СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 

00.00.2021року                                    Східниця                                                № 000

Про утворення КОМУНАЛЬНОГОНЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА«МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ та забезпечення місцевої пожежної охорони на території Східницької селищної територіальної громади

З метою організації захисту життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах на території Східницької селищної  територіальної громади, керуючись ст. 62 Кодексу цивільного захисту України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також приписами цивільного та господарського законодавства, селищна рада:

ВИРІШИЛА

 1. Утворити КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
 2. Розпочати процедуру реорганізації комунальної установи/закладуПідбузької місцевої пожежної команди.
 3. Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА«МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (додається).
 4. Визначити місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІза адресою: 82180, Львівська область, Дрогобицький район, смт. Підбуж, вул. Зарічна, 6.
 5. Визначити розмір статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у сумі 10 (десять) тисяч гривень.
 6. Фінансування КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ здійснювати за рахунок коштів селищного бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством, згідно зі Статутом Підприємства та рішеннями Східницької селищної ради.
 7. Уповноважити Східницького селищного голову І.Піляка забезпечити протягом двох місяців з моменту набрання чинності цим рішенням державну реєстрацію КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі —Підприємство), для чого надати йому право призначати своїм розпорядженням особу, яка буде здійснювати дії, необхідні для державної реєстрації Підприємства.
 8. Селищному голові не пізніше, ніж за місяць до моменту державної реєстрації Підприємства подати пропозиції щодо кандидатури директора Підприємства та проект трудового контракту Директора на розгляд ради.
 9. Селищному голові та директору Підприємства протягом місяця з моменту реєстрації Підприємства забезпечити подання на розгляд ради проекту пропозицій щодо структури, штатного розписута кошторису Підприємства, а також пропозиції щодо обсягів матеріально-технічного забезпечення Підприємства, запланованого у 2021 році
 10. Виконавчому комітету Східницької селищної ради протягом місяця з моменту набрання чинності цим рішенням подати на розгляд ради пропозиції щодо визначення органу, до сфери управління якого буде віднесене Підприємство.
 11. Фінансовому відділу Східницької селищної ради забезпечити здійснення видатків на утримання Підприємства відповідно до бюджетних призначень.
 12. Контроль за виконанням рішення покласти на …….

 

 

Селищний голова                                                                               Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької селищної ради

від «___» ______ 2021 року N ___

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА«МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Східниця, 2021 рік

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі —Підприємство) є унітарним некомерційним комунальнимпідприємством, яке заснувала Східницька селищна рада Львівської  області відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням приписів глав 7, 9, 10 Цивільного кодексу України, а також Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань».

1.2.Підприємство утворенерозпорядчим актом —рішенням Східницької селищної ради від «__» _______ 2021 року N ___ —на базі майна Підбузької місцевої команди.

1.3.Підприємство є юридичною особою публічного права, утвореною за рішенням органу місцевого самоврядування.

1.4.Підприємство є непідприємницьким товариством, не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності з метою розподілу його серед засновників.

1.5.Підприємство створене на невизначений строк та може бути припинене або ліквідоване за рішенням Східницької селищної  ради або її правонаступника у визначеному законодавством порядку.

1.6.Підприємство набуває статусу юридичної особи з дня державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

1.7.Підприємство володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в національній та іноземній валютах в установах банків, може мати печатку, власну символіку та бланки i штампи з власною символікою, зразки яких затверджуються за погодженням із відповідним органом управління.

1.8.Підприємство несе обов’язки та відповідальність, пов’язані з його діяльністю.

1.9.Підприємство може набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав.

1.10.За погодженням з органом управління Підприємство має право створювати відокремлені підрозділи та виділяти їх на окремий баланс з подальшим включенням їхніх показників до своєї фінансової звітності.

1.11.Підприємство самостійно планує та здійснює свою господарську діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з завдань, встановлених засновником та/або органом, до сфери управління якого належить Підприємство, а також із попиту на виконання робіт та надання послуг, які може здійснювати Підприємство. 1.12.Підприємство може виконувати роботи та/або надавати послуги всім категоріям осіб незалежно від форми власності. Перелік та умови надання платних послуг визначає Підприємство за погодженням з органом, до сфери управління якого належить Підприємство.

1.13.Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Східницької селищної  територіальної громади та виконавчого органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.

