Про затвердження колективного договору та Положення про преміювання працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Східницької селищної ради»

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

00.00.2021 року                 Східниця                            № 000

 

 

Про затвердження колективного договору

та Положення про преміювання працівників

комунальної установи «Центр надання

соціальних послуг Східницької селищної ради»

Керуючись статтями  26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Главою ІІ Кодексу законів про працю, Законом України «Про колективні договори та угоди», Законом України «Про оплату праці», Постановою Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,з метою  стимулювання праці  відповідності працівників за якісне і своєчасне виконання своїх службових обов’язків, доручень керівництва, виконання заходів та завдань, селищна рада

ВИРИШИЛА:

1.Затвердити штатний розпис на 2021 рік Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Східницької селищної ради» з фондом заробітної плати за посадовими окладами згідно додатку 1.

2.Затвердити Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Східницької селищної ради» на 2021-2026 р.р. згідно з додатком 2.

3.Затвердити Положення про преміювання працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послугСхідницької селищної ради» згідно з додатком 3.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту.

 

Селищний голова                                                                                 Іван ПІЛЯК

 

  Додаток до рішення сесії

Східницької селищної ради                                                                                      від 00.00.2021 року №00

 

Затверджую

штат у кількості 10 штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати запосадовими окладами43790,00 грн. (сорок три тисячі сімсот дев’яносто гривень)

Селищний голова     _____________ Іван ПІЛЯК
(підпис)

___________________ 20___ р.       М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
на 2021 рік

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Тарифний розряд по Єдиній тарифній сітці Кількість штатних посад Посадовий оклад (грн) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн)
1 2 3 4 5 6
1  Директор 14  1 6461,00  6461,00
2 Бухгалтер 10  1 4859,00 4859,00
 3 Фахівець із соціальної допомоги вдома II категорії 9  1 4619,00 4619,00
4 Фахівець із соціальної роботиII категорії 9  1 4619,00 4619,00
 5 Соціальний робітник 6  6 3872,00 23232,00
  Усього х  10 х 43790,00 
 

 

Секретар селищної ради

 

 

_______________   Юрій ЖУРАВЧАК
(підпис)

М.П.

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією

та

трудовим колективом

 КУ «Центр надання соціальних послуг Східницької селищної ради»

на 2021 — 2026 р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 р.

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Колективний договір (далі-Договір) відповідно до чинного законодавства є   нормативним актом, яким регулюються норми і гарантії, права та обов’язки Сторін стосовно врегулювання  виробничих, трудових і соціально-економічних відносин щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради.

Договір укладено відповідно до вимог Кодексу Законів про працю України, законів України “Про  колективні договори і угоди”, “Про оплату праці”, “Про охорону праці”, Галузевої угоди, іншими законодавчими актами, які регулюють відносини у соціальній сфері.

1.1.  Сторонами цього Договору  є:

– адміністрація центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради в особі  директора Ігнацевич Ірини Янушівни (далі – Адміністрація), яка представляє інтереси установи і має відповідні повноваження;

– колектив працівників центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради  (далі – Колектив), який уповноважений на представництво інтересів працівників центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради в межах його компетенції, у тім числі в усіх органах влади і державних  установах.

1.2. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися засад соціального партнерства: паритетності представництва, конструктивності, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання Договору, внесення змін і доповнень до нього, а також при вирішенні всіх питань виробничих і трудових відносин.

1.3. Сторони визнають цей Договір нормативним актом, на підставі якого здійснюється  врегулювання всіх виробничих, трудових і соціально-економічних відносин в установі упродовж усього періоду його дії.

1.4. Норми і положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковим для дотримання і виконання Адміністрацією та Колективом (сторонами, що його підписали).

1.5. Дія Договору поширюється на всіх працівників центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради та його структурних підрозділів незалежно від їхньої належності до профспілкової чи іншої громадської організації тощо.

