“Про затвердження Регламенту Східницької селищної ради VІІ демократичного скликання”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

         24.11.2015 року               Східниця                     № 5

“Про затвердження Регламенту

Східницької селищної ради

VІІ демократичного скликання”

Відповідно до п.1 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення постійних депутатських комісій: мандатної, з  питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку від   24.11.2015 р. № 2 , планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку від   24.11.2015 р. № 2 , охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї та молоді, фізкультури та спорту від   24.11.2015 р. № 2 , охорони навколишнього  природного  середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від   24.11.2015 р. №  2, селищна рада.

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Регламент Східницької селищної ради VІI демократичного скликання згідно з додатком.
 2. Рішення селищної ради  від 19.11.2010 р .№5 “Про затвердження Регламенту Східницької селищної ради  VІ демократичного скликання”вважати  таким,  що  втратило  чинність.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку.

Селищний голова                                              Іван Піляк

Додаток до рішення селищної ради

від 24.11.2015 р. № 5

РЕГЛАМЕНТ

Східницької селищної ради VІІ демократичного скликання

Розділ 1. Загальні положення.

Розділ 2. Організація роботи селищної ради

Розділ 3. Підготовка питань і попередній їх розгляд у селищній раді.

Розділ 4. Сесія селищної ради

Розділ 5. Пленарні засідання селищної ради.

Розділ 6. Прийняття рішень.

Розділ 7. Депутати селищної ради і депутатські групи, фракції.

Розділ 8. Посадові особи та органи селищної ради.

Розділ 9. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях.

Розділ 10. Органи самоорганізації населення.

Розділ 11. Прикінцеві положення.

Розділ 1. Загальні положення

 1. Регламент Східницької селищної ради. Його визначення.

Регламент Східницької селищної ради визначає форми і методи діяльності селищної ради – представницького органу місцевого самоврядування територіальної громади смт. Східниця.

 1. Представницький статус селищної ради.

Селищна рада у межах своєї компетенції здійснює від імені громадян, які проживають на її території та в їх інтересах, функції та повноваження органу місцевого самоврядування, виходячи з принципів народовладдя, законності, гласності, колегіальності, приймає власні рішення та проводить в життя рішення органів місцевого самоврядування вищого рівня та органів державної влади.

 1. Кількісний склад селищної ради.

Загальний (кількісний) склад селищної ради становить 14 депутатів.

 1. Правомочність селищної ради.

Селищна рада є правомочною, якщо обрано не менш як дві третини депутатів від загального (кількісного) складу ради, повноваження яких визнано селищною виборчою комісією.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада є повноважною за наявності більше половини депутатів від загального (кількісного) складу ради.

 1. Строк повноважень селищної ради.

Строк повноважень Східницької селищної ради становить 2 роки.

У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

 1. Повноваження Східницької селищної ради

Східницька селищна рада розглядає і приймає рішення з питань, віднесених Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до відання представницьких органів місцевого самоврядування.

 1. Акти Східницької селищної ради.

Східницька селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. На засіданнях сесій селищної ради приймаються рішення з питань, включених до порядку денного сесії міської ради та рішення з процедурних питань. Рішення з процедурних питань приймаються селищною радою, фіксуються в протоколі пленарного засідання та як окреме рішення не виготовляються.

 Рішення, які приймає селищна рада є актами нормативного або індивідуально-правового характеру.

Рішення індивідуально-правового характеру, що передбачають здійснення певних дій конкретними особами та не виконані в передбачені рішенням строки, можуть бути в порядку контролю за виконанням рішень скасовані рішенням селищної ради.

 1. Обов’язковість рішень Східницької селищної ради.

 Рішення Східницької селищної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими в селищі об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

 1. Юридичний статус Східницької селищної ради.

Східницька селищна рада є юридичною особою і діє самостійно в межах повноважень, наданих їй Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

 1. Мова Східницької селищної ради, її органів і посадових осіб.

Робота Східницької селищної ради, її органів і посадових осіб ведеться державною українською мовою.

