Про затвердження Програми промоції селища – курорту Східниця на 2020 рік

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01.2020року                                    Східниця       № 826

 

Про затвердження Програми промоції

селища – курорту Східниця на 2020 рік

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення виконавчого комітету селищної ради від 24.01.2020р. №1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки, культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2020 рік”, висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 24.01.2020 р., селищна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму промоції селища – курорту Східниця на 2020 рік

(далі – Програма), що додається.

 1. Селищному голові І. Піляку забезпечити фінансування заходів на реалізацію даної Програми в межах коштів, передбачених на цю мету в селищному бюджеті на 2020 рік.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                     ПілякІ.Є.

 

 

 

 

Додаток до рішення селищної ради

№ 826 від 24.01.2020 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 24 січня 2020 р. №

Селищний голова

__________  Піляк І.Є.

 

      ПРОГРАМА

Промоції селища курорту Східниця на 2020 рік

Загальні положення

 

Територія смт. Східниці є чудовою базою для розвитку найрізноманітніших видів і форм туризму та відпочинку. Об’єктивно оцінюючи її  туристично-рекреаційні можливості, можна зробити висновок, що вона має передумови для перспективного розвитку культурно-пізнавального, лікувально-оздоровчого, гірськолижного, природничо-пізнавального, науково-освітнього, релігійного, мисливського, сільського, екологічного, водного, етнічного, спортивно-оздоровчого, ділового, відпочинково-розважального видів туризму.

Природно-ресурсний потенціал у поєднанні з історико-культурною спадщиною, вигідним географічним розташуванням в центрі Європи, багаторічним досвідом і напрацюваннями у сфері туризму і рекреації є достатньо вагомими передумовами пріоритетного розвитку індустрії туризму, санаторно-курортного лікування, оздоровлення, відпочинку, спрямованого як на вітчизняних, так і на іноземних споживачів.

Розвиток туристично-курортної галузі в смт. Східниця має позитивну динаміку. З кожним роком зростає кількість відпочивальників та гостей селища. Відповідно, обсяг наданих санаторно-курортних та туристичних послуг збільшується, зростають відрахування до місцевого бюджету.

Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та оздоровчого туризму є важливим чинником підвищення якості життя, створення додаткових робочих місць, поповнення бюджету та підвищення туристичного авторитету селища –курорту.

Основними проблемами промоції Східниці є недостатня її комплексна промоція, відсутність єдиної маркетингової політики, чіткого позиціонування на ринку санаторно-курортних послуг з метою «відмежування» від конкурентів. Відсутність уніфікованої системи оцінки якості санаторно-курортних послуг, розвинутої системи туристичних програм, спрямованих на розвиток нових туристичних маршрутів, що територіально працюють в смт. Східниця, слабке фінансування культурно-мистецьких заходів та недостатня кількість унікальних акцій (заходи – візитівки), спроможних додатково рекламувати Східницю – все це становить в довгостроковій перспективі загрозу для розвитку курорту.

 

Проблеми розвитку туризму та курорту смт. Східниця

 

Поряд з позитивними тенденціями існує ряд проблемних питань, які гальмують розвиток туристичної та санаторно-курортної сфери, вирішення яких дозволить збільшити обсяги реалізації туристичних та санаторно-курортних послуг, кількість туристів та оздоровлених осіб, сприятиме розвитку туристично-відпочинкової та лікувально-оздоровчої бази, а саме:

 • незадовільний стан доріг та під’їздів до об’єктів туристичної та курортної відвідуваності;
 • недостатнє використання транспортних можливостей для перевезення туристичних потоків;
 • неефективне використання туристично-рекреаційних можливостей в районах області та сільській місцевості;
 • низький рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури;
 • недостатність дорожніх вказівників і туристично-інформаційних знаків;
 • недостатня кількість місць короткочасного відпочинку вздовж доріг;
 • неналежний стан туристичних маршрутів (брак обладнаних місць короткочасного відпочинку, відсутність єдиної системи маркування шляхів активного туризму (пішохідних, велосипедних, тощо);
 • недостатність туристичної інформації як для туристів, так і для підприємств, що надають послуги у сфері туризму (карт, інформаційно-довідкової продукції тощо);
 • неефективна діяльність відповідних структур щодо забезпечення екологічної безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу;
 • неналежне функціонування комунальної інфраструктури курортних територій, в т.ч., систем водопостачання, водовідведення та очищення стоків;
 • недостатність дорожніх вказівників і туристично-інформаційних знаків;
 • незабезпечення професійними кадрами в галузі туризму і рекреації;
 • низька якість та недостатній асортимент туристичних послуг;
 • потреба у залученні значних інвестицій у розбудову туристичної галузі.

