Про розподіл обов’язків між Головою Східницької селищної ради, секретарем селищної ради,

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

13.01.2021 року                                    Східниця                                             № 44

Про розподіл обов’язків між

Головою Східницької селищної ради,

секретарем селищної ради,

заступниками селищного голови

та керуючим справами виконавчого

комітету Східницької селищної ради

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою реалізації державної політики з питань повноважень виконавчого органу селищної ради у сферах соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку, будівництва архітектури, у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, соціального захисту населення Східницька селищна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити:
  • розподіл обов’язків між головою Східницької селищної ради, секретарем селищної ради, заступниками селищного голови та керуючим справами виконавчого комітету Східницької селищної ради згідно з додатком №1
  • схему заміщення посадових осіб у разі їх відсутності або неможливості виконання їх функціональних обов’язків згідно з додатком №2.

 

  1. Установити, що секретар селищної ради, заступники селищного голови та керуючий справами виконавчого комітету Східницької селищної ради несуть відповідальність за забезпечення реалізації компетенції Східницької селищної ради та виконавчих органів ради у відповідних напрямках діяльності, роботу відділів, інших структурних підрозділів згідно з розподілом функціональних обов’язків.

 

  1. Встановити, що доручення та вказівки секретаря селищної ради, заступників селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету селищної ради, видані в межах їх компетенції, є обов’язковими до виконання структурними підрозділами Східницької селищної ради.

 

  • . Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного

голову.

 

Селищний голова                                                                                       Іван ПІЛЯК

 

Додаток 1

до рішення  ІІІ сесії VIII скликання

від «13» січня 2021 року №  44

 

 

РОЗПОДІЛ

функціональних обов’язків між головою Східницької селищної ради, секретарем  селищної ради, заступниками селищного голови та керуючим справами виконавчого комітету Східницької селищної ради

 

ГОЛОВА СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Відповідно до Конституції України,  ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) Голова Східницької селищної ради є головною посадовою особою Східницької об’єднаної територіальної громади, очолює селищну раду та її виконавчий комітет, головує на їх засіданнях.

Селищний голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом органам місцевого самоврядування повноважень на території підпорядкованих населених пунктів, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України, інших нормативно-правових актів;

2) організує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) очолює виконавчий комітет Східницької селищ ради, головує на його засіданнях та засіданнях ради;

4) підписує рішення Східницької селищної ради та її виконавчого комітету;

5) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради, заступників селищного голови та керуючого справами;

6) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

7) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

8) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

9) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради, головує на пленарних засіданнях ради;

10) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм економічного, соціально та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

11) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

12) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

13) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Східницької селищної ради, її виконавчого комітету;

14) є розпорядником бюджетних коштів, забезпечує їх використання за призначенням, визначеним радою;

15) представляє Східницьку територіальну громаду, селищну раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

16) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

17) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

18) веде особистий прийом громадян;

19) забезпечує на території селищної об`єднаної територіальної громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

21) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

22) вносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;

Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним виконавчому комітету селищної ради.

Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритих зборах громадян.

Безпосередньо спрямовує та координує діяльність всіх підрозділів селищної ради та її виконавчого комітету щодо виконання покладених на них завдань.

Вирішує інші питання, які відносяться до повноважень виконавчих органів селищної ради, селищного голови та делегованих повноважень.

Спрямовує та координує роботу структурних підрозділів Східницької селищної ради.

 

СЕКРЕТАР  СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

 

У разі відсутності Східницького селищного голови виконує його обов’язки в частині організації роботи селищної ради.

Секретар селищної ради виконує обов’язки, визначені ч.3 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закону), зокрема:

1) скликає сесії ради у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, а також питання, які передбачається внести на розгляд ради;

2) у передбачених законом випадках веде пленарні засідання ради та підписує її рішення;

3) організовує підготовку пленарних засідань сесій ради, підготовку питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради,

4) готує протоколи пленарних засідань ради та постійних комісій;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень селищної ради до виконавців і населення, їх оприлюднення, організовує контроль за їх виконанням;

6) координує діяльність постійних комісій та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання рекомендацій постійних комісій;

7) сприяє депутатам селищної ради у здійсненні їх повноважень;

8) організовує відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням селищної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням селищного голови або селищної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Організовує взаємодію постійних комісій та інших комісій ради з виконавчими органами, контролює хід виконання депутатських звернень, запитів та наказів виборців.

