Про утворення комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти та культури Східницької селищної ради»

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Р І Ш Е Н Н Я

 

04.03.2021 року                              Східниця                                                №101

Про утворення комунальної установи

«Центр фінансово-господарського обслуговування

закладів освіти та культури Східницької селищної

ради»

 

Розглянувши пропозицію відділу освіти Східницької селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Утворити комунальну установу «ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ».
 2. Затвердити:

2.1. Статут комунальної установи «ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (додається).

2.2. Структуру та штатну чисельність комунальної установи «ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (додається).

2.3. Форму контракту із директором комунальної установи «ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (додається).

2.4. Положення про преміювання працівників комунальної установи «ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (додається).

 1.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісю з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

Селищний голова                                                                             Іван ПІЛЯК

 

 

Додаток 1 до рішення

селищної ради

№ 101 від 04.03.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 04 березня 2021 р. №

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

 

СТАТУТ

комунальної установи

«ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

 

смт. Східниця

2021 рік

І. Загальні положення

 

 1. Цей Статут визначає правові і економічні основи організації та діяльності Комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти та культури Східницької селищної ради» (далі – комунальна установа «Центр обслуговування»), повноваження її директора, головну мету та основні її завдання.
 2. Засновником «Центру обслуговування» є Східницька селищна рада (далі – Засновник). Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування «Центру обслуговування», його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріали, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське  обслуговування.
 3. Комунальна установа «Центр обслуговування» має статус комунальної установи, утримується за рахунок коштів бюджету селищної ради та інших не заборонених законодавством надходжень і є бюджетною неприбутковою установою.
 4. Комунальна установа «Центр обслуговування» є юридичною особою та наділена усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації,  має самостійний баланс, реєстраційний та інші рахунки в органах Державної  казначейської служби України,  гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи та ідентифікаційний номер.
 5. Повна назва комунальної установи – «Центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти та культури Східницької селищної ради».

5.1. Скорочена назва комунальної установи – КУ «ЦФГОЗОК Східницької селищної ради».

 1. Комунальна установа «Центр обслуговування» здійснює господарське забезпечення діяльності закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти дітей, підлітків і молоді селища, закладів культури, бібліотек, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів на підставі договорів та довіреностей. Органом управління комунальної установи «Центр обслуговування» є Східницька селищна рада.
 2. У своїй діяльності «Центр обслуговування» керується Конституцією, Бюджетним кодексом України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Державної казначейської служби України та Міністерства фінансів України,  іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ, розпорядженнями Засновника та наказами керівника установи, а також цим Статутом.
 3. Комунальна установа «Центр обслуговування» має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді усіх інстанцій, відповідно до чинного законодавства України.
 4. Юридична адреса: 82391, Україна, Львівська область, Дрогобицький район, смт. Східниця, вул. Золота Баня, 3.

ІІ. Мета, завдання, функції та права Централізованої бухгалтерії

 

 1. Головною метою створення комунальної установи «Центр обслуговування» є реалізація на договірних засадах господарського забезпечення та здійснення бухгалтерського обліку та звітності щодо виконання кошторису видатків по закладах освіти та культури Східницької селищної ради (далі – бюджетні установи).
 2. Основними завданнями комунальної установи «Центр обслуговування» є:

1) реалізація державної політики у сфері матеріально-технічного забезпечення закладів освіти та культури;

2) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності по діяльності бюджетних установ територіальної громади на договірних засадах;

3) відображення у документах достовірної та повної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами бюджетних установ, які нею обслуговуються;

4) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

5) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

6) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 1. Комунальна установа «Центр обслуговування» здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової звітності бюджетних установ.
 2. Комунальна установа «Центр обслуговування» відповідно до покладених на неї завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

– дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби  України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

– правильністю зарахування та використання власних надходжень  бюджетних установ;

– веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих бюджетних установ;

4) вчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

– використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

– інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

– дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

– достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

– повноту та достовірність даних підтверджуючих документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

– зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

– користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;

11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 1. Комунальна установа «Центр обслуговування» має право:

1) представляти бюджетні установи  в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції комунальної установи, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до комунальної установи «Центр обслуговування» бюджетними установи первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

3) одержувати від бюджетних установ всі необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4) вносити керівникові бюджетної установи пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 

ІІІ. Управління комунальною установою

 

1.Очолює комунальну установу «Центр обслуговування» керівник, який призначається відповідно до вимог чинного законодавства України на умовах контракту, розпорядженням Східницького селищного голови.