1.6. Договір схвалений загальними зборами трудового колективу (протокол №1    від 02 вересня 2021 року).

1.7. Договір укладений на п’ять років і діє до укладення нового колективного договору або  не переглянуть чинний незалежно від зміни керівництва Сторін.

1.8. Зміни   та  доповнення до Договору  вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства України, Генеральної, Галузевої угод з питань, що є предметом  чинного Договору, або  за ініціативою однієї зі сторін у встановленому порядку.

1.9. Пропозиції кожної зі сторін щодо внесення змін і доповнень до Договору сторони розглядають спільно і приймають рішення у 10-денний термін від дня їх отримання іншою стороною.

1.10. Жодна зі сторін, що уклали Договір, не може протягом усього терміну його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання Договору або припиняють їх виконання.

1.11. Сторони починають  переговори щодо   укладання нового Договору     на наступний рік не пізніше, як  за 3 місяці до закінчення терміну дії  чинного.

1.12. Адміністрація установи спільно з Колективом у триденний термін після підписання Договору подає його на реєстрацію у виконавчий комітет Бориславської міської ради і через 10 днів після реєстрації доводить його до відома всіх працівників та забезпечує протягом усього терміну дії Договору ознайомлення з ним щойно прийнятих на роботу осіб.                                                                                                        

 1. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ  ТА ВІДПОЧИНКУ

2.1.   Адміністрація зобов’язується:

2.1.1  Сприяти     ефективній    діяльності  центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради,   вживати всі можливі заходи щодо стабілізації його функціонування, раціонального використання коштів для підвищення  результативності роботи, поліпшення становища працівників.

2.1.2 Забезпечувати розвиток інфраструктури  і зміцнення матеріально-технічної бази центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради, створення належних умов для продуктивної праці, якісного обслуговування підопічних.

2.1.3 Приймати рішення про зміни в організації праці за результатами попередніх переговорів з Колективом  не пізніше, ніж за три місяці до здійснення заходу.  

        2.1.4  Звільнення працівників    з роботи з ініціативи Адміністрації проводити у  порядку і з підстав визначених чинним законодавством.

2.1.5 Розробляти і затверджувати посадові інструкції кожного працівника. Ознайомлювати його  з ними  та з Правилами внутрішнього трудового розпорядку при прийнятті на роботу, а також у разі внесення змін і доповнень до них.

2.1.6  Не вимагати  від  працівника   виконання   роботи,  яка  не  обумовлена  у  посадовій інструкції (ст. 31 КЗпП України), окрім обставин, передбачених законодавством, та форс-мажорних ситуацій.

2.1.7 Приймати на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і, якщо не прогнозується їх звільнення на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України.

Запровадити такий режим роботи:

понеділок — четвер                            початок роботи – 9 .00 год.

перерва на обід – 13.00-13.45 год.

закінчення роботи – 18.00 год.

 

п’ятниця                                                початок роботи – 9 .00 год.

перерва на обід – 13.00 – 14.00 год.

закінчення роботи – 17.00 год.

Субота і неділя – вихідні дні.

 

2.1.9 Напередодні святкових і неробочих днів тривалість  трудового дня скорочується на 1 годину.

2.1.10 Дотримуватись  встановленої законодавством тривалості робочого часу 40 годин на тиждень.

2.1.11 Встановити тривалість  щорічної  основної відпустки для всіх  категорій працівників  не менш ніж 24 календарних днів.

2.1.12 Встановити  додаткову оплачувану  відпустку  за особливий  характер праці  для  працівників центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради (ст.8 Закону України ”Про відпустки”) (згідно додатку 1).

2.1.13 Встановити тривалість відпустки без збереження заробітної плати  для всіх  категорій працівників  не більше ніж 15 календарних днів, за згодою працівника.

2.1.14 Працівникам, які  успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною  форми навчання, надавати додаткові оплачувані відпустки (ст.15 Закону України  «Про відпустки»):

– на період настановних занять , виконання лабораторних робіт, складання заліків  та іспитів.