Планує роботу ради, постійних депутатських комісій.

  1. Бере участь в організації культурно-масових заходів, громадських слухань.

Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків.

Очолює конкурсну комісію з питань заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі Східницької селищної ради.

Організовує заходи з підготовки та проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

Організовує взаємодію селищної ради із засобами масової інформації.

Координує діяльність органів самоорганізації населення.

Координує систему навчання та підвищення кваліфікації депутатів селищної ради.

Веде особистий прийом громадян. Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

Секретар селищної ради безпосередньо підпорядкований селищному голові, відповідальний перед селищною радою.

 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

 

Координує роботу комунальних підприємств Східницької селищної ради.

Забезпечує розгляд проектів та затвердження планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням.

Забезпечує збалансований соціально-економічний розвиток території населених пунктів Східницької селищної ради, ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

Контролює дотримання правил охорони навколишнього середовища. Забезпечує підготовку і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля.

Сприяє у створенні, на основі законодавства, спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої та соціальної інфраструктури, інших об’єктів та залученні іноземних інвестицій для створення робочих місць.

Забезпечує участь підприємств, установ і організацій територіальної громади у виконанні державних програм енергозбереження, реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики у сфері енергозбереження.

Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі в комплексному економічному та соціальному розвитку територіальної громади, координує дану роботу.

Координує і контролює роботу з експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню.

Забезпечує контроль за належною експлуатацією житлового фонду, технічним обслуговуванням та ремонтом житлового фонду, залучення до утримання та обслуговування комунального житлового фонду на конкурсних засадах підприємств та організацій незалежно від форми власності;

Координує роботу у сфері організації будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, а також доріг місцевого значення. Вносить пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території ради;

Здійснює контроль за впровадженням заходів, передбачених проектно-кошторисною документацією із будівництва; Забезпечує підготовку і подання на затвердження ради місцевих містобудівних програм, планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

Вирішує відповідно до чинного законодавства спори з питань містобудування.

Забезпечує контроль та координацію роботи з питань дотримання земельного законодавства, використання і охорони земель на території об`єднаної територіальної громади.

Організовує підготовку висновків щодо надання або вилучення у визначеному порядку земельних ділянок на території селищної ради.

Вживає заходи щодо організації і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою.

Здійснює контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою.

Забезпечує управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади, внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження такого майна;

Забезпечує заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади.

Здійснює підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися в оренду.

Забезпечує контроль за вирішенням питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності.

Вживає заходів, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, збереження та захисту життя людей, їх здоров’я, а також , матеріальних цінностей.

Вживає заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до законодавства, інформує про них населення, залучає в установленому законом порядку до цих робіт підприємства, установи, організації, а також населення.

Веде особистий прийом громадян.

Організовує підготовку та реалізацію програм соціально-економічного розвитку та інших, відповідно до вимог чинного законодавства.

Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків.

  1. Забезпечує стимулювання впровадження енергосервісних договорів, систем енергоменеджменту/енергомоніторингу в бюджетних установах та інших енергоефективних заходів.
  2. У межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує і контролює роботу наступних структурних підрозділів Східницької селищної ради:

– відділу житлово-комунального господарства та благоустрою;

– відділу регулювання земельних відносин;

– відділу муніципальної поліції;

– відділу комунальної власності;

– старостинських округів.

 

 

 

 

ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ ТА ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

Забезпечує підготовку програм соціального захисту, розвитку медицини, освіти та культури територіальної громади, інших цільових гуманітарних програм; подання їх на затвердження ради; організацію їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання програм.

Забезпечує реалізацію у територіальній громаді державної політики в галузях освіти, науки, охорони здоров’я, культури та мистецтв, фізичної культури та спорту, сім’ї і молоді, охорони дитинства і материнства, соціального захисту; здійснює контроль за дотриманням законодавства з даних питань;

Координує розвиток мережі закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту територіальної громади;

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

Сприяє реалізації гендерної політики. Забезпечує здійснення в ОТГ заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території Східницької ОТГ;

Координує питання розвитку молодіжного руху в громаді, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей і молоді.

У межах наданих повноважень організовує співпрацю та ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.;

Забезпечує співпрацю та партнерські відносини з населеними пунктами – побратимами. Сприяє здійсненню інвестиційної діяльності на території селищної ради.

