Про затвердженняПрограми розвитку земельних відносин та охорони земель в смт. Східниця на 2020 рік

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01.2020 року                                    Східниця                                               № 825

Про затвердженняПрограми розвитку

земельних відносин та охорони земель

в смт. Східниця на 2020 рік

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.1 ст.78, ст.76 Бюджетного кодексу України, ст.209 Земельного кодексу України, ст.12 Закону України “Про охорону земель”,  беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 24.01.2020 р. №1“Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2020 рік” і висновок постійної депутатської комісії з регулювання земельних відносин від 22.01.2020 р., та з метою забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки курорту Східниця, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин та охорони земель смт.Східниця на 2020 рік (далі – Програма) згідно з Додатком.
  2. Установити, що джерелами фінансування Програми є кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до бюджету селища, кошти загального фонду селищного бюджету та кошти з інших джерел, які не заборонені чинним законодавством України.
  3. Виконавчому комітету селищної ради, постійній депутатській комісії з регулювання земельних відносин вжити заходів щодо виконання даної Програми.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію охорони навколишнього природного середовища, регулюванняземельнихвідносин, будівництва та архітектури

 

 

 

Селищний голова                                                                                 ПілякІ.Є.

 

   

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення селищної ради

№ 825 від 24.01.2020 р.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 24 січня 2020 р. №

Селищний голова

__________  Піляк І.Є.

ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин та охорони земельсмт. Східниця на 2020 рік

 

І. Загальні положення.

Селищна програма розвитку земельних відносин та охорони земель на 2020 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності», статті 35 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  та Бюджетного кодексу України

 

ІІ.Визначенняпроблеми, на розв’язанняякоїспрямованаПрограма.

1.1. Встановлення та зміна меж смт. Східниця.

Відповідно до ч. 2 ст. 175 Земельного кодексу України межі адміністративно – територіальних утворень, в т. ч. селищ, встановлюються та змінюються за проектами землеустрою, які розробляються відповідно до техніко – економічного обґрунтування їх розвитку, генеральних планів населених пунктів.

Східницькою селищною радою 29.11.2011 року було прийняте рішення № 199 Про внесення змін до Генерального плану смт. Східниця (курорту Східниця) після розробки проекту змін до Генерального плану смт. Східниця (курорту Східниця) рішенням№ 577 від 15.11.2013 року було  затверджено  проект змін догенерального плану смт. (курорту) Східниця, згідно з яким проектована територія смт. (курорту) Східниця становить 2940,9449 га.

На даний час відкритим залишається питання погодження  проекту  змін догенерального плану смт. (курорту) Східниця з Новокропивницькою сільською радою.

  • Підготовка земельних ділянок до їх продажу або надання в

        оренду на земельних торгах у формі аукціону.

Відповідно до Земельного кодексу України об’єктами земельних торгів (аукціонів) є земельні ділянки комунальної власності, які призначені для продажу чи надання в оренду під забудову на земельних торгах у формі аукціону.

Земельні ділянки, призначені для продажу чи надання в оренду на земельних торгах (аукціонах), не повинні мати будь-яких правових обмежень (обтяжень) і мають бути вільними від прав третіх осіб на цю земельну ділянку.

Підготовка та організація земельних торгів (аукціону) передбачає в першу чергу формування переліку земельних ділянок, які підлягають відчуженню на аукціоні (далі – Перелік), та виготовлення технічної документації на земельні ділянки, які виставляються на земельні торги, проведення її державної експертизи та складання технічного паспорта земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки і визначення стартової ціни.

 

ІІІ. Мета, завдання та пріоритетиПрограми

Програма розроблена з метою раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальної громади та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури селища.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

Заходи Програми, направлені на розвиток земельних відносин та раціональне використання і охорону земель, будуть здійснюватися за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, відповідно до ст.209 Земельного кодексу України. Вони полягають в наступному:

винесення в натуру І зони охорони Східницького родовища мінеральних вод дасть змогу вестинагляд за дотриманнямвсіх норм передбачених чинним законодавством стосовно санітарних зон охорони родовища мінеральних вод.

винесення в натуру меж земельних  ділянок для веденнялісового господарства, площаякихстановить – 100,5673 гадасть змогу раціонально використовувати та вестинагляд за лісовим господарством смт. Східниця згідно чинного законодавства.

укріплення берегів р. Східничанката встановлення прибережно захисних смуг річки Східничанка та її притоксприятиме припиненню руйнування берегів р.Східничанка, унеможливить зсуви грунтів і руйнування дорожнього полотна та інженерних комунікацій, а також несанкціонованого використання прибережно захисних смуг річки Східничанка та її приток.

