Про утворення «Центру надання адміністративних послуг» Східницької селищної  ради                                                             

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2020 року                                Східниця                                             № 20

Про утворення «Центру надання

адміністративних послуг» Східницької

селищної  ради.

 

Відповідно до частини 10 статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою покращення якості надання адміністративних послуг селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Утворити Центр надання адміністративних послуг як структурний підрозділ – відділ «Центр надання адміністративних послуг» Східницької селищної ради
 2. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Східницької селищної   ради, додаток 1;
 3. Затвердити регламент «Центру надання адміністративних послуг» Східницької   селищної ради, додаток 2;
 4. Організацію виконання цього рішення покласти на відповідальну особу за підготовку розпорядчих документів Центру надання адміністративних послуг
 5. Координацію діяльності відділу ЦНАП покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради відповідно до розподілу обов’язків.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову.

 

Селищний голова                                                                               Іван ПІЛЯК

 

Додаток

до рішення Східницької селищної ради

від 24.12.2020 р. N 20

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Східницької   селищної ради

 

 1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Східницької селищної ради (далі – Центр) є структурним підрозділом виконавчого комітету Східницької селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно визначеного Переліку.
 2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Східницькою селищною радою (далі – Рада).
 3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Східницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 4. Основні завдання Центру:

– організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

– спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;

– забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

– державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до Закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

– державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до Закону;

– реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

– організація надання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру;

– проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до Закону;

– вчинення відповідно до закону нотаріальних дій, які вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів;

– здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

 1. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії -адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою. Він включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 1. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій і скарг, визначених рішенням Східницької селищної ради.
 2. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) здійснюють прийом представники Пенсійного фонду України, суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств, а також відповідно до рішення Ради – працівники структурних підрозділів виконавчого комітету Східницької селищної ради (у разі необхідності).
 3. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).
 4. Центр має наступну структуру: начальник відділу, адміністратори, державні реєстратори, сектор звернень громадян та сектор реєстрації місця проживання.
 5. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – державного реєстратора (який здійснює функції адміністратора) чи представника суб’єкта надання адміністративних послуг.
 6. Центр очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням селищного голови в установленому законодавством порядку. Обов’язки керівника Центру можуть бути покладені на керівника іншого структурного підрозділу Ради або керуючого справами виконавчого комітету Східницької селищної ради.
 7. Основні завдання начальника відділу:

– здійснення керівництва діяльністю Центру, розподіл обов’язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

– організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

– представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

– координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що залучаються до його роботи;

– організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

– сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій селищному голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення пропозицій селищному голові щодо преміювання працівників Центру;

організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови;

– виконання функцій адміністратора Центру;

– несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

– планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи селищному голові;

розроблення посадових інструкцій працівників, у разі по-треби – змін і доповнень до цього Положення, подання їх на затвердження в установленому порядку;

– звітування про проведену роботу Центру у визначеному порядку;

– забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів з питань формування та ведення реєстру територіальної громади, інших працівників відділу;

– виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою.

 1. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови в установленому законодавством порядку.
 2. Державний реєстратор має печатку та електронний цифровий підпис.
 3. Основними завданнями державного реєстратора є:

– забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців;

– забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

– здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;

– внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;

– надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

– здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою, відповідно до законодавства.

 1. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням селищного голови в установленому законом порядку.
 2. Кількість адміністраторів визначається Радою.
 3. Адміністратор має іменну або номерну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, найменування Центру та відповідного номеру(за наявності).
 4. Основними завданнями адміністратора є:

– надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

– прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

– видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

– організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх на-дання;

– здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних по-слуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

– надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

– виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції.