1.14.Повне найменування Підприємства: українською мовою —КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочене найменування: українською мовою —КП «МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА»

1.15.Юридична адреса Підприємства:82180, Львівська область, Дрогобицький район, смт. Підбуж, вул. Зарічна, 6.

1.16.Цей Статут є основним документом, що регулює діяльність Підприємства та підлягає державній реєстрації.

1.17.У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України та законами України, а також актами Президента України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, цим Статутом і рішеннями Східницької селищної ради та її уповноважених виконавчих органів.

2.МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.Основною метою (цілями) діяльності Підприємства є забезпечення пожежної безпеки та здійснення пожежної охорони на території Східницької селищної  територіальної громади, а у випадках, визначених рішеннями Східницької селищної ради —на інших територіях.

2.2.Основною метою Підприємства не є одержання прибутку.

2.3.Для досягнення основної статутної мети (цілей) Підприємство здійснює свою діяльність у таких напрямках:

2.3.1.захист життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж;

2.3.2.підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах;

2.3.3.запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж;

2.3.4.гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій;

2.3.5.проведення лекцій, занять, семінарів на протипожежну тематику та занять з правил пожежної безпеки зі спеціалістами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій на договірних засадах;

2.3.6.розробка інструкцій, планів евакуації та інших нормативних документів з питань цивільного захисту для підприємств, установ та організацій;

2.3.7.перевірка та випробування пожежних гідрантів і внутрішніх пожежних кранів, обладнання їх пожежними рукавами;

2.3.8.ремонт і технічне обслуговування пожежних водоймищ, їх наповнення і відкачування, очищення колодязів;

2.3.9.ремонт, обслуговування та випробування пожежних рукавів;

2.3.10.виготовлення та встановлення покажчиків пожежних гідрантів і водоймищ, пристосування водонапірних веж для забору води;

2.3.11.підготовка виставок пожежної техніки, надання зразків пожежної техніки та пожежно-технічного обладнання для експонування на виставках, використання на кінозйомках і проведення інших комерційних заходів;

2.3.12.виготовлення пожежних щитів, іскрогасників та іншої продукції протипожежного призначення;

2.3.13.ремонт, випробування, зарядження і перезарядження вогнегасників, виготовлення і відновлення деталей для них;

2.3.14.проведення робіт з вогнезахисної обробки конструкцій, матеріалів, тканин, будівель і споруд, горючих елементів кріплення гірничих виробок, ціликів, відбитого вугілля та інших легкозаймистих матеріалів;

2.3.15.монтаж, ремонт і перевірка надійності блискавкозахисту та замірювання опору ізоляції електромереж і електроустаткування;

2.3.16.налагодження, ремонт і технічне обслуговування систем автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації, димовидалення та інших автоматичних систем протипожежного захисту;

2.3.17.підключення суб’єктів господарювання та громадян до системи централізованого пожежного та техногенного спостереження за пожежною та техногенною автоматикою об’єктів та їх технічне обслуговування;

2.3.18.відкачування води, очищення від льоду та снігу покрівель будинків, доріг комунального значення, обрізання(кронування) дерев, що знаходяться на небезпечній відстані від об’єктів нерухомості, ліній електропередач, інших споруд та мереж і несуть загрозу життю, здоров’ю та майну громадян, ліквідація стихійних сміттєзвалищ з метою запобігання їх підпалу, відкривання квартир громадян та ґрат на вікнах і балконах;

2.3.19.вироблення, закупка, переробка продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, будівельних матеріалів, іншої продукції;

2.3.20.організація, проведення науково-дослідних і проектно-пошукових робіт, монтаж та демонтаж обладнання, профілактичне обслуговування устаткування;

2.3.21.заготівля, переробка і реалізація вторинних ресурсів та відходів виробництва;

2.3.22.надання транспортних послуг;

2.3.23.здача в оренду (чи інше користування) майна, що перебуває у власності чи оперативному управлінні підприємства;

2.3.24.надання іншихпослуг та виконання робіт протипожежного та господарського призначення, які не суперечать цьому Статуту та меті (цілям) Підприємства.

3.ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

3.1.Підприємство:

3.1.1.Види діяльності Підприємства, у тому числі ті, які підлягають ліцензуванню, визначаються за рішенням органу, до сфери управління якого входить Підприємство. Видами діяльності, які підлягають ліцензуванню чи передбачають отримання інших документів дозвільного характеру, Підприємство займається виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавствомУкраїни.