розробка детальних планів території дасть змогу покращити планування забудови селища, сприятиме здійсненню інвестиційних проектів з розвитку курорту Східниця;

виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки для закріплення їх за територіальною громадою селища дасть змогу визначити та та виготовити документи на земельні ділянки для обслуговування закладів що перебувають у користуванні територіальної громади смт Східниця.

Підготовка земельних ділянок до їх продажу або надання в оренду на земельних торгах у формі аукціону та проведення аукціонів забезпечує формування відкритого та прозорого ринку землі, збільшення надходжень до селищного бюджету.

Заходи Програми, направлені напідготовку проведення земельних торгах у формі аукціону будуть здійснюватися за рахунок коштів загального фонду селищного бюджету, передбачених на розвиток земельних відносин.

 

  1. V. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Програма розрахована на 2020 рік.

 

  1. VI. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

Основним завданням Програми є: проведення землеустрою на місцевому рівні.

Основними заходами Програми є:

– проведення робіт із встановлення і зміни меж смт. Східниця;

– проведення робіт з укріплення берегів р. Східничанка та встановлення прибережно-захисних смуг річки Східничанка та її приток;

– проведення робіт з підготовки земельних ділянок до їх продажу або надання в оренду на земельних торгах у формі аукціону.

Заходи щодо реалізації місцевої програми розвитку земельних відносин та охорони земель наведено у додатку 3 до Програми.

Вирішення даного завдання дасть можливість створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури селища, збільшення надходжень коштів до бюджету територіальної громади.

 

VII. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

Джерелами фінансування Програми є кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва до селищного бюджету, та кошти загального фонду селищного бюджету. Загальна сума коштів передбачена на фінансування Програми становить – 95,537 тис. грн., в тому числі із спеціального фонду – 25,000 тис. грн.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2 до Програми.

 

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Координація виконання Програми покладається на Держгеокадастр у Дрогобицькому районі та виконавчий комітет селищної ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює Східницька селищна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна депутатська комісія охорони навколишнього природного середовища, регулюванняземельнихвідносин, будівництва та архітектури.

Виконавці Програми до 15.01.2020 р. зобов’язані поінформувати селищну раду про виконання заходів Програми. На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання Програми та використання бюджетних коштів, які враховуються при складанні Програми на наступний бюджетний період.

 

  1. IX. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу:

– сформувати комунальну форму власності на землю, урівнявши в правах на землю  територіальну громади та державу, що сприятиме раціональному використанню наявних земельних ресурсів, надходженню додаткових коштів до державного та місцевого бюджетів;

– покращити охорону земель і водних ресурсів шляхом укріплення берегів р. Східничанка, посилити захист окремих територій від підтоплення, захистити інженерно-транспортні комунікації від пошкодження і руйнування;

– після встановлення і винесення в натуру меж смт. Східниця покращити планування розвитку інфраструктури курорту Східниця та здійснити відповідні інвестиційні проекти;

– провести земельні торги у формі аукціону, що суттєво збільшить надходження до селищного бюджету, а також здійснити цільові проекти з питань соціально-економічного розвитку смт. Східниця.

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить також здійснювати використання та охорону земель на якісно новому рівні, сприятиме розвитку ринку землі, дасть можливість зберегти та використати землю як складову частину природного ресурсу та територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприятиме припливу інвестицій у розвиток курорту Східниця.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                            Журавчак Ю.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми

ЗАХОДИ

на реалізацію Програми розвитку земельних відносин та охорони земель смт. Східниця на 2020 рік

Назва напряму діяльності (основні завдання) Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
  1.1.Погодження проекту із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Східниця м. Борислава, Львівської області Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт    

 

 

  1.2. Розробка детальних планів території Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт Спеціальний фонд селищного бюджету  

 

25,0

1.3. Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки для закріплення їх за територіальною громадою селища. Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт Загальний фонд селищного бюджету  

 

30,0

  1.4. Винесення в натуру межі смт. Східниця згідно публічної кадастрової карти Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт Загальний фонд селищного бюджету  

40537

  1.6. Винесення в натуру межі  лісів смт. Східниця      
  1.7. Винесення в натуру доріг у кварталах забудови на території смт. Східниця      
Проведення земельних торгів у формі аукціону        
Загальні обсяги фінансування,        
в т. ч. за рахунок коштів селищного бюджету        

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                     Журавчак