 

Директор, в межах повноважень:

– самостійно, в межах чинного законодавства, вирішує питання діяльності установи, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

– приймає на роботу і звільняє з роботи працівників комунальної установи «Центр обслуговування» згідно з вимогами трудового законодавства України;

– затверджує посадові інструкції та функціональні обов’язки його працівників і ступінь відповідальності за їх виконання;

– організовує виконання кошторису доходів і видатків, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державної казначейської служби;

– видає в межах компетенції накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками та забезпечує контроль за їх виконанням;

– заохочує працівників установи і накладає на них дисциплінарні стягнення;

–  звітує перед Засновником про результати діяльності установи;

–  виконує інші обов’язки відповідно до контракту.

2.Трудовий колектив комунальної установи «Центр обслуговування» складають працівники, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або контракту. Загальні збори колективу скликаються не рідше 1 (один) разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Загальні збори колективу:

– схвалюють правила внутрішнього трудового розпорядку;

– розглядають, обговорюють і приймають колективний договір, зміни та доповнення до нього;

–  здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством;

– розглядають питання  фінансово-господарської діяльності установи;

–  вирішують інші питання згідно з чинним законодавством України.

 

ІV. Майно

 

 1. Майно комунальної установи «Центр обслуговування» становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в окремому балансі, що належать йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства та Статуту.

2.Здійснюючи право оперативного управління, комунальної установи «Центр обслуговування» володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном. При цьому, право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Засновника. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів комунальної установи «Центр обслуговування».

 1. Джерелом формування майна комунальної установи «Центр обслуговування» є:

–        майно, передане їй Засновником;

–        бюджетні асигнування;

–        благодійні асигнування;

–        гуманітарна допомога;

–        інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

 1. Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна.
 2. Збитки, завдані комунальній установі «Центр обслуговування» внаслідок порушення її  майнових прав юридичними та державними органами, відшкодовуються за домовленістю сторін або за рішенням суду.
 3. Вся фінансово-господарська діяльність комунальної установи «Центр обслуговування» направлена на виконання поставлених завдань та здійснюється відповідно до чинного законодавства і цього Статуту.

 

 1. Контроль за діяльністю комунальної установи

 

Контроль за діяльністю та фінансово-господарською діяльністю комунальної установи «Центр обслуговування» здійснює   Засновник.

 

VІ.  Припинення діяльності комунальної установи

 

Припинення діяльності комунальної установи «Центр обслуговування» здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України, шляхом реорганізації або ліквідації.

 1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) комунальної установи «Центр обслуговування» здійснюється за рішенням Засновника.
 2. При реорганізації комунальної установи «Центр обслуговування» працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 3. Ліквідація комунальної установи «Центр обслуговування» здійснюється за рішенням Засновника або господарського суду згідно з чинним законодавством.
 4. Ліквідація комунальної установи «Центр обслуговування» проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації її за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим судом. Ліквідаційна комісія свої дії проводить відповідно до чинного законодавства.
 5. Ліквідація комунальної установи «Центр обслуговування» вважається завершеною, а Установа такою, що припинила свою діяльність, з моменту державної реєстрації про її припинення.

 

 VІІI. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

 

 1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Східницької селищної ради й органів управління Підприємства.
 2. Зміни до Статуту приймаються виключно на підставі рішення Східницької селищної ради.
 3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

 1. IX.Прикінцеві положення

 

 1. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед власників, членів та працівників закладу (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи використовуватимуться виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами.
 2.  В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), її активи будуть передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

Додаток 2 до рішення

селищної ради

№ 101 від 04.03.2021 р.

