Про створення відділу освіти Східницької селищної ради та затвердження Положення про відділ освіти Східницької селищної ради

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

13.01.2021 року                                Східниця                                              № 45

Про створення відділу освіти Східницької селищної ради та затвердження Положення про відділ освіти Східницької селищної ради

 

Відповідно до п. 30 ч.1 ст. 26, ст. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про освіту”,  “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, з метою забезпечення здійснення в Східницькій селищній територіальній громаді повноважень у сфері освіти на належному рівні, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити відділ освіти Східницької селищної ради як окрему юридичну особу.
 2. Затвердити Положення про відділ освіти Східницької селищної ради (Додаток 1).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Селищний голова                                                              Іван ПІЛЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Східницької селищної ради

№ 45 від 13.01.2021 року

Селищний голова            Іван ПІЛЯК

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Відділ освіти Східницької селищної ради (далі – Відділ) є самостійним, відокремленим виконавчим органом Східницької селищної ради.

1.2. Відділ утворюється Східницькою селищною радою, підзвітний та підконтрольний Східницькій селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, Східницькому селищному голові, заступнику Східницького селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов’язків), а з питань здійснення делегованих йому повноважень – підконтрольний профільному управлінню (департаменту) в галузі освіти Львівської обласної державної адміністрації.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Східницької селищної ради її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови і цим Положенням.

1.4. Структура, штатний розпис, чисельність Відділу та зміни до них затверджуються рішенням Східницької селищної ради.

1.5. Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків Східницької селищної ради, як засновника, щодо управління закладами освіти.

1.6. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки. Має право у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.7. Найменування юридичної особи:

– повне: Відділ освіти Східницької селищної ради.

 

 1. Мета створення та завдання Відділу

 

2.1. Відділ створено з метою:

2.1.1. здійснення Східницькою селищною радою та її виконавчими органами повноважень у сфері освіти, наданих законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими законодавчими актами України;

2.1.2. забезпечення на території Східницької селищної територіальної громади всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

 

2.2. Відділ у межах своїх повноважень вирішує такі завдання:

2.2.1. відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти;

2.2.2. забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території;

2.2.3. вживає заходів для забезпечення потреби громадян, які проживають на відповідній території, у дошкільній та позашкільній освіті;

2.2.4. сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);

2.2.5. створює умови для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Східницької селищної територіальної громади, забезпечує їх перепідготовку та атестацію;

2.2.6. забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності,

2.2.7. здійснює підготовку проектів рішень Східницької селищної ради, її виконавчого комітету щодо вирішення питань у сфері освіти;

2.2.8. забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти;

2.2.9. здійснює інші повноваження та виконує завдання, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

 

2.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ:

2.3.1. забезпечує виконання рішень Східницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Східницького селищного голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;

2.3.2. здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами;

2.3.3. веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України ;

2.3.4. порушує перед Східницькою селищною радою питання щодо задоволення освітніх потреб представників національних меншин;

2.3.5. планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади, координує діяльність мережі;

2.3.6. порушує перед Східницькою селищною радою питання про засновування, реорганізацію або ліквідацію закладів освіти;

2.3.7. укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраних (призначених) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів освіти;

2.3.8. розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладів освіти;

2.3.9. закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);

2.3.10. сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, у тому числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів закладів освіти, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками,

спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти;

2.3.11. сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих йому закладів;

2.3.12. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби – транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних); забезпечує фінансування визначених у цьому підпункті заходів;

2.3.13. збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету Східницької селищної ради пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти;

2.3.14. організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому закладах освіти, у тому числі харчування дітей у навчальних закладах;

2.3.15.організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та бухгалтерської звітності підпорядкованими йому закладами освіти;

2.3.16. погоджує кошториси та приймає фінансові звіти закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

2.3.17. забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному законодавством;

2.3.18. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

2.3.19. оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного з закладів освіти Східницької селищної територіальної громади, та інші видатки у сфері освіти;

2.3.20. аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх функціонування;

2.3.21. організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо – зимовий період;

2.3.22. координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної роботи;

2.3.23. здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти під час їхньої поточної діяльності;

2.3.24. надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у сферу освіти шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

2.3.25. створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти;