 

Мета програми

 

Програму розроблено відповідно до основних вимог законів України: «Про туризм», «Про курорти».

 

Основною метою Програми є:

 • удосконалення та підвищення рівня обізнаності про можливості курорту смт. Східниця серед потенційних та існуючих відпочивальників;
 • формування конкуренто-спроможного ринку лікувально-діагностичних і туристичних послуг селища – курорту;
 • розробка та співфінансування ( із залученням інших джерел фінансування) для проведення заходів-візитівок;
 • розробка нових туристичних маршрутів, зосереджених на оглядовому висвітленні унікальних архітектурних будівель, історії курорту, оглядових екскурсій лікувальної бази санаторно-курортних закладів, особливостей культурної спадщини;
 • залучення суб’єктів туристичного бізнесу та санаторно-курортних закладів міста до спільної рекламної кампанії;
 • сприяння соціально-економічному розвитку селища – курорту та зростання якості життя населення.

 

 

Основні завдання та напрями Програми:

 

Програму спрямовано на розв’язання істотних проблем розвитку туризму і діяльності курорту, а саме:

 • удосконалення місцевої політики з розвитку туризму і курорту;
 • підвищення ефективності функціонування туристичної сфери і діяльності курорту;
 • раціональне використання туристичних та рекреаційних ресурсів смт. Східниця та об’єктів історико-культурної спадщини;
 • формування конкурентоспроможного туристично-курортного продукту;
 • приведення технічної оснащеності об’єктів туристичної інфраструктури у відповідність до вимог сучасних стандартів якості туристичного обслуговування;
 • покращення туристичного іміджу та курортної привабливості смт. Східниця на регіональному та міжнародному туристичному ринку, підвищення ефективності заходів, спрямованих на збільшення туристичних потоків у селище;
 • забезпечення туристичного маркування у селищі;
 • забезпечення поширення інформації про курорт Східниця та її лікувальні можливості на внутрішньому та зовнішньому туристичних ринках, здійснення заходів для формування позитивного іміджу курорту.

 

Основні заходи реалізації Програми:

 

 • Організація ефективної системи партнерства державних органів, приватних підприємств та громадських організацій для подальшого розвитку туристичної діяльності, підвищення привабливості смт. Східниця та покращення її іміджу як туристичного та курортного осередку;
 • Забезпечення участі у міжнародних програмах з розвитку туризму, організація міжнародної співпраці у сфері туризму;
 • Організація маркування маршрутів у туристичних зонах і облаштування їх вказівниками та засобами довідкової інформації;
 • Організація та проведення маркетингової кампанії з просування смт. Східниця як туристичного центру на внутрішньому та зарубіжних ринках;
 • Розробка партнерських програм за принципом державно-комерційного співробітництва;
 • Організація та проведення моніторингу туристичної діяльності, створення загальнодоступної бази довідкових даних;
 • Розвиток виставкової діяльності смт. Східниця та участь в міжнародних туристичних виставкових заходах за кордоном. Розробка та реалізація єдиної концепції представлення смт. Східниця в рамках роботи стенду на виставках;
 • Виготовлення та придбання поліграфічної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції туристичних можливостей смт. Східниця;
 • Організація реклами туристичних можливостей смт. Східниця в засобах масової інформації;
 • Створення та забезпечення діяльності селищної мережі туристично-інформаційних центрів та пунктів.

 

Джерела фінансування

 

Виконання заходів Програми  передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі – 500000,00 грн., інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

Контроль за реалізацією даної програми.

 

Координацію роботи та контроль за виконанням Програми буде здійснювати виконавчий комітет Східницької селищної ради.

 

 

Секретар селищної ради                                                                         Журавчак Ю.Д.