Розділ 2. Організація роботи селищної ради

 1. Порядок діяльності селищної ради.

Порядок діяльності Східницької селищної ради визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

 1. Форми роботи селищної ради.

Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

У період між сесіями можуть проводитися: засідання постійних комісій, засідання тимчасових контрольних комісій та інших утворених радою органів, засідання депутатських груп та фракцій, засідання погоджувальної ради депутатських фракцій.

Розділ 3. Підготовка питань і попередній їх розгляд у селищній раді

 1. Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд селищної ради (ініціатори).

Пропозиції щодо питань на розгляд у Східницькій селищній раді можуть вносити:

1) селищний голова;

2) постійні депутатські комісії;

3) депутат (депутати);

4) депутатські групи, фракції;

5) виконавчий комітет селищної ради;

6) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи.

 1. Підготовка проектів рішень

14.1. Проекти рішень селищної ради готуються селищним головою, секретарем селищної ради, депутатами селищної ради, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями, робочими групами та виконавчим комітетом селищної ради, а також іншими суб’єктами нормотворчої ініціативи.

Текст проекту рішення селищної ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

Текст проекту рішення селищної ради має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями або положеннями селищної ради.

Проект рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми Закону).

Проект рішення у резолютивній частині має обов’язково містити пункти, що передбачають:

1) конкретні завдання виконавцям із зазначенням остаточних термінів їх виконання;

2) юридичні назви організацій – виконавців;

3) доручення про контроль відповідним виконавцям (відповідним управлінням, відділам, тощо) із зазначенням термінів надання попередньої інформації про хід виконання рішення та остаточної інформації для вирішення питання для зняття з контролю;

4) доведення до відома усіх зацікавлених підрозділів підприємств, установ, організацій та посадових осіб у частині, що їх стосується.

14.2. При розробці проекту рішення виконавець повинен провести аналіз проекту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч із виданими раніше актами з даного питання. Якщо рішення, що пропонується до прийняття виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.

14.3. Постійні комісії ради та інші суб’єкти нормотворчості розглядають проект рішення (при необхідності, із залученням фахівців), готують висновки і рекомендації, які обов’язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду даної пропозиції на пленарному засіданні сесії ради.

Якщо за наслідками розгляду в постійних комісіях міської ради до проектів рішень були внесені зміни та доповнення, зазначені питання можуть бути додатково розглянуті на спільному засіданні постійних комісій ради.

14.4. Візування проекту документу складається з проставлення відповідною особою візи. Віза містить: особистий підпис, ініціали та прізвище особи, що візує документ, та дату візування. При необхідності вказується найменування посади цієї особи. Віза проставляється на зворотній стороні останньої сторінки проекту документу. Зауваження та пропозиції до проекту документу викладаються на сторінці для візування, де вказується посада особи, підпис, ініціали, прізвище, дата, зміст зауваження або пропозиції.

Проект документу візують:

– автор проекту;

– заступник селищного голови, якщо дане питання належить до його компетенції;

– голова відповідної постійної комісії селищної ради;

– секретар ради.

14.5. Не пізніш ніж за 10 днів до запланованого дня початку наступної сесії підготовлений проект рішення з обґрунтуванням доцільності розгляду зазначеного питання візуються особами, вказаними в ч.14.4. цієї статті та направляються в паперовому та електронному вигляді секретарю ради для організації підготовки сесії селищної ради.

У разі невідповідності проекту рішення вимогам чинного законодавства та Регламенту він повертається автору проекту для доопрацювання.

 1. Матеріали до сесії селищної ради.

Необхідні для ознайомлення, вивчення та роботи під час сесії документи надаються депутатам не пізніше як за 3 дні до початку сесії.

У виняткових випадках вони можуть надаватися перед початком пленарних засідань.

У проекті порядку денного має бути перелік питань, що пропонуються до розгляду, із зазначенням доповідача.

Матеріали до кожного питання, винесеного на сесію, мають містити:

1) проект рішення;

2) довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали;

3) рекомендації профільних постійних депутатських комісій селищної ради.

