Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності смт. Східниця та подальшого розпорядження ним.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.04.2018 року                                         Східниця                                               № 465

 

 

Про затвердження Порядку виявлення, обліку

та зберігання безхазяйного майна, прийняття

цього майна до комунальної власності смт. Східниця

та подальшого розпорядження ним.

 

 

Відповідно ст. 335, 1277 Цивільного Кодексу України, статей 29, 40, 60, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади смт. Східниця, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Затвердити Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності смт. Східниця та подальшого розпорядження ним(додаток 1).

 

 1. Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини на території смт. Східниця (додаток № 2).

 

 1. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Східницької селищної ради.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку.

 

 

 

Селищний голова                                                                                       Піляк І.Є.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                         

                        Додаток №1

                                                                          до рішення Східницької селищної рад

                                               № 465 від 19.04.2018р.

 

 

Порядок

виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності смт. Східниця та подальшого розпорядження ним

 1. Загальні положення

1.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

1.2. У викладеному Положенні застосовуються наступні визначення :

  річ – предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки;

 

 майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.

безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;

відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

уповноважений орган – виконавчий комітет  Східницької селищної ради, якому надаються повноваження визначені цим Положенням;

 нерухоме майно – будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення та земельні ділянки;

рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тощо).

руйнування – повне знищення об’єкта що унеможливлює його подальшу експлуатацію;

демонтаж – розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням цілісності;

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими Східницька селищна рада  уклала договір зберігання безхазяйного майна.

Дія цього Порядку поширюється на нерухоме майно, право на яке підлягає державній реєстрації, що не має власника або власник якого невідомий.

Даний Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Порядок розроблено з метою врегулювання відносин пов’язаних з виявленням, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна на території Східницької селищної ради, організацією його збереження та використання впродовж періоду перебування на обліку як безхазяйного.

Прийняті Східницькою селищною радою акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями на території смт. Східниця.

 

 1. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини

2.1. Депутати  селищної  ради відповідних  виборчих  округів,   громадяни смт. Східниця,  підприємства, установи, організації всіх форм власності яким стало відомо про розташоване на території смт. Східниця майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Східницьку селищну раду.

2.2. Східницька селищна рада може з власної ініціативи виявляти безхазяйне майно на території смт. Східниця.

2.3. Уповноважений орган за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об’єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до реєструючих органів.

2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, комісією з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини на території смт. Східниця проводиться обстеження виявленого майна при чому зазначається :

–  адреса та технічний стан об’єкта;

– можливість подальшої експлуатації об’єкта згідно  його цільового призначення;

–  пропозиції стосовно подальшої експлуатації об’єкта.

 

Якщо у ході  обстеження об’єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, розглядається можливість щодо його використання як нежитлового.

2.5. Результати обстеження документуються відповідним актом в якому зазначаються всі встановлені факти.

2.6. У випадку встановлення факту руйнування, комісією висувається пропозиція щодо подальшого використання земельної ділянки, де розташовувався об’єкт.

2.7. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого уповноважений орган  звертається до органу реєстрації.

 

2.8. Орган реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» забезпечує внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідних даних з відміткою «безхазяйне».

 

2.9. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважений орган отримує від органу реєстрації інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень на бланку встановленого зразка.

 

2.10. Уповноважений орган  після отримання інформаційної довідки протягом 10 (десяти) робочих днів робить оголошення в електронному та друкованих засобах масової інформації про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік.

 

2.10. Об’єкти відумерлої спадщини беруться на облік уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цьому може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь)  тощо, складені  уповноваженим органом.

 

2.11. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місце перебування таких осіб відсутні, уповноважений орган  може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

 

2.12. Уповноважений орган  самостійно, після спливу строку для прийняття спадщини, робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності.

Комісією з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини на території смт. Східниця проводить обстеження об’єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність  територіальної громади смт. Східниця  або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

 1. Зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої  спадщини покладається на виконавчий комітет Східницької селищної ради.

 

3.2. Східницька селищна рада для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми власності.

 

3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акту приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Східницької селищної ради звіти про стан та використання речі. Східницька селищна рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

 

3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення виконавчим комітетом Східницької селищної ради  відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

 

3.5. Між Східницькою селищною радою  та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.