2.1.15 На підставі   медичного висновку надавати  жінкам оплачувану відпустку  в зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю  126 календарних днів (ст.17 Закону України «Про відпустки»).

2.1.16 Після закінчення відпустки  у зв’язку  з вагітністю   та  пологами   жінкам надавати відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2.1.17 Особам, які  одружуються — тривалістю до 10 календарних днів  відпустки без збереження заробітної плати та працівникам у разі смерті рідних надавати відпустку без збереженням заробітної плати тривалістю до 3 календарних днів (ст. 25 Закону України  «Про відпустки»).

2.1.18 Затверджувати  погоджений з Колективом графік щорічних оплачуваних відпусток не пізніше  5 січня поточного року.

2.1.19 Не допускати без згоди працівника поділу відпустки на  частини, відкликання з відпустки.

2.1.20 Жінці, яка  працює і має двох  або більше дітей віком  до 15 років,  або  дитину з інвалідністю,  або  яка  усиновила  дитину, матері особи з інвалідністю  з  дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини  або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх  без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному  закладі),  а також особі, яка взяла під опіку дитину або особи з інвалідністю з  дитинства  підгрупи  А  I  групи,  чи  одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю   10   календарних  днів (ст. 19 Закону України  «Про відпустки») без урахування  святкових  і неробочих  днів  (стаття  73  КЗпПУ).

За наявності  декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

2.1.21  Переводити  працівника  на строк  до одного  місяця на іншу роботу, не передбачену  у посадових інструкціях, без  його згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.1.22  Надурочну  роботу допускати  у  виняткових  випадках,  визначених законодавством України про працю, за погодженням з Колективом. Оплату праці провадити згідно з встановленими нормами.

       2.2.    Колектив зобовязується:

2.2.1 Представляти інтереси членів Колективу, брати участь у розгляді трудових конфліктів  у комісії з трудових спорів та в судах ( за дорученням працівників).

2.2.2  Не допускати звільнення з роботи з ініціативи Адміністрації вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

2.2.3 Здійснювати контроль  за виконанням Адміністрацією центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради чинного законодавства про працю, вимагати усунення виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних у скоєних порушеннях.

  2.2.4  Сприяти дотриманню трудової дисципліни і Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.5  Консультувати  працівників  з питань  трудових  прав, соціального  захисту, зокрема у разі звільнення працівника.

2.2.6  Утримуватися від організації масових акцій протесту, страйків з питань, що є предметом Договору за умовами їх вирішення у встановленому чинним законодавством порядку та чинним Договором.

2.3.  Сторони зобовязуються:

 2.3.1. Забезпечувати дотримання працівниками трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.3.2. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі виникнення, намагатися розв’язати їх, не зупиняючи виробничий процес.

2.3.3. Забезпечити всі необхідні умови для ефективної праці, а при виникненні трудових спорів – необхідні умови для роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.

2.3.4. Створювати умови, які б мотивували працівників до вдосконалення своєї роботи, творчості і ініціативи.

 1. ЗАЙНЯТІСТЬ.

        3.1.  Адміністрація зобовязується:

        3.1.1. Сприяти реалізації працівниками конституційного права на працю.

3.1.2.Рішення про зміни в організації виробничого процесу і праці, реорганізацію, перепрофілювання установи з причин економічного, технічного, структурного характеру, що спричиняють скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, приймати лише після попереднього проведення переговорів з Колективом про заходи щодо запобігання звільненням чи зменшення їх кількості до економічно – обгрунтованої  не пізніше як тридцять календарних днів до дня персонального попередження працівників про зміну істотних умов праці.  Про  наступне вивільнення працівника персонально попереджують не пізніше як за два місяці (ст.49-2  КЗпП України).

        Одночасно з попередженням про вивільнення працівникові пропонується інша робота  (ст. 49-2 КЗпП України).