Розділ 4. Сесія селищної ради

 1. Сесія селищної ради – основна форма її роботи.

Східницька селищна рада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних депутатських комісій ради.

 1. Перша сесія селищної ради.

Перша сесія новообраної селищної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” новообраний голова головує на пленарних засіданнях ради першої сесії.

На першій сесії селищний голова приймає присягу, зміст якої визначається Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Присяга депутатів здійснюється шляхом зачитування цього ж тексту присяги, одним з депутатів селищної ради.

 1. Порядок скликання чергових і позачергових сесій селищної ради.

Наступні сесії Східницької селищної ради скликає селищний голова в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

В інших випадках сесію (позачергову сесію) може бути скликано за обставин і в спосіб, викладені у частинах 6-8 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 3 дні (у виняткових випадках – не пізніше як за день) до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Повідомлення публікується в народному часописі „Нафтовик Борислава” або інформується кожен депутат особисто.

 1. Правомочність сесії селищної ради.

Сесія Східницької селищної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального (кількісного) складу ради.

 1. Реєстрація депутатів.

Реєстрацію депутатів, що прибули на сесію селищної ради, та запрошених на сесію проводить працівник апарату ради та її виконкому  до початку кожного пленарного засідання.    У разі неможливості прибути на сесію депутат зобов’язаний повідомити про це секретаря ради.

Результати реєстрації за підписом секретаря ради передаються головуючому на сесії.

У разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням селищного голови проведення сесії переноситься на інший час.

 1. Відкриття сесії селищної ради.

Сесію селищної ради відкриває селищний голова.

У випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сесію відкриває і веде секретар селищної ради, а за умов, викладених у частині 8 статті 46 цього ж закону, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один із депутатів селищної ради.

На початку першого засідання головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів, що прибули на сесію.

За наявності кворуму головуючий оголошує сесію відкритою.

Одразу після відкриття сесії в сесійній залі виконується Державний Гімн України.

 1. Послідовність розгляду питань на сесії селищної ради.

Після відкриття сесії головуючий послідовно ставить на розгляд такі питання:

1) обрання секретаря сесії для ведення протоколу роботи сесії;

2) обрання лічильної комісії для обліку результатів голосування у складі 2 осіб;

3) затвердження регламенту сесії;

4) інформація про утворення, припинення діяльності, зміни складу депутатських груп і фракцій;

5) прийняття порядку денного сесії;

6) розгляд питань порядку денного;

7) оголошення депутатами звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань, заяв від депутатських груп та фракцій; оголошення депутатських запитів; виступи депутатів з короткими заявами і повідомленнями, депутатськими запитаннями (різне).

 1. Порядок денний сесії.

Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:

1) прийняття проекту порядку денного за основу;

2) затвердження порядку денного в цілому.

Послідовність розгляду питань порядку денного сесії визначає селищна рада. Рішення приймається третиною депутатів від загального складу ради.

 1. Депутат, як і будь-який інший суб’єкт процедури прийняття рішень селищної ради, має право внести пропозицію про включення розгляду питання, яке не пройшло визначеної цим Регламентом процедури підготовки питань на розгляд сесії, до порядку денного сесії безпосередньо на початку пленарного засідання лише у випадках, коли розгляд такого питання не має на меті прийняття рішення, щодо якого чинним законодавством України передбачена обов’язкова умова попереднього оприлюднення проекту такого рішення.

Зазначена норма не поширюється на випадки, коли неприйняття або несвоєчасне прийняття відповідного рішення може завдати істотної шкоди життю і здоров’ю мешканців селища та порушувати права, свободи людини та громадянина. Таке питання може бути внесено до порядку денного сесії безпосередньо на початку пленарного засідання лише за наявності відповідного обґрунтування.

 1. Тривалість сесії селищної ради.

Сесія Східницької селищної ради триває до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

 1. Закриття сесії селищної ради.

Після вичерпання питань порядку денного сесії та заслуховування коротких повідомлень і звернень депутатів, роботу сесії закривається.