3.1.2.На проведення заходів з реконструкції, капітального/поточного ремонту, а також на будівництво об’єктів соціального призначення Підприємству можуть бути надані цільові кошти за рішенням органу, до сфери управління якого входить Підприємство, або його засновника.

3.1.3.Можливість здійснювати зовнішньоекономічну діяльність може бути надана Підприємству за рішенням органу, до сфери управління якого входить Підприємство, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2.Підприємство має право:

3.2.1. в організаційно-правовій сфері:

а) створювати у встановленому порядку та застосовувати власну документацію, вести діловодство, в тому числі спеціального призначення, відповідно до нормативних актів;

б) за погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство,розробляти символіку Підприємства, наносити її на транспортні засоби, спеціальний та робочий одяг, рекламну продукцію тощо;

в) організовувати, фінансувати і проводити всі види технічного і професійного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу;

г) здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів Підприємства, об’єктів зв’язку та інших виробничих будівель, споруд і споруджень, а також культурно-побутове і житлове будівництво, забезпечувати розробку та затвердження у встановленому порядку проектнихзавдань, технічних проектів та кошторисів на це будівництво, здійснювати контроль за цим будівництвом і визначати готовність добудованих об’єктів до експлуатації;

3.2.2. за напрямком основної (цільової професійної) діяльності:

а) залучати до виконання робіт із гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі —НС) інші пожежно-рятувальні підрозділи відповідно до Планів залучення сил і засобів, а також фахівців і спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установі організацій, розташованих на відповідних територіях, за згодою їхніх керівників;

б) одержувати від державних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їхніх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, у тому числі про об’єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися протипожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення пожеж та НС;

в) отримувати безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також застосовувати будь-які заходи, спрямовані на рятування населення, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків НС та гасінням пожежі;

г) вимагати під час гасіння пожежі:

-від державних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовин, техніки, паливно-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв’язку, а під час пожежі, що триває понад три години, —харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі;

-від посадових осіб об’єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт, припинення дій, що перешкоджають персоналу Підприємства виконувати поставлені завдання;

-від осіб, які перебувають у зоні НС або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки;

ґ) проводити під час гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків НС документування, кіно-та відеозйомку, фотографування і звукозапис;

д) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;

е) використовувати в установленому порядку засоби зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та НС, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об’єкти і території;

є) брати участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації об’єктів на території селищної ради;

ж) використовувати телебачення і радіомовлення для оприлюднення повідомлень про НС та пожежі;

з) у межах, визначених чинним законодавством, користуватися іншими правами, обумовленими метою та цілями, для яких створене Підприємство.

4.РОЗМІР ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

4.1.Статутний капітал Підприємства формується за рахунок коштів бюджету засновника та становить  10 000 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.).

4.2.Статутний капітал Підприємствапідлягає сплаті (внесенню) до закінчення першого року з днядержавної реєстраціїПідприємства.

4.3.У разі передачі до статутного капіталу майна чи речових прав конкретний перелік майна (прав), за рахунок якого формується статутний капітал, та його вартість зазначаються у відповідному документі.

5.МАЙНО ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

5.1.Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями належним йому майном. 5.2.МайноПідприємства перебуває укомунальній власностіСхідницької селищної територіальної громади і закріплюється за ним направі оперативного управління.

5.3.Господарська діяльність Підприємства може здійснюватися також на основі інших речових прав (права володіння, права користування тощо), передбаченихЦивільним кодексом України.

5.4.Східницька селищна територіальна громада як власник закріпленого на праві оперативного управління за Підприємством майна здійснює через Східницьку селищну раду або визначений нею орган управління контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати у Підприємства надлишкове майно, а також майно, яке воно не використовує, та майно, яке воно використовує не за призначенням.

5.5.Майно Підприємства відображається у йогобалансіабо враховується в інших передбачених законом формах обліку майна.

5.6.Майно і кошти Підприємства використовуються для здійснення діяльності відповідно до законодавства України, з урахуванням обмежень для юридичних осіб відповідної форми та податкового статусу. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації його мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

5.7.Підприємство може здійснювати правочини щодо майна і майнових прав, які перебувають у його власності або на правах оперативного управління, якщо такі правочини не суперечать законодавству та Статуту.