 

Структура

комунальної установи

 

«ЦЕНТРУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

 

 

№ п/п

 

Найменування посад

 

Кількість штатних одиниць
1 Керівник-головний бухгалтер 1
2 Бухгалтер 4
Разом 5

 

 

Секретар селищної ради                                                              Юрій ЖУРАВЧАК

 

Додаток № 3

до рішення Східницької

селищної ради

№ 101 від 04.03.2021 рік

ПОЛОЖЕННЯ

 

про преміювання працівників комунальної установи

 

«ЦЕНТРУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

Положення про преміювання працівників комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти та культури Східницької селищної ради» (далі – Положення) розроблено відповідно до ст.2 Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, та з метою стимулювання праці, відповідальності працівників за якісне і своєчасне виконання своїх службових обов’язків, доручень керівництва, виконання заходів та завдань, передбачених планом роботи.

 Премії працівникам комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти та культури  Східницької селищної  ради» (далі – Комунальна установа «Центр обслуговування») виплачуються за особистий вклад у загальні результати роботи, високий професійний рівень та у відповідності з критеріями оцінки виконання службових обов’язків.

 Преміювання директора комунальної установи «Центр обслуговування» здійснюється за розпорядженням селищного голови, преміювання працівників -відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць, квартал та рік, шляхом видання наказу директором.

 Це Положення вводиться з метою матеріального стимулювання працівників комунальної установи «Центр обслуговування» за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня виконавчої та трудової дисципліни.

 За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій враховується:

 виконання заходів та завдань, передбачених планом комунальної установи «Центр обслуговування»

 виконавська дисципліна;

 трудова дисципліна;

 творчий внесок в розвиток науково-методичної роботи , активну участь в громадському житті та підтримку нормального мікроклімату у колективі. 

Премії працівникам нараховуються за фактично відпрацьований час в межах фонду оплати праці.

Працівникам, які пропрацювали неповний місяць в зв’язку з переходом на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненим у зв’язку із скороченням штатів та з інших причин, виплата премії нараховується за фактично відпрацьований час.

 Премії працівникам комунальної установи «Центр обслуговування» можуть виплачуватись помісячно з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

Премії працівникам комунальної установи «Центр обслуговування» виплачуються з нагоди відзначення ювілейних дат в межах фонду оплати праці.

 Преміювання до професійних та державних свят здійснюється з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

Працівники комунальної установи «Центр обслуговування» можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання своїх службових обов’язків (порушення строків виконання доручень, неякісну підготовку матеріалів тощо). 

Повне або часткове позбавлення премії директора комунальної установи «Центр обслуговування» здійснюється за той розрахунковий період в якому мало місце упущення в роботі і оформляється розпорядженням Східницького селищного голови, а для інших працівників наказом Директора комунальної установи «Центр обслуговування» з обов’язковим зазначенням причини.

 Виплачувати працівникам комунальної установи матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік в межах коштів, передбачених у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

 

Секретар селищної ради                                                            Юрій ЖУРАВЧАК

 

Додаток 4 до рішення

селищної ради

№ 101 від 04.03.2021 р.

 

Форма Контракту №___ 

 

з директором комунальної установи «ЦЕНТРУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

 

 

смт. Східниця                                                                   «___» _________ 2021 року

 

Східницька селищна рада, в особі голови Піляка Івана Євгеновича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та громадянин ________________________________________________, іменований надалі Директор, уклали цей Контракт про наступне:

 

_____________________________________ призначається на посаду Директора комунальної установи «ЦЕНТРУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (надалі – комунальна установа «Центр обслуговування») на термін з _________ 2021 року по ____________ року згідно Розпорядження селищного голови №____ від _____________.

 

                                                   І. Загальні положення

  

1.1. За цим Контрактом Директор зобов’язується безпосередньо здійснювати поточне керівництво Комунальної установи «Центр обслуговування» забезпечувати його продуктивну діяльність, ефективно використовувати і зберігати майно, що є власністю Східницької селищної  ради, а Східницька селищна рада зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Директора.

1.2. Цей Контракт є трудовим договором, на підставі якого виникають трудові відносини між Директором та селищною радою.

1.3. Директор, з яким укладено цей Контракт, є повноважним представником комунальної установи «Центр обслуговування» під час реалізації повноважень, функцій і обов’язків, передбачених Статутом комунальної установи «Центр обслуговування», іншими діючими нормативно-правовими актами України.

