами заходи з об’єктивних причин не можуть бути виконані у встановлені терміни, заступник селищного голови, секретар селищної ради, посадові особи апарату ради та її виконкому завчасно письмово інформують про це селищного голову, за дозволом якого питання виключається з плану роботи виконкому.

Ш. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 3.1. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання.

3.2. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

3.3. Обов’язки секретаря виконавчого комітету виконує секретар селищної ради за розпорядженням селищного голови.

Розподіл обов’язків між заступником селищного голови з питань діяльності виконавчого органу і секретарем селищної ради здійснюється селищним головою.

3.4. Члени виконавчого комітету:

беруть участь у підготовці  і розгляду питань на засіданні виконавчого комітету;

вносять пропозиції до виконавчого комітету про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого  комітету;

звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків на час засідань виконавчого комітету, а  також для здійснення своїх повноважень в інших випадках з  відшкодуванням середньої заробітної плати  за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів селищного бюджету.

3.5. Виконавчий комітет розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів селищної ради.

3.6. Виконавчий комітет в межах компетенції приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

3.7. Проекти рішень виконавчого комітету (далі – проекти рішень) вносяться на розгляд виконавчого комітету посадовими особами ради та її виконкому, членами виконавчого комітету.

У разі, коли розроблення проекту рішення доручено кільком посадовим особам, виконавець, зазначений першим, є головним розробником.

До підготовки питань на засідання виконавчого комітету можуть залучатися постійні депутатські комісії, місцеві органи виконавчої влади, працівники науки, керівники і спеціалісти підприємств місцевого господарства.

 3.8. Проекти рішень до їх внесення виконавчому комітету підлягають  погодженню із заінтересованими органами та організаціями.

Погоджений проект рішення візується головним розробником, заступником селищного голови (секретарем ради), до кола функціональних обов’язків яких віднесене дане питання, юрисконсультом.

 Додатки до проекту рішення візує головний розробник.

Якщо рішення, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших рішень, то ці зміни або доповнення  включаються до проекту рішення або додаються окремим актом одночасно з проектом.

3.9. У разі проведення публічного обговорення проекту рішення головний розробник вносить проект рішення разом з довідкою про проведення публічного обговорення, в якій зазначаються коло осіб, які були залучені до публічного обговорення, результати цього обговорення, рішення щодо врахування пропозицій, мотиви та обгрунтування їх відхилення (в цілому або частково).

3.10 Головний розробник разом з проектом рішення може вносити до виконкому текст інформаційного повідомлення про цей проект.

 Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується головним розробником на окремому аркуші і повинен містити обґрунтування  необхідності прийняття нормативно – правового акта, його мету та розкривати зміст цього проекту, соціально – економічні та інші істотні наслідки його прийняття.

У разі прийняття селищним головою рішення про інформування населення стосовно проекту текст інформаційного повідомлення передається посадовій особі, відповідальній за зв’язки з громадськістю, для доведення його до відома населення.

3.11. Проект рішення  повинен складатись з таких частин:

 назви рішення, в якій стисло відображається зміст рішення;

 преамбули, що містить посилання на нормативно – правові акти, короткий аналіз стану справ з даного питання та мету прийняття рішення;

    вирішальної частини, в якій встановлюються конкретні завдання виконавцям і терміни їх виконання та інформування про це виконавчого комітету;

 контрольної частини, в якій вказуються посадові особи, які будуть здійснювати контроль за виконанням рішення .

3.12. Проекти рішень із соціально – економічних питань повинні мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета прийняття рішення.

Встановлювані завдання повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної рішенням, з переліком виконавців і визначенням термінів виконання завдань.

У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування виконкому про хід виконання встановлених завдань.

3.13. Порядок підготовки проектів рішень регуляторного характеру визначається окремим рішенням виконавчого комітету.

3.14. У разі невідповідності проекту рішення законодавству юрисконсульт готує відповідний висновок.

3.15. Проекти рішень, погоджені і завізовані заінтересованими органами та організаціями, посадовими особами місцевого самоврядування, подаються до секретаря ради за 5 робочих днів до засідання виконавчого комітету.

3.16. Проекти рішень, які вносяться на засідання виконавчого комітету,     надаються керівництву і членам виконавчого комітету не пізніш як за 3 робочі дні до засідання виконкому.

3.17. Секретар селищної ради з головним розробником проекту рішення забезпечують явку доповідачів та співдоповідачів, а також запрошених на засідання виконавчого комітету осіб та ознайомлює їх з проектом рішення  і матеріалами до нього.

3.18. Засідання виконавчого комітету проводяться згідно з планом роботи виконкому, як правило, у   третій четвер кожного місяця.

3.19. У засіданні виконавчого комітету можуть брати участь посадові особи апарату ради та її виконкому, керівники місцевих органів виконавчої влади, голови постійних комісій ради, депутати ради, а також запрошені представники трудових колективів підприємств, об’єднань  громадян, політичних партій, органів самоорганізації населення, інші особи.

На засіданнях виконавчого комітету можуть бути присутні працівники преси, радіо і телебачення.