Головуючий оголошує сесію селищної ради закритою, після чого виконується Державний Гімн України.

 1. Протоколи сесії селищної ради.

У протоколі сесії селищної ради мають бути зазначені такі дані: найменування ради, порядковий номер сесії, дата і місце проведення сесії, загальний (кількісний) склад ради, кількість обраних депутатів до селищної ради, кількість присутніх на сесії депутатів та їхні прізвища; список посадових осіб, що брали участь у роботі сесії; склад лічильної комісії та секретар; регламент сесії; питання, що їх було внесено до порядку денного; короткий зміст і результати обговорення кожного питання в тій послідовності, у якій вони розглядалися на сесії, із зазначенням: прізвищ депутатів, прізвищ і службових посад осіб, які не є депутатами, але взяли участь в обговоренні питання, короткого змісту їхніх виступів, результатів голосування при прийнятті рішення. До протоколу додаються рішення, що були прийняті на сесії.

Оформлений протокол підписує головуючий на сесії.

Розділ 5. Пленарні засідання селищної ради

 1. Час і місце проведення пленарних засідань селищної ради.

Пленарні засідання Східницької селищної ради складаються з ранкових і вечірніх засідань.

Ранкові засідання селищної ради проводяться з 10-00 до 14-00 год., вечірні засідання – з 15-00 до 18-00 год. з перервою з 14-00 до 15-00 год.

Селищна рада може прийняти рішення і про іншій час проведення пленарних засідань. Пленарні засідання проходять у сесійній залі, у якій встановлено Державний прапор України. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб.

Зміст, опис і порядок встановлення іншої символіки, що відображає історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції визначаються селищною радою згідно з Законом і затверджується рішенням ради.

 1. Ведення пленарних засідань.

Пленарні засідання селищної ради веде селищний голова або інша особа відповідно до пунктів 23, 24 Регламенту.

Головуючий на пленарному засіданні:

1) відкриває, веде і закриває засідання, оголошує перерви;

2) виносить на обговорення питання порядку денного;

3) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

4) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

5) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

6) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

7) вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

8) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;

9) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Головуючий на пленарному засіданні має право ставити запитання, у першочерговому порядку, вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу

засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

 1. Порядок надання слова.

Заяви про надання слова для виступу можуть подаватись в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні. Головуючий надає слово для виступу також депутатам, які виявили бажання виступити підняттям руки.

Виступи проводяться з трибуни або з місця в сесійній залі.

Селищний голова, секретар селищної ради мають право взяти слово для виступу у будь-який час.

Головуючий на сесії зобов’язаний у будь-який час надати слово для виступу голові постійної комісії або депутатської групи (фракції), тривалістю не більше як 5 хвилин.

Продовження виступу проводиться тільки з дозволу більшості присутніх на сесії депутатів.

Обговорення з кожного питання, що внесене на розгляд сесії, припиняється за рішенням ради, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.

Головуючий на сесії за згодою депутатів надає слово до виступу заступнику селищного голови.

 1. Відкритість пленарних засідань селищної ради.

Пленарні засідання селищної ради є відкритими.

Гласність роботи сесії селищної ради забезпечується публікацією звіту про роботу у народному часописі „Нафтовик Борислава”, трансляцією засідань у вільний і дозволений ефірний час місцевим радіомовленням і телебаченням, онлайн трансляцією, та на офіційному сайті селищної ради, а під час роботи сесії в окремих випадках шляхом встановлення акустичної системи для трансляції засідання перед адмінбудинком селищної ради.

На пленарних засіданнях ради можуть бути присутні народні депутати України та депутати Львівської обласної ради, представники Львівської обласної державної адміністрації, керівники та посадові особи виконавчих органів Бориславської міської ради, запрошені керівники підприємств, установ і організацій селища, міста та області, представники засобів масової інформації, територіальної громади селища, політичних партій, громадських організацій, громадяни.

У разі необхідності селищна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

На закритому засіданні селищної ради мають право бути присутні посадові особи органів місцевого самоврядування міської і селищної рад, місцевих органів виконавчої влади та інші особи, присутність яких обов’язкова для розгляду відповідного питання.

