Про створення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території смт. Східниця

СХІДНИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

м. Борислава Львівської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

00.00.2017 р.                               Східниця                                                     № 00

 

Про створення постійно діючої комісії з питань

поводження з безхазяйними відходами на території

смт. Східниця

 

Відповідно до  пп. 6, 7 п «а» ст.30, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12, 21 Закону України «Про відходи», ст. 20 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів»,  на виконання припису № 282-04 Державної екологічної інспекції у Львівській області від 21.09.2017 року, з метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, додержання умов поводження з ними, запобігання негативному впливу їх на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

  1. Створити постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території смт. Східниця та затвердити її склад (додаток 1).

 

  1. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території смт. Східниця (додаток 2).

 

  1. Установити, що у разі персональних змін у складі комісії, або відсутності осіб, які входять до її складу в зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу комісії за посадами.

 

  1. Дозволити голові комісії у разі необхідності залучити представників правоохоронних органів, спеціалістів структурних підрозділів селищної ради, та інших служб, науковців, фахівців, експертів, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для участі у роботі комісії.

 

  1. Комісії приступити до роботи з 01 грудня 2017 року.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Східницької селищної ради.

 

 

Селищний голова                                                                                           І.Є. Піляк

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 00.00.2017   № 00

 

Склад постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території смт. Східниця

 

   
Майстрик

Роман Ярославович

– заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;
   
Сокаль

Микола Євстахович

– Директор КП «Господарник», заступник голови комісії;
   
Кузь

Діана Степанівна

– секретар-друкарка Східницької селищної ради, секретар комісії.
   
  Члени комісії:
   
Янів

Ростислав Любомирович

 

– майстер з благоустрою КП «Господарник»;

 

Макар

Михайло Теодорович

 

 

– депутат Східницької селищної ради;

 

Коцко

Богдан Володимирович

 

– депутат Східницької селищної ради;

 

Шепітчак

Микола Ярославович

– член виконавчого комітету Східницької селищної ради;
   
   

 

   

Секретар селищної ради                                            Ю.Д.Журавчак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 00.00.2017  № 00

 

Положення
про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території смт. Східниця

 

1.Загальні положення

 

1.1.Це положення визначає організацію, повноваження і порядок діяльності постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території смт. Східниця, яка створена для виявлення та обліку безхазяйних відходів на території смт. Східниця Львівської області.

 

1.2. Постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами на території смт. Східниця утворюється з метою організації проведення у селищі перевірок,  розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання усіх форм власності щодо виявлення безхазяйних відходів та визначення подальших дій щодо поводження з відходами. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Східницької селищної ради.

 

Комісія діє відповідно до Закону України “Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», якими визначаються особливості управління безхазяйними відходами,  керується у своїй діяльності даним Положенням.

 

2.Мета діяльності комісії

 

2.1. Реалізація повноважень органу місцевого самоврядування у сфері поводження з безхазяйними  відходами;

 

2.2. виявлення, облік безхазяйних відходів та мінімізація небезпечного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я населення;

 

2.3. визначення власника безхазяйних відходів;

 

2.4. зведення до мінімуму утворення несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів та зменшення їх небезпечності.

 

3.Завдання, обов’язки та права комісії

 

3.1.Комісія до визначення власника відходів уживає заходів щодо визначення кількості, складу, властивостей, вартості безхазяйних відходів, ступеню їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини, вирішує питання щодо подальшого поводження з безхазяйними відходами (фінансування заходів щодо визначення складу відходів, ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів тощо), або про передачу відповідних матеріалів на розгляд державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

 

3.2.Комісія має право залучати правоохоронні органи, спеціалістів та  експертів відповідного профілю, одержувати безкоштовно від органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних осіб-підприємців, підприємств, установ і організацій різних форм власності смт. Східниця необхідну інформацію для своєї діяльності.

 

3.3.Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях інформації підприємств, установ та організацій,  про стан роботи щодо поводження з відходами.

 

 

  1. Регламент роботи комісії

 

4.1. Організаційною формою діяльності комісії є засідання (чергові, позачергові). Чергові засідання проводяться за потребою, але не рідше одного разу на шість місяців. Позачергові засідання проводяться у разі необхідності, негайно. Засідання комісії вважається правомочним при наявності на ньому не менш як 2/3 загального складу комісії.

 

4.2. Керує діяльністю комісії і організовує її роботу голова комісії, а у випадку його відсутності – заступник  голови;  підготовка, організація засідань, оформлення рішень комісії покладається на її секретаря.

 

4.3. Голова комісії:

головує на засіданнях комісії;

залучає у разі необхідності до роботи в комісії представників правоохоронних органів, місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій різних форм власності, науковців, фахівців-практиків, експертів відповідного профілю   (за згодою).

 

4.4. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. Рішення  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість  членів комісії від її загального складу. У випадку рівного розподілу голосів голови комісії є вирішальним. Рішення комісії оформляється протоколом.

У разі проведення комісією обстеження території селища з метою виявлення несанкціонованих звалищ та безхазяйних відходів, результати перевірки оформляються Актом обстеження, який розглядається на черговому засіданні комісії.

 

  1. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів

 

5.1 Безхазяйними вважаються відходи, що не мають власника або власник яких невідомий (далі – відходи).

Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено відходи, зобов’язані у п’ятиденний строк повідомити про них виконавчий  комітет Східницької селищної ради.

 

5.2. Підставами для здійснення комісією процедур виявлення відходів та наступного їх обліку можуть бути:

повідомлення власників або користувачів земельних ділянок, на яких виявлено відходи;

заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації;

результати інспекційних перевірок територіальних органів Міністерства екології та природних ресурсів України та інших служб;

запланована на черговому засіданні комісії перевірка території смт. Східниця  з метою виявлення безхазяйних відходів.

 

5.3. Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів розглядаються на черговому (позачерговому) засіданні комісії.

 

5.4. Комісія визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та вживає заходів до визначення власника відходів.

У разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки можуть залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти, утворені робочі групи.

 

5.5. У разі визначення власника відходів, власник несе повну відповідальність за додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище відповідно до положень Закону України «Про відходи».

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                               Ю.Д.Журавчак