3.1.3. Не допускати масових звільнень працівників (понад 10% загальної чисельності). При необхідності  звільнення працівників розробляти та впроваджувати узгоджену з Колективом програму працевлаштування і соціальної підтримки таких працівників.

3.1.4. У разі виникнення необхідності звільнення працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України не масового характеру здійснювати вивільнення лише після використання всіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці.

3.1.5. Своєчасно інформувати службу зайнятості про наявність у центрі надання соціальних послуг Східницької селищної ради вакантних робочих місць.

3.2.    Колектив зобовязується:

3.2.1 Здійснювати контроль за дотримання у центрі надання соціальних послуг Східницької селищної ради законодавства України про працю та нормативних актів з питань праці та зайнятості, використанням та завантаженням робочих місць.

3.2.2  Вести   роз’яснювальну  роботу  у колективі  з питань  трудових  прав та  соціального захисту працівників.

3.2.3  При необхідності  ініціювати  проведення  спільних  консультацій  з Адміністрацією з проблем зайнятості з метою вживання заходів щодо запобігання звільненню працівників або пом’якшення наслідків звільнення.

 1. ОПЛАТА  ПРАЦІ.

        4.1.  Адміністрація зобов’язується:

4.1.1  Своєчасно  погоджувати  штатний  розпис  і  посадові оклади працівників  з діючими схемами на  підставі Єдиної тарифної сітки.

4.1.2 Призначати розміри схемних посадових окладів (ставок), їх підвищення, окремі доплати, виплати працівникам центру надання соціальних послуг Східницької Селищної ради у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.1.3 Своєчасно здійснювати уточнення тарифікації працівників у зв’язку із зміною освіти, присвоєнням їм вченого ступеня, почесного звання, категорії за підсумками атестації.

4.1.4  Своєчасно ознайомлювати всіх працівників з умовами оплати праці.

4.1.5 Здійснювати преміювання працівників згідно з Положенням про преміювання  та при  наявності  фонду оплати праці.

4.1.6 Виплачувати заробітну плату двічі на місяць – 18  і  3 числа. Розмір заробітної плати за першу половину місяця повинен становити не менше 55% тарифної ставки.

4.1.7  Не приймати в односторонньому порядку рішень, які змінюють встановлені в Договорі умови оплати праці.

4.2.   Колектив зобов’язується:

      4.2.1  Здійснювати громадський контроль в межах повноважень за:

–  правильністю встановлення посадових окладів і ставок працівникам;

–   своєчасною виплатою заробітної плати.

4.2.2  Надавати консультативну допомогу працівникам з питань оплати праці.

       4.3.  Спільні дії Адміністрації і Колективу:

4.3.1  Погоджувати доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, виконання обов’язків з тимчасово відсутніх працівників.

       4.3.2    Затвердження посадових окладів  і ставок.                           

 1. ОХОРОНА ПРАЦІ.

    5.1. Адміністрація, дотримуючись законодавчих та  нормативних актів з охорони праці, зобовязується:

5.1.1  Здійснювати  навчання, інструктаж та перевірку знань працівників центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради з охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про навчання з питань охорони праці» та затвердженого плану-графіку.

5.1.2  Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону праці» при укладення трудового договору з громадянами інформувати під розписку про умови праці в установі, наявність на робочому місці, де вони працюватимуть, небезпечних та шкідливих виробничих чинників, які ще не усунуто, про можливий вплив цих чинників на здоров’я, про права громадян на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та цього Договору з громадянами, яким згідно з медичним висновком протипоказана робота, яка виконується в установі, трудовий договір не укладається.

5.1.3 Проводити при прийнятті на роботу навчання, інструктаж і надалі перевірку знань з охорони праці. Не допускати до роботи працівників, у тім числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

5.1.4 Забезпечити суворе дотримання посадовими особами вимог Закону України «Про охорону праці», нормативно-правових актів про охорону праці.

Відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону праці» за свої кошти організувати проведення періодичних медичних оглядів працівників. Адміністрація має право притягувати працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов’язана відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

5.2. Колектив зобовязується:

      5.2.1 Під час ведення колективних переговорів з розробки і укладення  Договору рекомендувати передбачити у ньому зобов’язання, які б  забезпечували належні умови праці.

      5.2.2 Сприяти Адміністрації у виконанні в повному обсязі комплексних заходів з охорони праці.

5.2.3 Здійснювати контроль з охорони праці, керуючись відповідними законодавчими та  нормативними актами.

    5.3.  Працівники установи зобовязуються:

5.3.1 Вивчати та виконувати вимоги правил і нормативних актів з охорони праці.

5.3.2 Суворо дотримуватися правил експлуатації устаткування, норм, правил, стандартів та інструкцій з охорони праці, встановлених вимог поводження з машинами, механізмами, інструментами тощо.

5.3.3 Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.

5.3.4 Проходити   в установленому порядку попередній та періодичний медичні огляди .

5.3.5  Брати активну участь у створенні безпечних умов праці.

5.3.6 Подавати пропозиції щодо ліквідації аварійних ситуацій на виробничих дільницях.

5.3.7  Дотримуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених  Договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку  центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради.

5.3.8 Співпрацювати з адміністрацією у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, повідомляти про небезпеку, загрозу життю чи здоров’ю працюючих безпосередньо самого керівника, спеціаліста з охорони праці.

5.3.9  Відповідно   до ст.6 Закону України «Про охорону праці»  працівник   має право відмовитися від дорученої йому роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують і навколишнього природного середовища. Працівників, які за станом здоров’я потребують надання легкої роботи, Адміністрація повинна у відповідності до медичного висновку, перевести за згодою на іншу роботу тимчасово або без обмеження терміну. Оплата праці при переведенні працівника за станом здоров’я на  іншу, нижче оплачувану роботу, або виплата їм допомоги за соціальним страхуванням здійснюється згідно з чинним законодавством.

 1. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ

6.1. Адміністрація зобовязується:

     6.1.1  Надавати відпустки працівникам, які перебувають на диспансерному обліку в зручний для них час (ст.10 Закону України  «Про відпустки») .

6.1.2  Виплачувати одноразову матеріальну допомогу в розмірі посадового окладу працівникам установи для оздоровлення.

6.1.3 Преміювати  працівників    центру  за бездоганну працю і активну участь у громадському житті в межах фонду заробітної плати.

6.1.4  Здійснювати  своєчасне  оформлення  документів  для  призначення  пенсій особам, які досягли  пенсійного  віку, встановленого законодавством.            

      6.2. Колектив зобовязується:

      6.2.1    Проводити оздоровчо-спортивну роботу в колективі.

6.2.2 Здійснювати контроль за станом лікувально-профілактичної роботи з особами, які перебувають на диспансерному обліку, часто і тривалий час хворіють.

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ

ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

      7.1. Адміністрація зобов’язується:

7.1.1. Спрямовувати діяльність в сфері забезпечення рівних прав та можливостей працівників жінок і чоловіків на:

– утвердження ґендерної рівності;

– недопущення дискримінації за ознакою статі;

– забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті важливих рішень;

– забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо виконання професійних обов’язків.

7.1.2. Не допускати будь-яку дискримінацію за ознакою статі.

Не вважаються дискримінацією за ознакою статі:

– спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;

– особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з охороною їх репродуктивного  здоров’я;

– позитивні дії.

7.1.3. Здійснювати позитивні дії, спрямовані на досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різних сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій працівників.

7.1.4. Проводити комплектування кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс.

7.1.5. Рівною мірою враховувати інтереси жінок і чоловіків під час здійснення заходів щодо їх соціального захисту. Погіршення становища осіб будь-якої статі є неприпустимим.