3.20. Позачергові засідання виконавчого комітету проводяться за ініціативою селищного голови.

Документи позачергового засідання виконкому видаються членам виконкому перед його початком.

3.21. Порядок денний засідання виконавчого комітету складається секретарем селищної ради  не пізніш, як за 7 календарних днів до засідання і протягом 2 робочих днів направляється селищному голові та членам виконкому.

3.21.1. Порядок денний чергового засідання виконавчого комітету включає два розділи: перший – два-три основні питання згідно з оперативним планом роботи виконавчого комітету; другий – питання, підготовлені посадовими особами місцевого самоврядування в межах компетенції згідно з їх оперативними і поточними планами роботи.

3.21.2. До порядку денного включаються лише ті питання, проекти рішень і документи щодо яких підготовлені з вимогами цього Регламенту.

3.22. Відкриває, веде і закриває засідання виконавчого комітету селищний голова або заступник селищного голови, що його заміщає.

Головуючий на засіданні виконавчого комітету:

відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви;

організовує розгляд питань;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;

ставить питання на голосування, оголошує його результати.

3.23. Рішення виконавчого комітету з будь – якого питання приймаються на його засіданні після обговорення цього питання. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються селищним головою.

Додатки до рішень секретарем селищної ради.

3.24. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд селищної ради.

3.25. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції, можуть бути скасовані селищною радою.

Рішення виконавчого комітету з мотивів їхньої невідповідності Конституції або Законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

3.26. Виконавчий комітет може скасувати своє рішення з дотриманням процедури прийняття рішень, крім випадків, зазначених в законі.

3.27.   Рішення виконавчого комітету приймаються відкритим голосуванням або таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Таємне голосування проводиться за пропозицією селищного голови.

3.28. В окремих випадках за рішенням селищного голови засідання виконкому може проводитися у закритому режимі.

3.29. Рішення, прийняте виконавчим комітетом із змінами і доповненнями  до внесеного проекту, доопрацьовуються головним розробником і погоджується та візується відповідно до п.п. 3.8 – 3.9. цього Регламенту і не пізніше 3-х  робочих днів після засідання виконавчого комітету передається секретарю селищної ради (заступнику селищного голови).

3.30. Засідання виконавчого комітету протоколюється. Ведення протоколу засідань виконавчого комітету здійснює секретар селищної ради. Протокол засідання виконавчого комітету підписує головуючий на засіданні виконкому і секретар селищної ради.

Ведення протоколу засідань виконавчого комітету у закритому режимі здійснює секретар селищної ради.

3.31. Протоколи засідань виконавчого комітету, прийняті рішення і матеріали до них зберігаються  в секретаря ради і надаються для ознайомлення зацікавленим особам у встановленому порядку.

 IV. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 4.1. Організація роботи з документами у виконавчому комітеті здійснюється відповідно до інструкції з діловодства, що затверджується виконавчим комітетом відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153.

4.2. Відповідальність за організацію виконання документів несуть селищний голова, заступник селищного голови, секретар селищної ради  відповідно до розподілу обов’язків.

4.3. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших виконавчих органів вищого рівня (далі – акти законодавства), рішень Львівської обласної ради, розпоряджень і доручень голови Львівської обласної ради і голови обласної державної адміністрації, рішень селищної ради та її виконавчого комітету, запитів і звернень народних депутатів України.

4.4. Контроль за ходом виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, рішень селищної ради та її виконавчого комітету здійснюється шляхом:

аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації виконавців про стан виконання в цілому або окремих встановлених ними завдань;

систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;

періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях виконавчого комітету, нарадах у селищного голови або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків) з виконання поставлених завдань.

4.5. Посадові особи апарату ради та її виконкому, підприємства, організації та установи інформують виконавчий комітет про хід виконання рішень виконавчого комітету, актів законодавства, розпоряджень і доручень голови Львівської обласної ради і голови обласної державної адміністрації у встановлені строки.

Якщо в рішенні не встановлено термін інформування про їх виконання, воно береться на контроль, як правило, на місячний термін.

4.6. Інформація (звіт) про стан виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови Львівської обласної ради і голови Львівської обласної державної адміністрації, що подається відповідним органам виконавчої влади вищого рівня, підписується селищним головою.

4.7. Зняття з контролю виконаних документів проводиться за дозволом селищного голови чи його заступника, секретаря ради (відповідно до розподілу обов’язків).

4.8. Діловодство з контролю за виконанням документів веде працівник ради, до компетенції якого віднесено здійснення функцій контролю.

4.9. Рішення виконкому знімаються з контролю на засіданні виконавчого комітету на підставі узагальненої інформації, яка подається заступником селищного голови та секретарем ради, про що у протоколі засідання виконавчого комітету робиться відповідний запис.

4.10.  Після зняття документа з  контролю всі матеріали до нього здаються секретарю ради.

4.11. У разі прийняття рішень виконавчого комітету з питань, які вже вносились на розгляд виконкому, попередні рішення знімаються з контролю новим рішенням.