1.4. Директор діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Директор підзвітний Східницькій селищній раді, Східницькому селищному голові, у межах, встановлених діючим законодавством України, Статутом Комунальної установи «Центр обслуговування». 

 1. Права та обов’язки Сторін

2.1. Директор здійснює поточне керівництво Комунальної установи «Центр обслуговування», організовує його діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом Комунальної установи «Центр обслуговування».

2.2. Директор зобов’язується забезпечити виконання показників ефективності використання майна, яке є власністю Східницької селищної ради. 

2.3. Директор подає Східницькій селищній раді річний звіт про проведену роботу та про витрачання виділених бюджетних коштів, передбачених Контрактом, за встановленою формою.

2.4. У разі невиконання передбачених Контрактом показників Директор подає Східницькій селищній раді разом зі звітом пояснення щодо причин їх невиконання.

2.5. Східницька селищна  рада має право вимагати від Директора достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління комунальної установи «Центр обслуговування», яке є власністю Східницької селищної ради.

2.6. Східницька селищна рада: надає інформацію на запит Директора;

організовує фінансовий контроль за діяльністю комунальної установи «Центр обслуговування» та затверджує його річний звіт 

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження майна, яке є власністю Східницької селищної ради. 

2.7. Директор має право:

діяти від імені комунальної установи «Центр обслуговування», представляти її інтереси в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

укладати договори, видавати довіреності, відкривати рахунки в установах банків у відповідності до діючого законодавства України; 

розпоряджатися майном і коштами комунальної установи «Центр обслуговування» відповідно до законодавства та Статуту; 

в межах своєї компетенції видавати накази і розпорядження, контролювати їх виконання; 

затверджувати посадові інструкції та функціональні обов’язки працівників комунальної установи «Центр обслуговування»;

заохочувати працівників комунальної установи «Центр обслуговування» і накладати на них дисциплінарні стягнення; 

приймати на роботу і звільняти з роботи працівників комунальної установи «Центр обслуговування» відповідно до законодавства;

затверджувати план роботи комунальної установи «Центр обслуговування»; 

вирішувати інші питання, віднесені діючим законодавством України, Статутом комунальної установи «Центр обслуговування» цим контрактом до компетенції Директора 

2.8. Директор зобов’язаний: 

здійснювати загальне керівництво діяльністю комунальної установи «Центр обслуговування»; 

забезпечувати раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників комунальної установи «Центр обслуговування»; 

в межах видатків на утримання комунальної установи «Центр обслуговування» складати кошторис і штатний розпис Центру по обслуговуванню закладів освіти; 

контролювати додержання виконавчої та фінансової дисципліни комунальної установи «Центр обслуговування»;

забезпечувати додержання вимог охорони здоров’я, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та нести за це відповідальність;

  нести відповідальність за виконання покладених на комунальної установи «Центр обслуговування» завдань, за результати його діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування і володіння комунальної установи «Центр обслуговування»;

 

укладати колективний договір з працівниками комунальної установи «Центр обслуговування»; 

подавати на затвердження сесії Східницької селищної  ради проект Статуту, проекти змін до Статуту; 

вносити пропозиції Східницькій селищній раді стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників комунальної установи «Центр обслуговування»; 

вирішувати інші питання діяльності комунальної установи «Центр обслуговування» у відповідності із законодавством.

2.9. Директору належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на комунальну установу «Центр обслуговування» по обслуговуванню закладів освіти та культури законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені Статутом Комунальної установи «Центр обслуговування». 

2.10. Директор укладає трудові договори з працівниками комунальної установи «Центр обслуговування» відповідно до чинного законодавства України та умов цього контракту.

2.11. Директор зобов’язаний вжити заходів до створення в комунальної установи «Центр обслуговування» умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.12. Під час укладання трудових договорів з працівниками комунальної установи  визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Директор керується трудовим законодавством з урахуванням особливостей, передбачених Статутом комунальної установи «Центр обслуговування» колективним договором і фінансовими можливостями комунальної установи «Центр обслуговування». 

 1. Оплата праці та соціально-побутове обслуговування

3.1. За виконання обов’язків, передбачених Контрактом, Директору виплачується за рахунок коштів селищного бюджету, передбачених на утримання комунальної установи «Центр обслуговування»: 

заробітна плата (оклад), передбачені діючим законодавством України по оплаті праці працівників бюджетної сфери. 