Особи, присутні на сесії селищної ради, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок.

У протилежному випадку головуючий самостійно або за згодою ради може зобов’язати ці особи покинути зал.

У роботі сесії з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати рад вищого рівня.

 

Розділ 6. Прийняття рішень

 1. Місце і процедура прийняття рішень селищною радою.

Рішення Східницької селищної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після обговорення шляхом голосування.

Рішення селищної ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не виступає жоден депутат, присутній на засіданні.

Селищна рада приймає рішення з дотриманням такого порядку: прийняття проекту рішення за основу, виступи з мотивів голосування, голосування пропозицій і поправок, прийняття рішення в цілому.

Рішення селищної ради в межах повноважень, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” (крім рішень з процедурних питань), приймаються, якщо за них проголосувала більшість загального (кількісного) складу селищної ради. При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Кожен депутат селищної ради має право одного голосу і голосує особисто. Голосування за інших депутатів не допускається.

 1. Підрахунок голосів. Лічильна комісія.

Для підрахунку голосів при проведенні голосування селищна рада на початку першого пленарного засідання сесії обирає з числа депутатів лічильну комісію. Кандидатури до складу лічильної комісії вносяться селищним головою.

У разі відсутності або відмови когось із членів лічильної комісії брати участь у її роботі селищна рада обирає іншого члена лічильної комісії замість відсутнього або того, хто відмовився в ній працювати.

 1. Поіменне голосування.

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, якщо воно підтримане однією третиною депутатів від загального складу селищної ради.

Поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів селищної ради головою лічильної комісії на пленарному засіданні, в порядку, визначеному алфавітним списком, після чого підписаний листок опитування передається головуючому на сесії для оголошення результатів.

Результати поіменного голосування зберігаються в матеріалах сесії.

 1. Таємне голосування.

Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених частинами 4 і 16 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Організація і проведення таємного голосування покладається на лічильну комісію, обрану на початку сесії, або спеціально для проведення таємного голосування.

Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу.

Головуючий на пленарному засіданні оголошує прийняте за результатами таємного голосування рішення.

 1. Прийняття рішень з процедурних питань.

Рішення з процедурних питань (затвердження порядку денного, спосіб голосування, надання слова особі, що не є депутатом, продовження часу виступу тощо) приймаються, якщо за них проголосувала третина депутатів від загального складу ради.

 1. Підписання рішень селищної ради.

Прийняті селищною радою рішення підписуються селищним головою, у разі його відсутності – секретарем селищної ради. У випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, прийняті селищною радою рішення підписуються секретарем селищної ради; у випадку, передбаченому частинами 8 та 10 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” – депутатом ради, який за рішенням ради головував на її засіданні.

 1. Набрання чинності рішень селищної ради.

Рішення селищної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

 1. Зупинення рішення селищної ради селищним головою.

Рішення селищної ради в п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене селищним головою і внесене ним на повторний розгляд селищної ради з обґрунтованими зауваженнями.

Зупинення рішення селищної ради селищним головою здійснюється розпорядженням селищного голови про зупинення дії відповідного рішення. У цьому розпорядженні мають бути зазначені обґрунтовані зауваження, на підставі яких зупинено дію рішення.

Селищна рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення.

Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення 2/3 голосів депутатів від загального (кількісного) складу ради, селищний голова зобов’язаний його підписати, і воно набирає чинності.

Розділ 7. Депутати селищної ради і депутатські групи, фракції

 1. Правові засади діяльності депутатів селищної ради.

Порядок діяльності депутатів селищної ради визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад” та цим Регламентом.

 1. Виникнення і строк повноважень депутата селищної ради.

Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про результати виборів і визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

 1. Права та обов’язки депутата селищної ради.

Депутат селищної ради має обов’язки і права, визначені статтями 18 і 19 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”.

 1. Участь депутата в сесіях селищної ради та засіданнях її органів.