        V. КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ ТА ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

5.1. Для сприяння здійсненню повноважень виконавчого комітету виконком утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (комітети, комісії, ради, робочі групи тощо).

5.2. Завдання та функції консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів (далі – дорадчих органів) визначається затверджуваними виконавчим комітетом положеннями про відповідні дорадчі органи,  рішеннями виконавчого комітету і цим Регламентом.

5.3. Виконавчий комітет створює дорадчий орган у складі голови, заступника голови (при потребі), секретаря і членів дорадчого органу.

5.3.1. Обов’язки голови дорадчого органу покладаються, як правило, на заступника селищного голови, секретаря селищної ради (відповідно до розподілу обов’язків), обов’язки заступника голови – на члена виконавчого органу ради, обов’язки секретаря, як правило, – на посадову особу апарату ради та її виконкому.

5.3.2. До складу дорадчого органу можуть входити посадові особи місцевого самоврядування, керівники місцевих органів виконавчої влади (за згодою), депутати селищної ради (за згодою), керівники комунальних підприємств і бюджетних організацій, керівники підприємств, установ та організацій, що не перебувають у власності територіальної громади (за згодою), представники об’єднань громадян, політичних партій та органів самоорганізації населення (за згодою).

5.4. Засідання дорадчого органу вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш як половина загальної кількості її членів і якщо інше не передбачене положенням про дорадчий орган.

5.5. Засідання дорадчого органу проводяться відповідно до плану роботи виконавчого комітету, як правило, один раз на місяць, позачергові – у міру потреби.

5.6. Рішення дорадчого органу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів дорадчого органу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

5.7. Рішення дорадчого органу оформляються протоколами, які підписують голова і секретар дорадчого органу.

5.8. Рішення дорадчого органу реалізуються, як правило, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями або дорученнями селищного голови.

5.9. Технічний запис і оформлення протоколів засідань дорадчого органу забезпечує секретар дорадчого органу.

5.10.  Дорадчі органи виконавчого комітету у своїй діяльності підзвітні виконавчому комітету.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ВИКОНКОМУ

6.1. Проект рішення , який зачіпає інтереси територіальної громади смт. Східниця, галузі суспільних відносин тощо, має важливе значення для їх розвитку, може бути винесений на публічне обговорення на будь – якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до населення іншими  засобами.

6.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту рішення приймає селищний голова на підставі звернення головного розробника або за власною ініціативою.

Звернення повинно містити пропозицію про проведення публічного обговорення проекту рішення, обґрунтування необхідності та джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані наслідки прийняття цього проекту.

Звернення підписує головний розробник та візують заступник селищного голови (секретар ради), органи та організації.

До звернення додаються проект рішення, що його завізував головний розробник, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення має бути зазначено:

з якими верствами та групами населення необхідно провести обговорення;

яких результатів необхідно досягти;

яких заходів необхідно вжити для проведення публічного обговорення;

термін  проведення обговорення.

Проведення публічного обговорення регуляторного акта здійснюється з урахуванням вимог, установлених Положенням про порядок підготовки проектів регуляторних актів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 2000 р. № 1182, та відповідним рішенням виконавчого комітету.

6.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник передає посадовій особі ради та її виконкому, до обов’язків якої віднесено зв’язки з громадськістю, проект рішення з планом публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття, а також контактні телефони і адресу головного розробника.

6.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного обговорення проекту рішення, розглядає головний розробник, узагальнює та враховує під час доопрацювання проекту.

Відповідне доопрацювання проекту є підставою для звернення головного розробника щодо продовження терміну внесення проекту до виконавчого комітету.

 VII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

 7.1. Організація роботи із зверненнями громадян здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

7.2. Виконавчий комітет та посадові особи ради та її виконкому, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), здійснюють об’єктивний і вчасний їх розгляд, перевіряють викладені в них факти, приймають рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечують їх виконання, повідомляють громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

7.3. Селищний голова, заступник селищного голови, секретар селищної ради проводять особистий прийом громадян.

Прийом громадян проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, в будинку, де працює виконавчий комітет, за місцем роботи і проживання громадян. Графіки прийому громадян затверджуються селищним головою.

7.4. Діловодство за пропозиціями, заявами і скаргами веде працівник селищної ради у встановленому порядку.

Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.

7.5. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснює виконавчий комітет.

VІІІ. ВІДНОСИНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

З ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 8.1. Відносини виконавчого комітету з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади смт. Східниця, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності виконавчому комітету в межах його повноважень.

8.2. Відносини виконавчого комітету з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади смт. Східниця, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності в межах повноважень, наданих виконавчому комітету законом.

8.3. На вимогу виконавчого комітету та його посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території селища підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання виконавчого комітету, дорадчих органів виконкому для подання інформації з питань, віднесених до відання виконавчого комітету та його органів.

ІХ. Прикінцеві положення.

 9.1.  Рішення селищної ради, які приймаються з порушенням даного Регламенту та чинного законодавства визнаються недійсними у судовому порядку.

9.2. Зміни і доповнення до Регламенту приймаються виконавчим комітетом.

Секретар ради                                      Ю.Д. Журавчак