“Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2019 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

18.12.2018 р.                                         Східниця                                                     № 600

 

“Про селищний  бюджет

смт.Східниця на 2019 рік”

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 77  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів  від 17.12.2018 р., рішення виконавчого комітету селищної ради № ____ від 17.12.2018 р. про схвалення проекту рішення селищної ради «Про селищний бюджет смт. Східниця на 2019 рік» селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Визначити на 2019 рік :

1.1) загальний обсяг доходів селищного бюджету смт. Cхідниця у сумі  16405100 гривень, в тому числі обсяг  доходів :

– за загальним фондом  селищного бюджету смт. Cхідниця визначити в сумі  16155100  гривень ;

– за спеціальним фондом бюджету   у сумі  250000 гривень, у тому числі доходи бюджету розвитку  в  сумі   250000  гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2) загальний обсяг видатків селищного  бюджету смт. Східниця у сумі   16405100 гривень , у тому числі обсяг видатків:

– за загальним фондом селищного бюджету у  сумі  11693300 гривень;

– за  спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 4711800 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі  4711800 гривень.

1.3) профіцит загального фонду селищного бюджету смт. Східниця  у сумі 4461800 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з  додатком №2.

1.4) дефіцит спеціального фонду селищного бюджету смт. Східниця  у сумі 4461800 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №2.

1.5) оборотній залишок бюджетних коштів селищного бюджету смт. Східниця в розмірі 10000 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету.

1.6)  резервний фонд селищного бюджету у розмірі 15000 гривень, що становить  0,09 відсотка видатків загального фонду селищної бюджету.

 1. Затвердити бюджетні призначення коштів селищного бюджету смт. Східниця на 2019 рік у розрізі видатків за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво , реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення .
 3. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету смт. Східниця на реалізацію місцевих регіональних програм у сумі 11945900 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 4. Установити , що у загальному фонді селищного бюджету смт. Східниця на 2019 рік належать доходи визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» .
 5. Установити , що джерелом формування спеціального фонду селищного бюджету смт. Східниця на 2019 рік є надходження визначені статтею 69¹ та статтею 71 Бюджетного кодексу України, а також  надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
 6. Установити, що у 2019 році кошти отримані до спеціального фонду селищного бюджету смт. Східниця у відповідності до частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України , спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною  другою  статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти отримані до спеціального фонду спрямовуються відповідно на:

7.1) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, що належить до комунальної власності;

7.2) охорону земель відповідно до розроблених програм проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель;

7.3) видатки пов’язані з організацією та надання послуг, виконання робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків згідно з законодавством;

7.4)  заходи пов’язані з охороною навколишнього природного середовища.

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету смт. Східниця видатки загального фонду на :
 • оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
 • нарахування на заробітну плату  (код 2120);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
 • поточні трансферти населенню (код 2700);
 • поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620) .
 1. Надати право селищному голові за рішенням сесії селищної ради в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах на розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету смт. Східниця на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Надати право селищному голові протягом 2019 року отримувати відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету смт. Східниця, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків за загальним фондом, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Зазначити положення щодо забезпечення виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

11.1)    Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

11.2) Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечувати ефективне , результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи  розпорядника бюджетних коштів  та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3)   Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства:

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний термін з дня затвердження таких документів;

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками , бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою , встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року.

11.4) Забезпечення в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників  установи відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, та послуги зв’язку, які споживаються на протязі бюджетного року.

11.5) Затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для  бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11.6) Забезпечення  коштів селищного бюджету для  укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах, обґрунтованих лімітів споживання.

11.7) Забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються, не допускаючи будь-якої  простроченої заборгованості з оплати зазначених вище товарів і послуг;

11.8) Забезпечення утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, лише у межах затвердженого фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

11.9) За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати , а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії  у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруться бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаних з функціонуванням бюджетної установи (крім захищених видатків бюджету) , до повного погашення такої заборгованості.

11.10) Установити, що у 2019 році  брати бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

 1. Зобов’язати комунальні підприємства селищної комунальної власності сплачувати до загального фонду селищного бюджету смт. Східниця частину чистого прибутку (доходу) відповідно до рішення селищної ради  від 24 березня 2016 року №87 «Про встановлення нормативу відрахувань від частини прибутку до селищного бюджету  господарськими організаціями (які належать до комунальної власності або в статутних фондах яких є частка селищної комунальної власності).
 2. Взяти до відома , що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

13.1) якщо після прийняття рішення про селищний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від однієї до іншої функції головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету селищної ради і погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, з подальшим затвердженням селищною радою;

13.2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету  за обґрунтованим поданням здійснюється перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі селищного бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

13.3) у межах загального обсягу бюджетних призначень перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету селищної ради і погодженням з  постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, з подальшим затвердженням селищною радою.

 1. Забезпечити , спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Львівській області   у 2019 році виконання    планових завдань з мобілізації податків, зборів та інших платежів до місцевого бюджету, а також  контроль  за  наданням  пільг про звільнення від сплати платежів до селищного бюджету смт. Східниця.
 2. Установити , що у селищному бюджеті на 2019 рік передбачені кошти на:

15.3) фінансову підтримку для КП  «Господарник» в сумі 800000   гривень, КП « Східницькі джерела» в сумі 200000 гривень,;

15.9) оплату за виконані роботи по поточному ремонту доріг  в сумі 1600000 гривень;

15.10) організацію та проведення громадських робіт в сумі 30000 гривень, розподіл яких буде здійснюватися між головними розпорядниками коштів селищного бюджету після прийняття рішення селищної ради «Про затвердження програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян смт. Східниця у 2019 році».

 1. 16. Головному бухгалтеру (Г. Журавчак):

16.1) здійснювати, в першу чергу, фінансування захищених видатків, а видатки, пов’язані з утриманням бюджетної установи, фінансувати за відсутності  протермінованої заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень до бюджету;

16.2) при складанні і виконанні розпису селищного бюджету смт. Східниця  на 2019 рік, враховувати внесені Міністерством фінансів України зміни та доповнення до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації.

 1. Секретарю селищної ради ( Журавчак Ю.Д.) забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу.
 2. Зазначити додатки  1-5 до цього рішення  його невід’ємною частиною.
 3. Встановити , що рішення вступає в дію з 01 січня 2019 року.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів. (Журавчак І.Т.).

 

 

 

 

Селищний  голова                                                                                    Піляк І.Є.