2.3.26. здійснює складення та подання державної статистичної звітності у обсягах, встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, аналізує та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері освіти;

2.3.27. забезпечує своєчасне складення та подання державної статистичної звітності уповноваженими працівниками підпорядкованих йому закладів освіти;

2.3.28. вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних закладах освіти інституційних та індивідуальних форм навчання;

2.3.29. вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує створення та належні умови функціонування мережі гуртків, творчих, спортивних та інших секцій, сприяє розширенню вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;

2.3.30. координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи у підпорядкованих йому закладах освіти;

2.3.31. забезпечує організацію методичного супроводу у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Східницької селищної територіальної громади;

2.3.32. за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей та молоді у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо;

2.3.33. організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

2.3.34. здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів місцевого самоврядування Східницької селищної територіальної громади та цього Положення.

 

 1. Права Відділу

 

Відділ має право:

3.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, фахівців, експертів.

3.2. Вносити до Східницької селищної ради пропозиції щодо фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету в частині забезпечення освітньої галузі.

 

 1. Керівник та працівники Відділу

 

4.1. Керівником Відділу є його начальник. Начальник відділу є посадовою особою місцевого самоврядування, приймається на службу шляхом призначення Східницьким селищним головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством. Начальник Відділу підзвітний і підконтрольний Східницькому селищному голові та заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків).

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. здійснює:

– керівництво роботою Відділу;

– функціональний розподіл обов’язків між працівниками Відділу;

– затверджує посадові інструкції працівників Відділу;

– планування роботи Відділу та забезпечує звітування про його роботу;

4.2.4. готує подання Східницькому селищному голові щодо заохочення, просування по службі, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення працівників Відділу, керівників закладів освіти, підпорядкованих Відділу;

4.2.5. виконує від імені Відділу повноваження, передбачені цим Положенням;

4.2.6. здійснює інші повноваження та функції, передбачені посадовою інструкцією начальника Відділу.

4.3. Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», вони приймаються на службу шляхом призначення Східницьким селищним головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством.

4.4. Права, посадові обов’язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду роботи, відповідальність працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями до відповідних посад, затвердженими начальником Відділу.

 

 1. Відповідальність

 

5.1. Працівники відділу несуть відповідальність за належне здійснення покладених на Відділ завдань та повноважень відповідно до своїх посадових інструкцій та цього Положення.

5.2. За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку працівники Відділу освіти притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 1. Взаємовідносини з іншими підрозділами

 

6.1. Відділ може виконувати зазначені завдання і функції самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Східницької селищної ради та її виконавчих органів, а у випадках, передбачених законодавством – з територіальними підрозділами органів державної виконавчої влади, державними органами, іншими юридичними особами, незалежно від форми власності, та фізичними особами.

 

 1. Господарська і фінансова діяльність відділу освіти

 

7.1. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів бюджету Східницької селищної ради, які виділені на його утримання.

7.2. Джерелами фінансування Відділу освіти є:

– кошти бюджету Східницької селищної ради;

– інші кошти, передані Відділу освіти згідно з чинним законодавством.

7.3. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу освіти є комунальною власністю Східницької селищної ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу освіти.

7.4. Відділ освіти розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначення нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів.

7.5. Відділ освіти розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити місцевому фінансовому органу.

7.6. Відділ освіти здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень бюджетних коштів.

7.7. Відділ освіти  здійснює процедуру закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів згідно з законодавством України.

7.8. Головний розпорядник бюджетних коштів несе відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених Бюджетним Кодексом України.

 

 1. Заключні положення

 

8.1. Припинення (ліквідація і реорганізація (злиття, розділ, перетворення) Відділу освіти здійснюється на підставі рішення Східницької селищної ради або за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. При реорганізації або ліквідації Відділу освіти звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно трудового законодавства України.

8.3. У разі припинення Відділу освіти (в результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення) його активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходу бюджету Східницької селищної ради.

8.4. Зміни до Положення про Відділ освіти здійснюються окремими положеннями або викладанням у новій редакції Положення, та затверджуються  рішенням сесії селищної ради, реєструється у встановленому законом порядку.

 

 

 

Секретар Східницької селищної ради                                           Юрій ЖУРАВЧАК