У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати вносяться зміни щодо розміру посадового окладу. 

3.2. Умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рішенням Східницької селищної  ради: 

надбавка Директору у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість в роботі; 

премії за виконання показників діяльності комунальної установи «Центр обслуговування» 

Премії за особистий внесок в загальні результати роботи комунальної установи «Центр обслуговування» встановлюються в межах фонду на оплату праці. 

3.3. Трудовий розпорядок Директора визначається Органом управлінням відповідно Правил внутрішнього розпорядку комунальної установи «Центр обслуговування». 

3.4. Директору надається щорічна основна відпустка тривалістю згідно Закону України «Про відпустки» з виплатою матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровлення в розмірі одного посадового окладу на рік.

Директор визначає час і порядок використання своєї щорічної основної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Східницькою селищною  радою.

3.5. Преміювання, встановлення надбавок до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється у межах фонду на оплату праці. 

 1. Відповідальність сторін. Вирішення спорів

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

4.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому діючим законодавством України.

 1. Внесення змін і доповнень до Контракту та його припинення.

5.1. Внесення змін та доповнень до цього Контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей Контракт припиняється: після закінчення дії Контракту; 

за згодою сторін;

з ініціативи Східницького селищного  голови, до закінчення терміну дії Контракту у випадках, передбачених п.5.3. цього Контракту;

з інших підстав, передбачених законодавством України та цим Контрактом.

5.3. Директор може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний з ініціативи Східницького селищного  голови до закінчення терміну його дії: 

у разі систематичного невиконання Директором без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим Контрактом; 

у разі одноразового грубого порушення Директором законодавства чи обов’язків, передбачених Контрактом, в результаті чого для комунальної установи «Центр обслуговування» (понесені збитки, виплачено штрафи та ін.); 

у разі невиконання комунальною установою «Центр обслуговування» зобов’язань перед бюджетом та іншими організаціями щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також невиконання комунальною установою «Центр обслуговування» зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати; 

у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини Директора; 

за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці; 

у разі зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості; 

а також у разі систематичного невиконання Комунальною установою «Центр обслуговування» планових показників діяльності, серйозних фінансових порушень, зловживання службовим становищем, грубого та неетичного відношення в стосунках з працівниками даного Центру по обслуговуванню закладів освіти та культури. 

Директор може за своєю ініціативою розірвати Контракт до закінчення терміну його дії: 

у випадку систематичного невиконання Східницькою селищною радою своїх обов’язків за Контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Директора, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до:

погіршення економічних результатів діяльності комунальної установи «Центр обслуговування»; 

у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за Контрактом. 

За два місяці до закінчення терміну дії Контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін. 

Якщо розірвання Контракту проводиться на підставах, встановлених у Контракті, але не передбачених діючим законодавством України, про це зазначається у трудовій книжці Директора з посиланням на пункт 8 частини 1 статті 36 Кодексу Законів про Працю України.

 1. Термін дії та інші умови Контракту

6.1. Цей контракт діє з «__»___________ 2021 року до «__» ____________ 20__ року.

6.2. Про умови Контракту інформуються працівники бухгалтерії, які безпосередньо займаються нарахуванням заробітної плати.

Умови цього контракту можуть бути змінені за угодою Сторін у письмовій формі.

 

 

    Засновник                                                                             Директор

 

Східницька селищна  рада                             ___________________________

 

Дрогобицького району                                  ____________________________

 

Львівської  області                                         ____________________________

 

смт. Східниця, 823911                                    ____________________________

 

вул. ______________                                       ____________________________

 

тел.______________

 

Підписання сторонами цього Контракту, свідчить про надання ними згоди на обробку їх особистих персональних даних у картотеках, та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, посадових осіб контрагентів та їх представників, з метою реалізації господарських, адміністративно-правових, податкових відомостей, та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відповідно до Господарського, Цивільного та Податкового Кодексів України, Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, інших актів законодавства, статуту товариства, тощо.

  Цей Контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожній із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

Секретар селищної ради                                                                      Юрій ЖУРАВЧАК