19.1. Адміністратор має право:

– безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

– погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

– інформувати начальника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

– посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

– порушувати клопотання перед начальником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 1. Основними завданнями сектору звернень громадян є:

– організація та здійснення діяльності щодо розгляду звернень громадян, відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

– надання консультативної допомоги громадянам щодо порядку вирішення їх питань відповідно до діючого законодавства;

– надання необхідної інформації для суб’єктів звернень щодо роботи Центру на дошках для інформації та для офіційного веб-сайту селищної ради;

– забезпечення ведення журналу реєстрації заяв, скарг та пропозицій громадян, що надійшли до виконавчого комітету Східницької селищної ради;

– складання звітності за результатами розгляду звернень громадян, а також проведення аналізу та узагальнень з даного напрямку роботи;

– засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з нього;

– забезпечення роботи відділу за напрямом державної реєстрації актів цивільного стану;

– виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій працівників сектору.

 1. Основними завданнями сектору з питань реєстрації місця проживання громадян є:

– реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

– формування та ведення реєстру територіальної громади;

– підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;

– виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій працівників сектору.

 1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.
 2. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням Ради у громаді можуть бути створені віддалені робочі місця адміністраторів, які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.
 3. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години. Конкретний режим роботи Центру, зокрема дні та години прийому суб’єктів звернення, визначаються відповідно до законодавства Радою.
 4. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг:

– працівники Центру несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену Законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг;

– дії або бездіяльність працівників Центру можуть бути оскаржені у встановленому Законом порядку;

– шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам працівниками  Центру внаслідок їх неправомірних дій або прийнятих ними рішень, відшкодовується у встановленому Законом порядку.

 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

 

 

Секретар селищної ради                                                           Юрій ЖУРАВЧАК

Додаток

до рішення Східницької

селищної ради

від 24.12.2020 №20

РЕГЛАМЕНТ
Центру надання адміністративних послуг

Східницької селищної  ради

 

Загальна частина

 1. Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Східницької селищної ради (далі – ЦНАП), його територіальних підрозділів (в разі їх утворення), віддалених робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів ЦНАП та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. У Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.
 3. Надання адміністративних послуг у ЦНАПі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 1. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, положенням про ЦНАП та регламентом ЦНАП.

 

Вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦНАП

 1. ЦНАП розміщується в центральній частині смт. Східниця або іншому зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення (будівлі) розміщуються вивіска з найменуванням ЦНАП та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи тощо.

Графік роботи ЦНАП, його територіальних підрозділів (в разі їх утворення), віддалених робочих місць адміністраторів затверджується Східницькою селищною радою, з урахуванням потреб суб’єктів звернення та відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Вхід до приміщень ЦНАП, облаштований пандусом для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також місцями для тимчасового розміщення дитячих колясок.

У приміщенні ЦНАП облаштована санітарна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

На прилеглій до ЦНАП території облаштовано місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, зокрема відповідно позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. Будівлі, приміщення та стоянки ЦНАПу облаштовуються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил.

 1. Приміщення ЦНАПу поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками ЦНАПу. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини ЦНАПу.

Відкрита частина може включати:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини ЦНАПу суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

 1. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщень ЦНАПу на першому поверсі. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи ЦНАПу.
 2. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, та/або інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг приміщення, де розміщені сектор інформування ЦНАПу, територіальний підрозділ ЦНАПу (в разі їх утворення), віддалене робоче місце адміністратора, облаштовуються відповідними засобами (зокрема скринькою) та/або в них розміщується в доступному місці книга відгуків і пропозицій.

 1. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

У секторі очікування облаштовуються місця для суб’єктів звернень в кількості не менш як 7 місць.

Сектор очікування,при можливості, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору.

У приміщеннях ЦНАПу, його територіальних підрозділів (в разі їх утворення), у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів, створюються умови для оплати суб’єктами звернень адміністративного збору (зокрема, розміщуються платіжні термінали (у тому числі POS-термінали, програмно-технічні комплекси самообслуговування).