5.8.Джерелами формування коштів і майна Підприємства можутьбути:

1)кошти і майно, які передає засновник Підприємства;

2)кошти і майно, що надходять безоплатно як безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертви (у тому числі від фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності, міжнародних організацій, програм міжнародної технічної допомоги тощо);

3)пасивні доходи;

4)дотації, субсидії або інші дозволені законодавством види платежів з державного чи місцевих бюджетів, а також із державних цільових програм/фондів;

5)благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

6)доходи від основної діяльності Підприємства;

7)інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.9.Підприємство самостійно вирішує всі питання, пов’язані з фінансуванням своєї діяльності, визначає фонди i резерви, їхні розміри, порядок створювання i використання, відкриває в установі банку, яка його обслуговує, рахунки для зберігання коштів, розрахунків з постачальниками, підрядчиками, бюджетом, банками, кооперативами, підприємствами.

5.10.Право Підприємства на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення його до Реєстру неприбуткових установ та організацій в порядку, встановленому законодавством України.

5.11.У випадку внесення змін до податкового законодавства України, що відрізняються від положень, встановленихцим Статутом, слід використовувати норми, встановлені чинним законодавством України.

5.12.Право власності на майно Підприємства реалізується у визначеному законодавством Порядку з урахуванням приписів цього Статуту та рішень засновника або органу, до сфери управління якого входить Підприємство.

5.13.Заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників Підприємства, працівників (крім оплати їхньої праці та надання передбачених законодавством заохочень, нарахування (утримання) податків та зборів, передбачених чинним законодавством), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

5.14.Збитки Підприємства, в залежності від способу їх утворення, підлягають покриттю з прибутку, отриманого Підприємством, шляхом отримання капітальних вкладень, дотацій з бюджетів або шляхом встановлення пільг у межах чинного законодавства.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

6.1.Управління Підприємством здійснюється у відповідності зі Статутом, на основі поєднання прав власника майна (у особі його представника) щодо використання свого майна і участі в управлінні трудовим колективом.

6.2.Вищим органом управління Підприємством є Східницька селищна рада.

6.3.До компетенції вищого органу управління належить:

а) визначення основних напрямків діяльності підприємства;

б) погодження організаційної структури Підприємства;

в) затвердження та погодження штатного розпису Підприємства;

г) затвердження Статуту і внесення до нього змін та доповнень;

ґ) прийняття рішень про припинення діяльності Підприємства та пов’язані з цим питання;

д) визначення порядку формування та розміру статутного капіталу Підприємства;

е) надання дозволу на продаж або інше розпорядження майном Підприємства, що належить до основних фондів;

6.4.Повноваження з вирішення питань, передбачених пп. «а», «б», «в» і «д» п. 6.3. цього Статуту, за рішенням Східницької селищної  ради можуть бути передані визначеному радою виконавчому органу.

6.5.Керівництво поточною господарською діяльністю Підприємства здійснює директор, якого призначає та звільняє з посади своїм рішенням Східницька селищна рада за поданням селищного голови.

6.6.Директор вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що належать до компетенції Східницької селищної ради.

З директором Підприємства укладається контракт.

6.7.Директор Підприємства:

1)діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судах, інших органах та організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

2)самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах Статуту, за винятком тих, які за Статутом віднесено до компетенції інших органів управління;

3)організовує діяльність Підприємства, спрямовану на реалізацію мети (цілей), напрямів діяльності та завдань Підприємства;

4)розглядає поточні питання діяльності Підприємства та приймає рішення щодо вирішення цих питань;

5)забезпечує виконання рішень Східницької селищної ради та рішень органу, до сфери управління якого входить Підприємство;

6)у разі змін у законодавстві вносить на розгляд ради пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту;

7)подає пропозиції до порядку денного засідань Східницької селищної ради, її виконавчого комітету або інших виконавчих органів щодо питань, що стосуються діяльності Підприємства;

8)розпоряджається майном та коштами Підприємства у відповідності з чинним законодавством та в межах, встановлених цим Статутом, а також рішеннями ради (органу управління, до сфери якого належить Підприємство);