Контролює діяльність закладів освіти, культури, охорони здоров’я на території об’єднаної територіальної громади.

Сприяє створенню необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивності праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних закладів, дитячих та молодіжних організацій.

Сприяє створенню належних умов для розвитку культури, відродження осередків народної творчості, культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.

Координує діяльність Служби у справах дітей, роботу щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх.

Контролює у встановленому законом порядку питання опіки та піклування.

Забезпечує організацію роботи з питань надання адміністративних послуг, які надаються громадянам на території Східницької об`єднаної територіальної громади.

Забезпечує підготовку і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, програм зайнятості населення, забезпечує організацію їх виконання.

Сприяє забезпеченню соціального захисту населення та наданню необхідних соціальних послуг соціально-незахищеним категоріям громадян.

Забезпечує організацію співпраці з громадськими ветеранськими організаціями.

Опрацьовує пропозиції щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших міських об’єктів.

Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків.

Веде особистий прийом громадян.

У межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує і контролює роботу наступних структурних підрозділів виконкому:

– відділу з гуманітарних питань;

– Служби у справах дітей;

– Центру надання соціальних послуг.

 

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Організовує роботу по підготовці і проведенню засідань виконавчого комітету Східеницької селищної ради.

Забезпечує своєчасне доведення рішень виконавчого комітету до виконавців, населення, організовує контроль за їх виконанням.

Забезпечує взаємодію виконавчого комітету з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території підзвітних населених пунктів.

Організовує контроль за своєчасним розглядом звернень громадян до ради та комунальних підприємств.

Координує роботу структурних підрозділів виконавчого комітету.

Контролює роботу з навчання, підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів виконавчого комітету.

Забезпечує проведення особистого прийому громадян керівництвом ради, в тому числі за місцем проживання громадян. Забезпечує проведення на належному рівні нарад, семінарів, круглих столів при селищному голові.

Контролює роботу по оформленню інформаційно-роз’яснювальних матеріалів у виконавчому комітеті.

Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків.

Вирішує організаційні питання, що виникають в процесі діяльності виконкому ради.

Забезпечує контроль за дотриманням порядку документообігу у виконкомі ради.

Здійснює контроль за організацією благоустрою населених пунктів на території об`єднаної територіальної громади, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів організацій незалежно від форм власності, а також населення, здійснює контроль за станом благоустрою виробничих територій, організацію озеленення місць загального користування та відпочинку громадян.

Контролює утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання.

Контролює проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях інших форм власності.

Здійснює контроль за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.

Координує роботу торгівельних закладів, закладів побуту, зв’язку, транспорту, організацію місцевих ринків, ярмарок, сприяння розвитку всіх форм торгівлі на території ради.

Сприяє розвитку малого та середнього бізнесу.

Веде особистий прийом громадян;

У межах визначених повноважень, вживає заходів щодо забезпечення дотримання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у виконавчому комітеті ради.

У межах своїх функціональних повноважень, спрямовує, координує і контролює роботу наступних структурних підрозділів ради:

– відділу Центр надання адміністративних послуг;

– загального відділу;

– відділу кадрової роботи;

– юридичного відділу;

– відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю.

 

Секретар Східницької селищної ради                                      Юрій ЖУРАВЧАК

Додаток 2

до рішення  ІІІ сесії VIII скликання

від «13» січня 2021 року №  44

 

 

 

Схема заміщення посадових осіб

у разі їх відсутності або неможливості виконання функціональних обов’язків

 

Посада особи, яку заміщають Посада особи, яка заміщає
Селищний голова З питань, пов’язаних з діяльністю ради – секретар селищної ради

З питань діяльності виконавчих органів ради – керуючий справами виконавчого комітету

Секретар селищної ради З питань, пов’язаних з діяльністю ради  – Заступник голови з гуманітарних питань та питань соціального захисту

З питань діяльності виконавчих органів ради – Керуючий справами виконавчого комітету

Перший заступник селищного голови Заступник селищного голови з гуманітарних питань та питань соціального захисту
Заступник голови з гуманітарних питань та питань соціального захисту Перший заступник селищного голови
Керуючий справами виконавчого комітету З питань, пов’язаних з діяльністю ради – секретар селищної ради

З питань діяльності виконавчих органів ради – заступник селищного голови з гуманітарних питань та питань соціального захисту

 

 

 

 

 

Секретар Східницької селищної ради                                      Юрій ЖУРАВЧАК