Депутат селищної ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких його обрано. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат селищної ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

Депутат селищної ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

Депутат селищної ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, безпосередньо бере участь у підготовці питань до розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами селищної ради на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніш як у місячний строк, якщо інший строк не встановлено радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також селищну раду.

У разі неможливості розглянути пропозиції та зауваження у місячний строк та за клопотанням органу, або посадової особи, які були зобов’язані їх розглянути, рада може продовжити строк розгляду пропозицій і зауважень, але не більш ніж на 10 днів.

 1. Позасесійні форми роботи депутата селищної ради в раді та її органах.

У періодах між сесіями депутат селищної ради бере участь у роботі постійної комісії, тимчасових контрольних комісій та інших органів, до складу яких його обрано; виконує доручення міської селищної ради, її органів та селищного голови; може брати участь у загальних зборах депутатів, зборах депутатських груп і фракцій, до складу яких він входить.

Депутат селищної ради може взяти участь з правом дорадчого голосу в роботі будь-якого органа селищної ради (постійної комісії, тимчасової контрольної комісії та інших), до складу якого він не входить.

 1. Депутатське звернення.

Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до селищного голови, до посадових осіб селищної ради та її виконавчих органів, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Бориславської міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їхньої компетенції.

Порядок розгляду депутатських звернень і надання відповідей на них визначається статтею 13 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”.

 1. Депутатський запит.

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата селищної ради до посадових осіб ради та її виконкому, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території селища і міста Борислава, а також до голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом селищної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні в письмовій чи усній формі.

Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії ради. Рішення про підтримку селищною радою депутатського запиту приймається після обговорення на пленарному засіданні не менш ніж однією третиною голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

Орган або посадова особа, до яких спрямовано депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього селищній раді і депутатові. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат селищної ради має право виступити і дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає депутат і не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів селищної ради.

Посадових осіб, до яких звернено запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 1. Депутатське запитання.

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути дана депутатові в індивідуальному порядку або оголошена на сесії ради, якщо цього вимагає депутат.

Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 1. Депутатські групи, фракції.

Депутатська група – це об’єднання депутатів селищної ради на основі їх взаємної згоди для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень у виборчих округах.

Депутати селищної ради можуть об’єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, що їх розв’язують депутати, або за іншими ознаками.

Депутатська група складається не менш як із трьох депутатів селищної ради.

Депутатська фракція – це об’єднання депутатів селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції.

Рішення депутатів про організацію фракції оголошується головуючим на початку пленарного засідання на підставі рішення зборів депутатів.

Ця інформація заноситься до протоколу пленарного засідання. Список членів фракції поширюється серед депутатів.

Про зміни в складі депутатських груп або фракцій керівник (уповноважений представник) повідомляє письмово селищного голову; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або тільки керівник (уповноважений представник) депутатської групи, фракції, якщо депутата виключено з неї.

Селищна рада надає приміщення для засідань депутатських груп та фракцій.

Порядок роботи депутатських груп і фракцій визначають самі групи і фракції.

Депутатські групи, фракції мають право на оголошення заяв на пленарному засіданні селищної ради, на оприлюднення звернень, заяв, повідомлень у комунальних засобах масової інформації.

Депутатські групи і фракції можуть запрошувати на свої засідання селищного голову, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу, членів виконавчого комітету селищної ради, спеціалістів апарату селищної ради та її виконкому.

Головуючий на сесії селищної ради інформує депутатів про утворення, розпуск (саморозпуск), зміну назви, керівництва і складу депутатських груп, фракцій.

 1. Права депутатських груп та фракцій.

Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних чи тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні селищної ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Розділ 8. Посадові особи та органи селищної ради

 1. Селищний голова. Його повноваження в селищній раді.

Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади  смт.Східниця.