9)є уповноваженою особою роботодавця для всіх працівників Підприємства, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства за попереднім погодженням з органом управління, застосовує до працівників заходи стягнень та заохочень, здійснює інші функції, передбачені законодавством України;

10)організовує бухгалтерський облік і звітність Підприємства;

11)розглядає пропозиції, заяви, скарги працівників Підприємства i вживає належних заходів;

12)приймає рішення про притягнення до відповідальності осіб, що перебувають із Підприємством у трудових відносинах;

13)за погодженням із органом управління від імені Підприємства відкриває рахунки в установах банків;

14)видає у межах своєї компетенції накази, підписує довіреності (в тому числі й ті, що підлягають нотаріальному посвідченню), дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Підприємства, організує та перевіряє їх виконання;

15)виконує інші функції, що випливають із цього Установчого акту та чинного законодавства України.

6.8.Трудовий колектив Підприємства бере участь:

—у розробці проекту та затвердженні колективного договору:

—у розробці питань самоврядування трудового колективу;

—у визначенні переліку і порядку надання соціальних пільг працівникам Підприємства;

—у визначенні розмірів та видів заохочення продуктивної праці, винахідницької і раціоналізаторської діяльності;

—у порушенні клопотань про представлення працівників до державних нагород.

6.9.При укладанні трудового договору (контракту, угоди) з працівниками Підприємство зобов’язане забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату, не нижчу за визначений законодавством мінімальний розмір, а також інші соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством.

 1. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Основу планів Підприємства становить надання (виконання) визначених цим Статутом та рішеннями органу управління послуг (робіт), а також державні замовлення та договори, укладені зі споживачами цих робіт (послуг) і з постачальниками матеріально-технічних ресурсів.При підготовці планів свого економічного розвитку Підприємство погоджує їх із Східницькою селищною радою.

7.2. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємство, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

7.3. Підприємство реалізовує свою продукцію на умовах, які визначає відповідний орган управління.

7.4. Підприємство забезпечує трудові, соціальні та інші гарантії своїм працівникам відповідно до чинного законодавства й у межах наявних коштів.

7.5. Підприємство забезпечує визначену відповідно до закону кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів, підлітків та інших верств населення, що потребують соціального захисту.

 1. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

8.1. Підприємство здійснює централізований і оперативний бухгалтерський (фінансовий) облік результатів діяльності Підприємства, веде статистичну звітність про результати своєї діяльності.

 1. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

9.1. Прибуток Підприємства із джерелом походження з України та за її межами визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають за положеннями Податкового кодексу України.

9.2. Для цілей оподаткування законом (або іншими нормативним документом) може бути встановлений спеціальний порядок визначення доходу як об’єкта оподаткування.

9.3. Підприємство повинне направляти отриманий прибуток (дохід) від господарської діяльності на придбання основних засобів, необхідних для безаварійної роботи, на утримання майна, закріпленого за ним на правах оперативного управління, заохочення працівників у межах і порядку, встановленому колективним договором та додатками до нього.

 1. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Припинення Підприємства здійснюється у відповідності до Господарського та Цивільного кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб —підприємців» шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація або ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Східницької селищної ради.

10.3. Підприємство ліквідується за ініціативою Представника власника, а також:

—у разі досягнення мети, заради якої його було створено;

—у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;

—у разі скасування його державної реєстрації;

—за рішенням суду.

10.4. Підприємство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису про припинення його діяльності.

10.5. Ліквідацію Підприємства провадить призначена Представником власника ліквідаційна комісія, а у випадках ліквідації Підприємства за рішенням суду —ліквідаційна комісія, призначена цим органом.

10.6. При реорганізації та ліквідації Підприємства його працівникам гарантоване дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7. Орган, уповноважений приймати відповідні рішення, завчасно (не менше ніж за 60 днів до прийняття відповідного рішення) інформує ДСНС (її територіальний орган) про майбутню ліквідацію чи реорганізацію Підприємства, якщо це призведе до зміни обсягів чи умов забезпечення пожежної охорони на території ТГ, і узгоджує з ДСНС питання про подальше забезпечення пожежної безпеки на відповідній території.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Пропозиціїпро внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Східницької селищної ради й органів управлінняПідприємства.

11.2. Зміни до Статуту приймаються виключно на підставі рішення Східницької селищної ради.

11.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Секретар селищної ради                                                    Юрій ЖУРАВЧАК