Проект рішення ради

 Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання та передачу майна, яке належить до комунальної власності Східницької селищної ради

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

00.00.2018 року                                    Східниця                                            № 00

 

 

Про затвердження Положення про порядок

відчуження, списання та передачу майна, яке належить

до комунальної власності Східницької селищної ради

 

 

Відповідно до п. 30 ч.1 ст. 26, п.5 ст. 60,  ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України  № 803 від 06.06.2007 року «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності», постанови Кабінету Міністрів України  № 1314 від 08.11.2007 року «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», з метою врегулювання питання управління комунальним майном територіальної громади смт. Східниця, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Затвердити Положення про порядок відчуження, списання та передачу майна, яке належить до комунальної власності Східницької селищної ради (додаток 1).

 

 1. Встановити, що підприємства, установи та організації комунальної власності при списанні та відчуженні матеріальних цінностей, які є в них на балансі, керуються цим Положенням.

 

 1. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Східницької селищної ради.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку.

 

 

 

Селищний голова                                                                                       І.Є. Піляк

 

 

 

                                                                                    Додаток №1

                                                                          до рішення Східницької селищної рад

                                            № 00 від 00.00.2018р.

 

 

Положення

про порядок відчуження, списання та передачу майна, яке належить до комунальної власності Східницької селищної ради

 1. Загальні положення

1.1. Положення розроблене відповідно до Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного майна», Порядку відчуження об’єктів державної власності, Порядку списання об’єктів державної власності, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 06.06.2007р. № 803 та 08.11.2007р. № 1314,  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом МФУ від 02.09.2014р. № 879, Наказу МФУ «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать суб’єктам державного сектору, та порядку їх складання» від 13.09.2016р. № 818, з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших законодавчих нормативно-правових актів з питань управління та відчуження майна.

 

 1. Положення визначає порядок відчуження, списання та безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади смт. Східниця (далі – майно), перебуває на бухгалтерському обліку та використовується:

– організаціями, установами, закладами, які фінансуються з селищного бюджету – на праві оперативного управління;

– комунальними підприємствами – на праві господарського відання;

– селищною радою  – на праві управління.

 

 1. Дія цього Положення не поширюється на відчуження:

– цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

– індивідуально визначеного нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва та законсервованих об’єктів, що підлягають приватизації,  відчуження яких регулюється положеннями Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», інших законів та нормативно-правових актів з приватизації майна;

– майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження (застава, податкова застава, накладення арешту, тощо);

– майна, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами України (примусове відчуження, відчуження військового майна та інше).

 

 1. Дія цього Положення не поширюється на списання:

– цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

– майна, правовий режим якого встановлюється відповідними законами (житловий фонд, матеріальний резерв, об’єкти цивільної оборони тощо).

 

 1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

майно – матеріальні активи, які відповідно до нормативно – правових актів віднесені до основних фондів (засобів – будинки, споруди, приміщення, машини та устаткування, транспортні засоби, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання) та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи);

відчуження майна – передача права власності на майно, яке перебуває на балансах підприємств, організацій, установ, іншим юридичним чи фізичним особам шляхом продажу за грошові кошти;

списання майна – процедура вилучення шляхом ліквідації (знищення) майна з активу у разі його відповідності критеріям, передбаченим цим Положенням;

процедура списання майна – сукупність дій підприємств, організацій, установ та інших осіб, зазначених у цьому Положенні, спрямованих на списання майна відповідно до вимог цього Положення;

оцінка майна – процес визначення його вартості на дату оцінки (на будь-яке число місяця), яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

 

Відчуження майна

 1. З балансів підприємств, організацій, установ (далі – підприємство) може бути відчужене майно, крім зазначеного в пункті 3 цього Положення.

 

7.Відчуження майна проводиться безпосередньо підприємствами після отримання на це відповідного дозволу. Організаційні заходи щодо надання дозволу (погодження) на відчуження майна проводяться Східницькою селищною радою.

 

8.Для розгляду питання про надання дозволу на відчуження майна підприємство, організація, установа  подає разом із зверненням стосовно відчуження майна:

 • звернення з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів;
 • довідка про вартість майна, яке пропонується до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку, в якій вказується назва інвентарного об’єкта, рік випуску, інвентарний номер, балансова (первісна) вартість, сума нарахованого зносу;
 • акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником підприємства, організації, установи  (довільної форми);
 • звіт про оцінку майна, яке пропонується до відчуження.