 1. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора ЦНАПу.
 2. Площа секторів очікування та обслуговування ЦНАПу, його територіального підрозділу (в разі їх утворення) та приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора, повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів ЦНАПу.
 3. На інформаційних стендах та/або інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування ЦНАПу, його місцезнаходження та місцезнаходження його територіальних підрозділів (в разі їх утворення), віддалених робочих місць адміністраторів, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи ЦНАПу, його територіальних підрозділів (в разі їх утворення), віддалених робочих місць адміністраторів (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, його територіальні підрозділи (в разі їх утворення), віддалені робочі місця адміністраторів, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні ЦНАПу;

прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАПу, контактні телефони, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами;

положення про ЦНАП;

регламент ЦНАПу;

графік прийому суб’єктів звернення посадовими особами Східницької селищної ради (у разі проведення такого прийому в приміщеннях ЦНАПу, його територіальних підрозділів (в разі їх утворення), у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів).

 1. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, його територіальні підрозділи (в разі їх утворення), віддалені робочі місця адміністраторів, повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через територіальні підрозділи (в разі їх утворення), віддалені робочі місця адміністраторів, затверджується Східницькою селищною радою, з урахуванням потреб суб’єктів звернення.

 1. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення або на веб-сайті ЦНАПу.
 2. Особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, в тому числі, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування в інший спосіб, який є зручним для осіб з інвалідністю, зокрема осіб з порушеннями слуху, зору, та інших маломобільних груп населення.

Для забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, які є глухими, німими або глухонімими, до роботи ЦНАПу може залучатися перекладач жестової мови.

 1. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі ЦНАПу можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 1. Східницька селищна рада, а також начальник/керівник ЦНАПу можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).
 2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це Східницьку селищну раду  а також начальника/керівника ЦНАПу, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.
 3. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг (крім типових інформаційних і технологічних карток суб’єктів надання адміністративних послуг, що розробляються і затверджуються відповідним центральним органом виконавчої влади) затверджуються селищним головою.

 

Робота інформаційного підрозділу ЦНАПу

 1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи ЦНАПу та порядку прийому суб’єктів звернення у ЦНАПі може бути утворений інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ ЦНАПу також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції ЦНАПу;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

 1. Східницька селищна рада забезпечує роботу веб-сайту ЦНАПу та/або окремого розділу «ЦНАП» на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування ЦНАПу (його територіальних підрозділів (в разі їх утворення), віддалених робочих місць адміністраторів, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.
 2. Інформація, яка розміщується в приміщенні ЦНАПу (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.

Інформація на веб-сайті ЦНАПу має бути зручною для пошуку та копіювання.

 1. Суб’єктам звернення, які звернулися до ЦНАПу (його територіальних підрозділів (в разі їх утворення), до адміністраторів, що працюють на віддалених робочих місцях, з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, що аналогічний способу звернення, або в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб.

 

Керування чергою в ЦНАПі

 1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у ЦНАПі (його територіальних підрозділах (в разі їх утворення), на віддалених робочих місцях адміністраторів) вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.
 2. У ЦНАПі, його територіальних підрозділах (в разі їх утворення), на віддалених робочих місцях адміністраторів, може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до ЦНАПу, його територіальних підрозділів (в разі їх утворення), адміністраторів ЦНАПу, що працюють на віддалених робочих місцях, з використанням телефонного зв’язку та/або електронної реєстрації на веб-сайті до ЦНАПу. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені начальником/керівником ЦНАПу години.
 3. ЦНАП може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

Прийняття заяви та інших документів у ЦНАПі

 1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в ЦНАПі або його територіальних підрозділах (в разі їх утворення), на віддалених робочих місцях адміністраторів.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

 1. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
 2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАПі (його територіальному підрозділі (в разі їх утворення), віддаленому робочому місці адміністратора) особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, у випадках, передбачених законом.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