 1. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ  КОЛЕКТИВУ

      8.1Адміністрація зобовязується:

8.1. Безоплатно надавати Колективу приміщення, засоби зв’язку, технічні засоби для забезпечення його діяльності.

8.2 . Надавати Колективу всю необхідну документацію з питань, що є предметом Договору.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Сторони зобовязуються:

9.1 Періодично проводити зустрічі Адміністрації та Колективу з працівниками підрозділів установи, на яких надавати інформацію про хід виконання Договору (за окремим графіком). Двічі на рік (липень, грудень) спільно аналізувати хід виконання Договору, заслуховувати звіти сторін про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах трудового колективу.

9.2 У разі несвоєчасного виконання зобов’язань Договору аналізувати причини та вживати  невідкладних заходів щодо забезпечення їх  подальшої  ефективної реалізації.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

          І НЕВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

10.1  Особи, з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання  діючого  Договору несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

10.2 Особи – представники Адміністрації чи Колективу, що є винними у ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням Договору, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 

Голова трудового колективу

 

________________________ О.І.Пронь

 

 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

рішенням Східницької селищної ради

реєстраційний номер __

від  ___________________2021р.

 

Рекомендації реєструючого органу

_______________________________

(вихідний номер і дата надсилання листа)

Уповноважена особа  реєструючого органу

____________     __________________

(підпис)                                 (ініціали та прізвище)

 

М.П.

Директор  ЦНСП Східницької

селищної ради

_____________Ірина ІГНАЦЕВИЧ

 

 

 

СХВАЛЕНО

на  зборах трудового колективу

центру надання соціальних послуг

 

 

Протокол  від 02.09.2021 р.  1

Голова зборів _______Оксана Пронь

 

Директор _________Ірина Ігнацевич

 

 

М. П.

 

 

Додаток № 0

до рішення сесіїСхідницької

селищної ради

№00 від 00.00.2021 рік

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників комунальної установи    

«ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

Положення про преміювання працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послугСхідницької селищної ради» (далі – Положення) розроблено відповідно до ст.2 Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, та з метою стимулювання праці, відповідальності працівників за якісне і своєчасне виконання своїх службових обов’язків, доручень керівництва, виконання заходів та завдань, передбачених планом роботи.

 Премії працівникам комунальної установи «Центр надання соціальних послугСхідницької селищної ради»(далі – «Центр надання соціальних послуг») виплачуються за особистий вклад у загальні результати роботи, високий професійний рівень та у відповідності з критеріями оцінки виконання службових обов’язків.

 Преміювання директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»здійснюється за розпорядженням селищного голови, преміювання працівників -відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць, квартал та рік, шляхом видання наказу директором.

 Це Положення вводиться з метою матеріального стимулювання працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня виконавчої та трудової дисципліни.

 За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій враховується:

 • виконання заходів та завдань, передбачених планом комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»;
 • виконавська дисципліна;
 • трудова дисципліна;
 • активну участь в громадському житті та підтримку нормального мікроклімату у колективі.

Премії працівникам нараховуються за фактично відпрацьований час в межах фонду оплати праці.

Працівникам, які пропрацювали неповний місяць в зв’язку з переходом на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненим у зв’язку із скороченням штатів та з інших причин, виплата премії нараховується за фактично відпрацьований час.

 Премії працівникам комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» можуть виплачуватись помісячно з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці. 

Премії працівникам комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»виплачуються з нагоди відзначення ювілейних дат в межах фонду оплати праці.

 Преміювання до професійних та державних свят здійснюється з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

Працівники комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання своїх службових обов’язків (порушення строків виконання доручень, неякісну підготовку матеріалів тощо).

Повне або часткове позбавлення премії директора комунальної установи «Центр обслуговування» здійснюється за той розрахунковий період в якому мало місце упущення в роботі і оформляється розпорядженням Східницького селищного голови, а для інших працівників наказом Директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»з обов’язковим зазначенням причини.