На вимогу селищної ради заявник  подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обгрунтованого рішення.

 

Строк подання документів, визначених пунктом 8, до селищної ради  не може перевищувати 2 місяці від дати оцінки.

 

 1. Незалежна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Замовником оцінки майна, що пропонується для відчуження, є підприємство (організація, установа), яке є балансоутримувачем цього майна.

Витрати по проведенню оцінки можуть відшкодовуватися покупцем, що передбачається в умовах продажу об’єкта та у відповідному договорі купівлі-продажу.

 

 1. Початкова вартість майна визначається на підставі висновку про вартість майна.

 

 1. Після проведення оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

 

 1. Відчуження майна (крім будівель та споруд) проводиться на підставі рішення Східницької селищної ради.

 

 1. Строк дії дозволу (погодження) щодо відчуження майна не  може перевищувати 12 місяців від дати його надання.

 

 1. Відчуження майна здійснюється виключно на конкурентних засадах – через біржі, на аукціоні, за конкурсом.

Заявник після отримання відповідного дозволу (погодження) при здійсненні продажу через біржі, на аукціоні забезпечує укладання договору з юридичною особою про продаж майна. При цьому заявник надає відповідній особі документ, що підтверджує надання відповідного дозволу (погодження) на відчуження цього майна.

Договір повинен передбачати: строки проведення аукціону; початкову ціну продажу об’єкта і порядок  її зниження; розмір і порядок виплати винагороди; взаємні зобов’язання, умови розірвання договору та майнову відповідальність сторін; інші умови на розсуд сторін.

Організатором конкурсу є підприємство, на балансі якого знаходиться майно, або юридична особа, уповноважена підприємством, за погодженням з виконавчим комітетом Східницької селищної ради.

Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, за конкурсом, публікується не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу у засобах масової інформації і повинна містити такі відомості; назву майна, його місцезнаходження, відомості про майно, початкову вартість продажу, фіксовані умови продажу, кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні, конкурсі, час та місце ознайомлення з майном, час  та місце проведення аукціону, конкурсу, адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону, конкурсу.

Аукціон або конкурс проводиться за наявності не менш як двох покупців.

Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, конкурсу, повинна мати при собі: документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження

Кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні – три дні до початку аукціону, для участі в конкурсі п’ять днів до початку проведення конкурсу.

Конкурс з продажу майна проводиться безпосередньо організатором конкурсу. Організатор конкурсу в десятиденний термін після отримання дозволу на відчуження майна створює конкурсну комісію в кількості від 5 до 9 чоловік. Голова конкурсної комісії призначається організатором конкурсу. Конкурсна комісія здійснює реєстрацію учасників конкурсу, розгляд поданих заяв, ведення протоколу продажу майна та забезпечує конфіденційний режим зберігання поданих документів.

Для реєстрації фізичних або юридичних осіб, як учасників конкурсу, до конкурсної комісії подається підписана та скріплена печаткою на участь в конкурсі у вільній формі заяв, яка повинна містити: назву об’єкта, відомості про юридичну або фізичну особу, підтверджуючі документи щодо виконання фіксованих умов конкурсу, які підлягали  виконанню до початку проведення конкурсу, конкурсна пропозиція, яка повинна містити запропоновану ціну придбання об’єкта та зобов’язання щодо виконання фіксованих умов конкурсу. Конкурсна пропозиція подається в окремому пакеті з назвою конкурсу та написом «Конкурсна пропозиція».

Засідання конкурсної комісії є закритим. Конкурс проводиться в один етап, на якому розглядаються конкурсні пропозиції учасників та визначається переможець конкурсу. Переможцем конкурсу визначається учасник, який запропонував найвищу ціну та виконав фіксовані умови конкурсу. Рішення про вибір переможця приймається 2/3 голосів присутніх членів комісії.

Ціна продажу майна визначається у ході конкурсного розгляду. Продаж об’єкта не може здійснюватись за ціною нижчою від його початкової вартості.

Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості: фіксовані умови конкурсу, конкурсні пропозиції учасників конкурсу, обґрунтування вибору переможця конкурсу, відомості про учасників конкурсу. Протокол підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та в триденний термін затверджується організатором конкурсу. Копія затвердженого протоколу видається переможцю конкурсу.

Затверджений протокол є підставою для укладання протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону, конкурсу та підприємством.