 1. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.
 2. Адміністратор ЦНАПу перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.
 3. Адміністратор ЦНАПу складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.
 4. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора ЦНАПу, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в ЦНАПі електронного документообігу – в електронній формі.
 5. Адміністратор ЦНАПу під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в ЦНАПі, його територіальному підрозділі (в разі їх утворення), віддаленому робочому місці адміністратора, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку чи в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.
 6. Адміністратор ЦНАПу здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених результатів надання адміністративних послуг у ЦНАПі, його територіальному підрозділі (в разі їх утворення) та на віддаленому робочому місці адміністратора може вестися централізовано (зокрема шляхом запровадження електронного документообігу) або окремо в ЦНАПі, його територіальному підрозділі (в разі їх утворення) та на віддаленому робочому місці адміністратора.

 1. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор ЦНАПу не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.
 2. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор ЦНАПу формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.
 3. Інформацію про вчинені дії адміністратор ЦНАПу вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 27-38 цього Регламенту, адміністратор ЦНАПу зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.
 2. Передача справ у паперовій формі від ЦНАПу (його територіального підрозділу (в разі їх утворення), віддаленого робочого місця адміністратора) до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному Східницькою селищною радою, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником ЦНАПу, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.
 3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.
 4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами ЦНАПу відповідно до розподілу обов’язків за рішенням начальника/керівника ЦНАПу.
 5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора ЦНАПу про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор ЦНАПу невідкладно інформує про це начальника/керівника ЦНАПу.

 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до ЦНАПу (його територіального підрозділу (в разі їх утворення), віддаленого робочого місця адміністратора, про що зазначається в листі про проходження справи.
 2. Адміністратор ЦНАПу невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.
 3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному Східницькою селищною радою, і зберігається в матеріалах справи.

 1. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в ЦНАПі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в ЦНАПі, а потім передається для архівного зберігання.
 2. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор ЦНАПу реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.
 3. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і начальник/керівник ЦНАПу.
 4. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в паперовій (копія документів) та/або електронній (скановані копії документів) формі (заява суб’єкта звернення та інші документи, що додаються до неї) за рішенням Східницької селищної ради, може зберігатися в приміщенні ЦНАПу, його територіального підрозділу (в разі їх утворення), приміщенні, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора.

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

Інформація про адміністративні послуги, надані територіальним підрозділом (в разі їх утворення), адміністратором ЦНАПу, що працює на віддаленому робочому місці, подається ЦНАПу для узагальнення.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Особливості діяльності територіального підрозділу ЦНАПу, адміністратора ЦНАПу, що працює на віддаленому робочому місці

 1. Рішення про утворення та розміщення територіального підрозділу, віддаленого робочого місця адміністратора приймається Східницькою селищною радою, відповідно до вимог, зазначених у пунктах 5 і 8 Регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

Територіальний підрозділ, віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету.

Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення або за іншою адресою, зазначеною ним, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Перелік категорій суб’єктів звернення, яким можуть надаватися адміністративні послуги за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора, та порядок роботи адміністратора пересувного віддаленого місця визначається Східницькою селищною радою.

До обов’язкової категорії суб’єктів звернення, яким адміністративні послуги надаються за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора, належать особи з інвалідністю I групи та інші особи, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

 1. У приміщенні територіального підрозділу, приміщенні, де розміщене віддалене робоче місце адміністратора, забезпечується розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 8 Регламенту.
 2. Територіальний підрозділ, приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора, облаштовуються місцями для очікування суб’єктами звернень.

 

Особливості діяльності територіального підрозділу ЦНАПу, адміністратора ЦНАПу, що працює на віддаленому робочому місці,  утворених в об’єднаній територіальній громаді

 1. Територіальний підрозділ ЦНАПу, що утворений в об’єднаній територіальній громаді, адміністратор ЦНАПу, що працює на віддаленому робочому місці, можуть обслуговувати населення одного або декількох старостинських округів(за умови їх створення) або декількох населених пунктів.
 2. За рішенням Східницької селищної ради окремі функції адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                 Юрій ЖУРАВЧАК