Проект рішення ради

Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності смт. Східниця та подальшого розпорядження ним

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

00.00.2018 року                                    Східниця                                            № 00

 

 

Про затвердження Порядку виявлення, обліку

та зберігання безхазяйного майна, прийняття

цього майна до комунальної власності смт. Східниця

та подальшого розпорядження ним

 

 

Відповідно ст. 335, 1277 Цивільного Кодексу України, статей 29,40,60, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади смт. Східниця, враховуючи висновокпостійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Затвердити Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності смт. Східниця та подальшого розпорядження ним(додаток 1).

 

  1. Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини на території смт. Східниця (додаток № 2).

 

  1. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Східницької селищної ради.

 

4.Контроль за виконаннямрішенняпокласти на постійнудепутатськукомісіюмандатну, з питаньдепутатськоїдіяльності, забезпеченнязаконності та правопорядку.

 

 

 

Селищний голова                                  І.Є. Піляк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

                                                                          до рішення Східницької селищної рад

                                            №00 від 00.00.2018р.

 

 

Порядок

виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності смт. Східниця та подальшого розпорядження ним

  1. Загальні положення

1.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

1.2. У викладеному Положенні застосовуються наступні визначення :

  річ – предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки;

 

 майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.

безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;

відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

уповноважений орган – виконавчий комітет  Східницької селищної ради, якому надаються повноваження визначені цим Положенням;

нерухоме майно – будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення та земельні ділянки;

рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тощо).

руйнування – повне знищення об’єкта що унеможливлює його подальшу експлуатацію;

демонтаж – розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням цілісності;

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими Східницька селищна радауклала договір зберігання безхазяйного майна.

Діяцього Порядку поширюється на нерухомемайно, право на яке підлягаєдержавнійреєстрації, що не маєвласникаабовласникякогоневідомий.

Даний Порядок розробленовідповідно до КонституціїУкраїни, Цивільного кодексу України, ЗаконівУкраїни “Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень”, “Про місцевесамоврядування в Україні”.

Порядок розроблено з метою врегулювання відносин пов’язаних з виявленням, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна на територіїСхідницької селищної ради, організацією його збереження та використання впродовж періоду перебування на обліку як безхазяйного.

Прийняті Східницькою селищною радоюакти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями на території смт. Східниця.

 

  1. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини

2.1.Депутати  селищної  ради відповідних  виборчих  округів,   громадяни смт. Східниця, підприємства, установи, організації всіх форм власності яким стало відомо про розташоване на території смт. Східницямайно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Східницьку селищну раду.

2.2. Східницька селищна радаможе з власноїініціатививиявлятибезхазяйнемайно на територіїсмт. Східниця.

2.3. Уповноважений органза зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об’єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до реєструючих органів.

2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, комісією з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини на території смт. Східниця проводиться обстеження виявленого майна при чому зазначається :

–  адреса та технічний стан об’єкта;

– можливість подальшої експлуатації об’єкта згідно  його цільового призначення;

–  пропозиції стосовно подальшої експлуатації об’єкта.

 

Якщо у ході  обстеження об’єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, розглядається можливість щодо його використання як нежитлового.

2.5. Результати обстеження документуються відповідним актом в якому зазначаються всі встановлені факти.

2.6. У випадку встановлення факту руйнування, комісією висувається пропозиція щодо подальшого використання земельної ділянки, де розташовувався об’єкт.

2.7. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого уповноважений орган  звертається до органу реєстрації.

 

2.8. Орган реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» забезпечує внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяженьвідповідних даних з відміткою «безхазяйне».

 

2.9. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважений орган отримує від органу реєстрації інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно та їх обтяженьна бланку встановленого зразка.

 

2.10. Уповноважений орган  після отримання інформаційної довідки протягом 10 (десяти) робочих днів робить оголошення в електронному та друкованих засобах масової інформації про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік.

 

2.10. Об’єкти відумерлої спадщини беруться на облік уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цьому може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь)  тощо, складені  уповноваженим органом.

 

2.11. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місце перебування таких осіб відсутні, уповноважений орган  може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

 

2.12. Уповноважений орган  самостійно, після спливу строку для прийняття спадщини, робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності.

Комісією з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини на території смт. Східницяпроводить обстеження об’єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність  територіальної громади смт. Східниця або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

  1. Зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої  спадщини покладається на виконавчий комітет Східницької селищної ради.

 

3.2. Східницька селищна рада для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми власності.

 

3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акту приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Східницької селищної ради звіти про стан та використання речі. Східницька селищна рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

 

3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення виконавчим комітетом Східницької селищної ради  відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

 

3.5. Між Східницькою селищною радою  та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.

 

3.6. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту визначення його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам, згідно з договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.

 

3.7. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна або нежитлових приміщень відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення уповноваженого органу.

 

3.8. Передача рухомого, нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини (житловий фонд) у тимчасове користування юридичним,  фізичним особам здійснюється за рішенням уповноваженого органу.

 

3.9. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання рухомого майна, нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір користування майном з обов’язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.

 

3.10. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.

 

3.11. Поліпшення об’єкта, переданого у тимчасове користування, здійснені під час знаходження його на обліку, територіальною громадою Східницької селищної ради не відшкодовуються.

 

3.12. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини виконавчий комітет Східницької селищної ради направляє відповідні доручення утримувачам житлового фонду(надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій) щодо майна, яке не передано у користування для забезпечення утримання його у належному технічному та санітарному стані.

 

3.13. Уповноважений орган  веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік органом реєстрації.

 

 

 

  1. Прийняття безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини до комунальної власності територіальної громади смт. Східниця

 

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини  уповноважений орган  в порядку окремого провадження звертається до суду за місцезнаходженням рухомого, нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  територіальної громади смт Східниця.

 

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої  спадщини у комунальну власність  територіальної громади смт. Східницяуповноважений орган  готує на чергову сесію Східницької селищної ради відповідний проект рішення.

 

4.3. Після прийняття рухомого, нерухомого майна до комунальної власності  територіальної громади смт. Східницяуповноважений орган  здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою смт. Східниця, в особі Східницької селищної ради.

4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органі реєстрації та прийнятого до комунальної власності  територіальної громадисмт. Східницябезхазяйного рухомого, нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

  1. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що обліковується як безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, передане у комунальну власність територіальної громади смт. Східниця.

 

5.1. Східницька селищна рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна.

 

5.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або відумерлого майна уповноважений орган повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.

 

5.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до територіальної громадисмт. Східниця не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).

 

5.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується Східницькою селищною радою на підставі відповідного рішення.

 

5.5. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  територіальної громадисмт. Східниця та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому порядку.

 

  1. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

 

6.1. Прийняття рухомого, нерухомого безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади смт. Східницята подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Східницької селищної ради.

 

6.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством України, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                            Ю.Д.Журавчак

Bookmark the permalink.

Comments are closed