Договір включає: відомості про підприємство та покупця, назву та коротку характеристику об’єкта продажу, остаточну ціну продажу об’єкта, взаємні зобов’язання підприємства та покупця, момент передачі об’єкта продажу покупцю (після сплати повної вартості придбаного майна),  номери поточних рахунків, назви і адреси банківських установ, порядок розрахунків за придбане майно, інші умови на розсуд сторін.

Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу. Термін сплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків від ціни продажу об’єкта.

Підприємство здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю після повної сплати грошових коштів за придбане майно шляхом укладання акту приймання – передачі. Право власності у покупця майна за договором виникає з моменту передачі об’єкта продажу.

Якщо майно не продане, підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт продажу, може ініціювати  питання щодо прийняття рішення про повторний його продаж.

У разі повторного проведення аукціону, конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість можу бути зменшено не більш як на 30 відсотків.

Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України «Про товарну біржу» з урахуванням вимог цього Положення.

 

 1. Кошти, отримані підприємствами від відчуження майна, за вирахуванням плати за послуги та суми податків, залишаються у їх розпорядженні з правом подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових основних засобів.

Підприємства зобов’язані письмово повідомити селищну раду про використання коштів, отриманих у результаті відчуження майна, потягом 30 днів (з моменту реалізації) шляхом подання звіту за встановленою формою.

 

 1. Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за дотриманням порядку відчуження майна відповідно до цього Положення та за цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна.

 

Списання майна

 1. Списання майна, що перебуває на балансах підприємств, установ, організацій, закладів здійснюється після отримання на це відповідного дозволу.

Організаційні заходи щодо надання дозволу (погодження) на списання майна проводяться  Східницькою селищною радою.

 

 1.  Списанню підлягає майно, яке:

а) непридатне для подальшого використання, виявлене в результаті інвентаризації як недостача, морально застаріле, фізично зношене. Крім того, підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом нових об’єктів, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням підприємств та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання;

б) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не може бути реалізоване);

в) яке не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане іншим підприємствам, організаціям, установам або щодо якого не можуть бути визначені інші способи управління.

 

 1. Знос майна, що даними бухгалтерського обліку становить 100 відсотків вартості, та/або відповідність майна критеріям, що визначаються підпунктом «в» п.18 цього Положення, не може бути достатньою підставою для його списання.

 

 1. Списання здійснюється шляхом їх:

– продажу;

– безоплатної передачі;

– ліквідації.

 

 1. Для визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей, розпорядчим документом керівника підприємства, установи, організації щорічно створюється постійно діюча комісія у складі:

– керівника або його заступника (голова комісії);

– головного бухгалтера або його заступника (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

– керівників груп обліку або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

– особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;

– інших посадових осіб (на розсуд керівника підприємства, установи, організації).

Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації розпорядчим документом керівника підприємства, установи може бути надано інвентаризаційній комісії.

 

 1. Для участі в роботі комісії щодо встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під наглядом державних інспекцій чи інших органів, запрошується їх представник, який підписує висновки комісії або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до її висновків.

Для вирішення списання музейних цінностей або матеріальних цінностей спеціального призначення комісії створюються в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

 1. Постійно діюча комісія підприємства, установи, організації:

а) проводить огляд майна для складання акта про його списання, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поверхові плани, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку, і встановлює можливість або неможливість відновлення і подальшого використання основних засобів підприємством та вносить пропозиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію;

б) встановлює конкретні причини списання об’єктів основних засобів:

– фізичне або моральне зношення, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та ін.;

в) встановлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є);

г) встановлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об’єкта;

д) після отримання дозволу на списання основних засобів здійснює контроль за вилученням із списаних цінностей придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад.

 

 1. Висновки комісії за результатами обстеження об’єктів основних засобів викладаються у вигляді актів про списання матеріальних цінностей за формами первинного обліку. Акти подаються на розгляд керівника підприємства, установи, організації, який приймає рішення про їх затвердження і за прийняте рішення несе персональну відповідальність.

 

 1. Списання майна проводиться за первісною або за відновлюваною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей).

 

 1. Списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) проводиться у такому порядку:

– вартістю за одиницю (комплект) в розмірі  до 6000 гривень – з дозволу керівника підприємства, установи, організації що є розпорядником коштів;

– вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 6000 гривень – з дозволу виконавчого комітету Східницької селищної ради.

Списання з балансу підприємства, установи, організації нерухомого майна до закінчення періоду нарахування зносу на нього проводиться на підставі рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради.

Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

 

 1. Для розгляду питання про надання дозволу на списання майна надаються до Східницької селищної ради такі документи:

– звернення з техніко-економічним обґрунтуванням необхідності списання майна;

– акт списання майна;

– довідка про вартість майна, яке пропонується до списання, згідно з даними бухгалтерського обліку, в якій вказується назва інвентарного об’єкта, рік випуску, інвентарний номер, балансова (первісна) вартість, сума нарахованого зносу.

Дозвіл на списання майна надається виконавчим комітетом Східницької селищної ради шляхом ухвалення відповідного рішення.

 

На вимогу виконавчого комітету Східницької селищної ради заявник  подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обгрунтованого рішення.

 

 1. Списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як недостача, здійснюється після відшкодування його вартості крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

 

 1. Морально застаріла комп’ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися та закріплюватися  за відповідними закладами, підприємствами, установами та організаціями селищного підпорядкування.

 

 1. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

 

Утворення комісії із списання майна, її завдання та повноваження.

 1. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або    неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна (далі по тексту – Комісія), склад якої затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб’єкта господарювання.

 

 1. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

– акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

– акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

– акти на списання майна;

– інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

 

Порядок списання комунального майна способом ліквідації

 1. Ліквідація основних засобів дозволяється лише у випадках, коли інші способи списання майна з балансу визначені неможливими, тільки після отримання дозволу на списання основних засобів.

 

 1. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після отримання дозволу (рішення) Східницької селищної ради або відповідного розпорядження селищного голови.

 

 1. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій, згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо підприємсвом, установою організацією, на балансі якої перебуває майно.

 

 1. Усі деталі, вузли, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів підприємства, установи та організації.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються, як вторинна сировина  (металобрухт тощо).

 

 1. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

 

 1. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

 

 1. Списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (на які  нарахований знос 100 відсотків) з балансу бюджетної установи  первісною (переоціненою) вартістю до 10 тис грн., здійснюється за рішенням керівника установи, згідно Актів на списання основних засобів за встановленою типовою формою.

 

 1. Списання з балансу бюджетної установи нерухомого майна, автотранспортних засобів, незавершеного будівництва та основних засобів, первісна (переоцінена) вартість яких становить більше 10 тис. грн. та які не повністю амортизовані, здійснюється за рішенням Східницької селищної ради.

З метою отримання дозволу селищної ради на списання майна, вартість якого становить більше 10 тис. грн., та які не повністю амортизовані, підприємство, установа та організація подає лист (звернення) на списання майна, в якому зазначаються пропозиції для списання, та Протокол засідання Комісії, до якого додаються документи, зазначені в п.32 цього Положення.

 

 1. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, залишаються у розпорядженні установи.

 

Порядок списання комунального майна способом безоплатної передачі

 1. Передача майна з балансу одних закладів та установ на баланс інших закладів та установ в межах одного головного розпорядника здійснюється безоплатно, згідно розпорядження (наказу) керівника бюджетної установи.

 

Прикінцеві положення

 1. Керівник бюджетної установи контролює, організовує, забезпечує та відповідає за дотримання процедури відчуження, списання та безоплатної передачі майна відповідно до цього Положення та вимог чинного законодавства України.

 

 1. Спірні питання, що виникають у процесі відчуження, списання та безоплатної передачі майна відповідно до цього Положення, вирішуються у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                            Ю.Д.Журавчак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Східницької селищної ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання та передачу майна, яке належить до комунальної власності Східницької селищної ради»

 

Назва регуляторного акта: проект рішення селищної ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання та передачу майна, яке належить до комунальної власності Східницької селищної ради ” .

 

Регуляторний орган: Східницька селищна рада.

 

Розробник документа: виконавчий комітет Східницької селищної ради.

 

 1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом регулювання :

Проблема, яку має намір вирішити Східницька селищна рада за допомогою прийняття запропонованого проекту регуляторного акту полягає у врегулюванні питання щодо відчуження, списання та передачі майна, що перебуває у комунальній власності селищної ради.

Вищевказана проблема стосується наступних груп:

 • Місцева влада до відання якої відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” належать повноваження щодо управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг споживачам .
 • Балансоутримувачі майна (підприємства, установи, організації), на балансі яких перебувають матеріальні цінності, в результаті затвердження Положення матимуть механізм їх списання та відчуження.
 • Суб’єкти підприємницької діяльності.
 • Громадяни.

