Оголошується повторно конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Східницької селищної ради».

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року № 2801-XII, постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Східницької селищної ради від 22.01.2021 № 61 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Східницької селищної ради», розпорядження селищного голови «Про проведення повторно конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного  підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Східницької селищної ради», розпорядження селищного голови «Про утворення конкурсної комісії з проведення повторного конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної  допомоги Східницької селищної ради».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Східницької селищної ради».

Юридичне адреса закладу: 82391, Львівська область, Дрогобицький район, смт. Східниця, вул. Золота Баня,3.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів, код КВЕД 86.21 Загальна медична практика (основний).

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Східницької селищної ради» (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я  – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що створюється з метою надання медичної допомоги в порядку і на умовах встановлених законодавством України, Статутом (додається) та забезпечення потреб населення Східницької територіальної громади у первинній медичній допомозі.

Статут

Основною метою  створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення Східницької територіальної громади, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Східницької селищної ради» складають: кошти бюджету Східницької територіальної громади; власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти від надання послуг, що надаються згідно з основною діяльністю, кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг); цільові кошти; кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення; інші джерела, не заборонені законодавством;

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 25 червня 2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 20 липня 2021 року о 18.00 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 82391, Львівська область, Дрогобицький район, смт. Східниця вул. Золота Баня,3.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок : тел. (0248) 48-036
е-mаіl: shidnitca.rada@ukr.net (тема: Конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Східницької селищної ради»).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (https://zakon.rada.gov.ua);

3)  резюме у довільній формі;

4)  автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (https://zakon.rada.gov.ua);

7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії – 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (https://zakon.rada.gov.ua);

11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (https://zakon.rada.gov.ua);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Вимоги до претендента: 

  • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”;
  • не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Східницької селищної ради» визначаються відповідно до умов контракту та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Дата проведення конкурсу:

26 липня 2021 року о 15.00 год.

Місце проведення конкурсу та адреса: 82391, Львівська область, Дрогобицький район, смт. Східниця, вул. Золота Баня,3 .