Селищний голова:

1) організує в межах, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу селищної ради;

2) підписує рішення селищної ради;

3) вносить на розгляд селищної ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

4) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету селищної ради;

5) вносить на розгляд селищної ради пропозиції щодо структури і штату апарату ради та її виконавчого комітету;

6) здійснює керівництво апаратом селищної ради та її виконавчого комітету;

7) скликає сесії селищної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;

8) забезпечує підготовку на розгляд селищної ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет і звіти про їх виконання;

9) представляє селищну раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

10) укладає від імені територіальної громади, селищної ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а договори з питань, віднесених до виключної компетенції селищної ради, подає на затвердження ради;

11) видає розпорядження з кадрових питань та з питань загальної діяльності у межах своїх повноважень.

Селищний голова здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень селищної ради або не віднесені селищною радою до відання її виконавчого комітету.

Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

На вимогу не менше половини депутатів від загального (кількісного) складу селищної ради селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого комітету ради в будь-який визначений ними термін.

 1. Секретар селищної ради. Його повноваження.

Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови.

Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Секретар селищної ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює повноваження селищного голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 1. Постійні комісії селищної ради.

Постійні комісії селищної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії затверджуються селищною радою у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.

Депутати селищної ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Постійні комісії є підзвітними селищній раді та відповідальними перед нею.

 1. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій.

У селищній раді створюються постійні депутатські комісії:

– мандатна, з  питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку.

– планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку.

– охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї та молоді, фізкультури та спорту.

– охорони  навколишнього  природного  середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури.

 1. Порядок формування постійних комісій селищної ради.

Постійні комісії затверджуються селищною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією селищного голови. Секретар постійної комісії обирається на засіданні комісії. У разі необхідності селищна рада може прийняти рішення про утворення нових комісій, ліквідацію або реорганізацію раніше створених, із внесенням відповідних змін до Регламенту селищної ради VIІ демократичного скликання.

Формування постійних комісій здійснюється з урахуванням бажання депутатів працювати у відповідній комісії, їхньої фахової підготовки та професійного рівня.

До складу постійних депутатських комісій не можуть бути обрані селищний голова і секретар ради.

Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює секретар комісії.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 1. Тимчасові контрольні комісії селищної ради.

Тимчасові контрольні комісії селищної ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії селищної ради, її назву та завдання, кількісний і персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів загального (кількісного) складу селищної ради.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії селищної ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 1. Виконавчі органи селищної ради.

Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією селищного голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі селищного голови, заступника селищного голови, інших осіб.

До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова.

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчому органі ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

Виконавчий комітет селищної ради здійснює власні і делеговані повноваження, визначені в главі 2 розділу ІІ та в статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Виконавчий комітет селищної ради організує свою роботу відповідно до статей 51- 53 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

 1. Виключна компетенція селищної ради.

Виключно на пленарних засіданнях селищної ради вирішуються такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

5) затвердження за пропозицією селищного голови структури і загальної чисельності апарату ради та її виконавчого комітету відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на його утримання;

6) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

7) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

8) заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчого комітету ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом ради;

10) прийняття рішення про недовіру селищному голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчого комітету ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених цим Законом;

17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та селищного голови;

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21) прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) селища або на підставі результатів місцевого референдуму;

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

35) затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого  значення, а також про скасування такого дозволу;

37) прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних  державних  органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території селища нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

39) створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;

40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

43) затвердження договорів, укладених селищним головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

46) прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

48) затвердження статуту територіальної громади;

49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;

51) надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну  власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної  у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;

52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.

54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Розділ 9. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

           57.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному  засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні Ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етикету промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засідання Ради.

           57.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена ним після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання Ради.

           57.3 Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

           57.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

           57.5. Особи, присутні за запрошенням на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій тощо, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

 Розділ 10. Органи самоорганізації населення

Селищна рада може дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом.

Розділ 11. Прикінцеві положення

 1. Правові наслідки порушень Регламенту.

Рішення селищної ради, які приймаються з порушенням даного Регламенту та чинного законодавства визнаються недійсними у судовому порядку.

 1. Внесення змін і доповнень до Регламенту.

Зміни і доповнення до Регламенту приймаються селищної радою.

Секретар селищної ради                            Ю. Журавчак