 

3.6. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту визначення його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам, згідно з договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.

 

3.7. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна або нежитлових приміщень відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення уповноваженого органу.

 

3.8. Передача рухомого, нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини (житловий фонд) у тимчасове користування юридичним,  фізичним особам здійснюється за рішенням уповноваженого органу.

 

3.9. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання рухомого майна, нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір користування майном з обов’язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.

 

3.10. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.

 

3.11. Поліпшення об’єкта, переданого у тимчасове користування, здійснені під час знаходження його на обліку, територіальною громадою Східницької селищної ради не відшкодовуються.

 

3.12. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини виконавчий комітет Східницької селищної ради направляє відповідні доручення утримувачам житлового фонду(надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій) щодо майна, яке не передано у користування для забезпечення утримання його у належному технічному та санітарному стані.

 

3.13. Уповноважений орган  веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік органом реєстрації.

 

 

 

 1. Прийняття безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини до комунальної власності територіальної громади смт. Східниця

 

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини  уповноважений орган  в порядку окремого провадження  звертається до суду за місцезнаходженням рухомого, нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  територіальної громади смт Східниця.

 

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої  спадщини у комунальну власність  територіальної громади смт. Східниця уповноважений орган  готує на чергову сесію Східницької селищної ради відповідний проект рішення.

 

4.3. Після прийняття рухомого, нерухомого майна до комунальної власності  територіальної громади смт. Східниця уповноважений орган  здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою смт. Східниця, в особі Східницької селищної ради.

4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органі реєстрації та прийнятого до комунальної власності  територіальної громади смт. Східниця  безхазяйного рухомого, нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

 1. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що обліковується як безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, передане у комунальну власність територіальної громади смт. Східниця.

 

5.1. Східницька селищна рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна.

 

5.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або відумерлого майна уповноважений орган повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.

 

5.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до територіальної громади смт. Східниця не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).

 

5.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується Східницькою селищною радою на підставі відповідного рішення.

 

5.5. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  територіальної громади смт. Східниця та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому порядку.

 

 1. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

 

6.1. Прийняття рухомого, нерухомого безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади смт. Східниця та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Східницької селищної ради.

 

6.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством України, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                   Ю.Д.Журавчак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Додаток №2

                                                                          до рішення Східницької селищної рад

                                                                          №465 від 19.04.2018р

 

 

Склад

постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини на території смт. Східниця

 

 

Голова комісії                        –   Сокаль М.Є. – директор КП «Господарник»

 

Заступник голови комісії    – Майстрик Р.Я. – заступник селищного голови

 

Секретар комісії                    – Радецька М.І. – державний реєстратор Східницької

селищної ради

 

Члени комісії:

Янів Р.Л. – майстер з благоустрою КП «Господарник»;

 

Яців А.С. – землевпорядник, спеціаліст 1-ої категорії Східницької селищної ради

 

Макар М.Т. – депутат Східницької селищної ради;

 

Коцко Б.В. – депутат Східницької селищної ради.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                            Ю.Д.Журавчак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Східницької селищної ради «Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності смт. Східниця та подальшого розпорядження ним»

 

Назва регуляторного акта: проект рішення селищної ради «Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності смт. Східниця та подальшого розпорядження ним ” .

 

Регуляторний орган: Східницька селищна рада.

 

Розробник документа: виконавчий комітет Східницької селищної ради, державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Східницької селищної ради.

 

 1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом регулювання :

 

Відповідно до п.1 ст.335 ЦК України майно може бути визнано безхазяйним. Також, п.2 ст. 335 ЦК України передбачено що безхазяйне нерухоме майно береться на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені та після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, вона за заявою органу уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана згідно з рішенням суду до комунальної власності.

Відповідно до ст. 1277 ЦК України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до статті 1283 цього Кодексу.

Таким чином, до комунальної власності територіальної громади переходить право власності на той чи інший рухомий, нерухомий об’єкт. Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво збільшити доходи місцевого бюджету. Однак, на сьогодні не існує затвердженого механізму взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини на території смт. Східниця.

Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини, а саме порядку та строків проведення, прийняття на облік та   забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації.

Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність органу місцевого самоврядування селища щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду  про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади смт. Східниця, відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

Рішенням передбачається затвердити порядок обліку безхазяйного майна та відумерлої спадщини,  який мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.

 

 1. Цілі регулювання:

 

–          запровадження єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном  та відумерлою спадщиною у селищі, яка б забезпечувала виконання всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої оцінки, підготовки заяви до суб’єкта  реєстрації  про прийняття на облік виявленого безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини до підготовки заяви до суду про передачу майна у комунальну власність Східницької селищної ради ради;

–         підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини;

–          забезпечення надходжень до місцевого бюджету;

–          забезпечення балансу інтересів між суб’єктами підприємництва та органами місцевої влади щодо формування підприємницького середовища так і територіальної громади;

–          сприяння розвитку підприємницької діяльності в місті.

 

3.Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:

Можливі способи досягнення цілей Оцінка способу Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу
Узгодження з  чинними регулюваннями Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги ЦК України Відсутність чинної нормативно-правової бази центрального рівня.
Інший від запропонованого розподіл функцій з організації діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

 

 

 Будь-який інший розподіл функцій з організації діяльності селищної ради, її виконавчих органів та посадових осіб щодо взяття на облік безхазяйного майна  та відумерлої спадщини вимагатиме більших затрат на додаткову фахову підготовку спеціалістів (для здійснення функцій взяття на облік безхазяйного майна). Значні затрати на забезпечення регулювання

 

 

Обраний спосіб Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня.

Забезпечує досягнення цілей  регулювання.

Відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Забезпечує встановлення принципів демократії  на місцевому рівні.

Забезпечує принципи державної регуляторної політики, адекватні станові підприємницького середовища та сучасні вимоги ефективного  управління.

 

 

 

 

 1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

–   регулювання побудовано відповідно вимог ЦК України;

–  після отримання інформації щодо безхазяйного рухомого та нерухомого майна складається акт опису майна з його фото фіксацією, у місячний термін подається довідка про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;

– готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

– у місячний термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації;

– підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади смт. Східниця;

– на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність.

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акту.

         Впровадження акту передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата судових витрат за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акту визначатимуться бюджетними можливостями.

Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акту не прогнозується.

 

 1. Прогнозовані результати прийняття акту із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

 

 

Сфера регуляторного впливу Вигоди Витрати
Східницька селищна рада, суб’єкт реєстрації 1. Зростання рівня довіри як у підприємницькому середовищі так і серед громадян.

 

2. Збільшення надходжень до місцевого бюджету.

1. Збільшення аналітичної роботи (функціональних обов’язків), посадових осіб селищної ради.

2. Оплата послуг установ залучених до проведення оцінки безхазяйного майна акту.

3.   Додаткові витрати на сплату судового збору за подачу заяви до суду.

 Суб’єкти господарювання, та їх об’єднання 1.      Створення сприятливих умов ведення бізнесу.

2.      Реалізація інтересів розвитку підприємництва через можливість одержати в оренду або викупити той чи інший об’єкт нерухомості.

3.      Стабільність умов господарювання.

Витрати на оголошення про безхазяйні об’єкти нерухомості в ЗМІ.
Територіальна громада Через збільшення надходжень до місцевого бюджету можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ Витрати не прогнозуються

 

 1. Строк дії акту необмежений.

 

 1. Визначення показників результативності.

 

8.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 

8.2 Ефективність способів досягнення цілей:

 

Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через додаткові надходження до місцевого бюджету внаслідок передачі в оренду або відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, згідно з яким, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади смт. Східниця  відповідно до закону можуть здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна.

 

8.3 Прийняття Порядку позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 

 1. Відстеження результативності зазначеного регуляторного акту буде проводитися після набуття чинності рішення з використанням визначених показників результативності акту.

 

У разі виявлення неврегульованих та непередбачених моментів, які передбачається встановлювати за допомогою аналізу якісних показників дії цього акту, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

Секретар селищної ради                                                            Ю.Д.Журавчак