 Виплачувати працівникам комунальної установи матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік в межах коштів, передбачених у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

 

 

Секретар селищної ради

 

 

______________  Юрій ЖУРАВЧАК
(підпис)

М.П.

 

 

Додаток __ до колективного договору між адміністрацією    та  трудовим  колективом Центру   надання соціальних послуг Східницької селищної ради на 2021-2026 р.р.

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

 

Голова колективу Центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради

 

____________________О.І.Пронь

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Директор Центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради

 

_______________І.Я.Ігнацевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  затвердження Положення про преміювання, надання надбавки працівникам комунальної установи «Центру культури та дозвілля Східницької територіальної громади»

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

00.00.2021 року                                  Східниця                                         № 000

 

 

Про  затвердження Положення про преміювання,

надання надбавки працівникам комунальної установи «Центру культури

та дозвілля Східницької територіальної громади»

Керуючись статтями  26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оплату праці», Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», з метою  стимулювання праці відповідності керівника та  працівників за якісне і своєчасне виконання своїх службових обов’язків, доручень керівництва, виконання заходів та завдань, селищна рада

ВИРИШИЛА:

 1. Затвердити Положення про преміювання, надання надбавки працівникам комунальної установи «Центру культури та дозвілля Східницької територіальної громади», згідно з додатком 1.
 2. 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту.

 

Селищний голова                                                                                     Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення сесії Східницької

селищної ради

№00 від 00.00.2021 рік

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання, надання надбавки працівникам комунальної установи    «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ СХІДНИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

Положення про преміювання, надання надбавки працівників комунальної установи «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади» (далі – Положення) розроблено відповідно до ст.2 Закону України «Про оплату праці», Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»  та з метою стимулювання праці, відповідальності керівника та працівників за якісне і своєчасне виконання своїх службових обов’язків, доручень керівництва, виконання заходів та завдань, передбачених планом роботи.

 Премії працівникам комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» виплачуються за особистий вклад у загальні результати роботи, високий професійний рівень та у відповідності з критеріями оцінки виконання службових обов’язків.

 Преміювання директора комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» здійснюється за розпорядженням селищного голови, преміювання працівників – відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць, квартал та рік, шляхом видання наказу директором.

 Це Положення вводиться з метою матеріального стимулювання працівників комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня виконавчої та трудової дисципліни.

 За результатами роботи для визначення розміру премій враховується:

 • виконання заходів та завдань, передбачених планом комунальної установи Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади»;
 • виконавська дисципліна;
 • трудова дисципліна;
 • активну участь в громадському житті.

Премії працівникам нараховуються за фактично відпрацьований час в межах фонду оплати праці.

Працівникам, які пропрацювали неповний місяць в зв’язку з переходом на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненим у зв’язку із скороченням штатів та з інших причин, виплата премії нараховується за фактично відпрацьований час.

 Премії працівникам комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» можуть виплачуватись помісячно з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці. 

Премії працівникам комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» виплачуються з нагоди відзначення ювілейних дат в межах фонду оплати праці.

 Преміювання до професійних та державних свят здійснюється з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

Надбавки керівнику та працівникам можуть виплачуватись за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі в межах фонду оплати праці

Працівники комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання своїх службових обов’язків (порушення строків виконання доручень, неякісну підготовку матеріалів тощо).

Повне або часткове позбавлення премії директора комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» здійснюється за той розрахунковий період в якому мало місце упущення в роботі і оформляється розпорядженням селищного голови, а для інших працівників наказом Директора комунальної установи «Центру культури і дозвілля Східницької територіальної громади» з обов’язковим зазначенням причини.

 Виплачувати працівникам комунальної установи матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік в межах коштів, передбачених у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

 

 

Секретар селищної ради

 

 

______________        Юрій ЖУРАВЧАК
(підпис)

М.П.