 

 1. Цілі регулювання:

 

Метою регуляторного акта є встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює процес списання та передачі майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища та перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету, на правах повного господарського відання чи оперативного управління, збереження та управління цим майном,  структурних підрозділів виконавчих органів селищної ради.

3.Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:

Регулювання господарських відносин при прийнятті регуляторних актів передбачає необхідність розгляду можливих альтернатив, запропонованому регуляторному акту, тому до вивчення пропонуються наступні варіанти:

 1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації.
 2. Впровадження запропонованого регуляторного акта.

При застосуванні першої з альтернатив розгляд та вирішення питань стосовно відчуження, списання майна, що перебуває на балансі селищної ради, підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються з місцевого бюджету, не буде мати чіткої прозорої процедури списання та відчуження майна комунальної власності.

У разі застосування запропонованого регуляторного акту, буде досягнуто визначеної мети, зокрема щодо забезпечення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Прийняття запропонованого проекту регуляторного акта забезпечить можливість врегульовувати питання щодо відчуження комунального майна, зокрема в частині організації та проведення комерційних конкурсів, а також щодо врегулювання деяких положень списання комунального майна.

Проаналізувавши обидва запропоновані варіанти, можна дійти висновку, що необхідно приймати другий варіант.

 

 1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Для розв’язання визначеної проблеми пропонується проект рішення Східницької селищної ради  „ Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання та передачу майна, яке належить до комунальної власності Східницької селищної ради ” у запропонованому варіанті шляхом дотримання регуляторної процедури.

Під час здійснення заходів, пов’язаних з процедурою прийняття регуляторного акту, його проект у відповідності до вимог чинного законодавства буде опубліковано у друкованих засобах масової інформації.

В процесі оприлюднення регуляторного акту зацікавлені юридичні та фізичні особи матимуть можливість прийняти участь у обговоренні пропонованого положення та внесенні власних зауважень та пропозицій, які можуть бути враховані розробником регуляторного акту.

Таким чином, буде забезпечено прозорість та врахування громадської думки в процесі здійснення регуляторної політики.

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Досягнення поставленої цілі за рахунок запропонованої регуляції можливе з двох причин, по-перше:  прийняте Положення буде регулювати процес списання та передачі майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища та перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету, на правах повного господарського відання чи оперативного управління, збереження та управління цим майном,  структурних підрозділів виконавчих органів селищної ради, по-друге: пропонований регуляторний акт буде прийнято відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

 1. Прогнозовані результати прийняття акту із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Аналіз вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта має наступний вигляд:

Вигоди Витрати
Сфера інтересів місцевої влади
– Відповідність до вимог законодавства регуляторного акту, що врегульовує питання відчуження, списання, передачі комунального майна – Витрати, пов’язані з підготовкою до проведення конкурсу по визначенню орендарів майна (публікація у пресі, виготовлення технічної документації, незалежна оцінка та ін.)
Сфера інтересів балансоутримувачів майна
– Отримання положення про порядок відчуження, списання та передачі майна комунальної власності територіальної громади смт. Східниця -/-
Сфера інтересів суб’єктів підприємницької діяльності
– Можливість внесення зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту на стадії оприлюднення.

– Можливість участі у конкурсах з відчуження комунального майна

-/-
Сфера інтересів громадян
– Забезпечення прозорості та врахування громадської думки в процесі регуляторної діяльності

– Можливість участі у конкурсах з відчуження комунального майна

-/-

 

 1. Строк дії акту необмежений.

 

 1. Визначення показників результативності.

 

Зважаючи на те, що очікувані витрати або вигоди в результаті дії запропонованого регуляторного акта не можуть бути кількісно виражені, в якості визначення результативності регуляторного акта пропонуються наступні показники:

 

 

п/п

Показник Одиниці виміру  
1. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта од.  
2. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, на виконання вимог акта грн.  
3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта  
4. Сума коштів, отримана балансо-утримувачами від продажу майна грн.  
5. Кількість конкурсів з продажу майна проведених балансоутримувачами од.  

 

 1. Відстеження результативності зазначеного регуляторного акту буде проводитися після набуття чинності рішення з використанням визначених показників результативності акту.

У разі виявлення неврегульованих та непередбачених моментів, які передбачається встановлювати за допомогою аналізу якісних показників дії цього акту, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

 

Селищний голова                                                                            І.Є.Піляк

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed