Про створення кадрового резерву

Східницькоїселищноїради

та порядок йогоформування

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.04.2021року                                Східниця                                                № 125

Про створення кадрового резерву

Східницькоїселищноїради

та порядок йогоформування

 

Згіднозістаттею 16 Закону України «Про службу в органах
місцевогосамоврядування» та Типовим порядком формування
кадрового резерву в органах місцевогосамоврядування,
затвердженогоПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 24
жовтня 2001 року № 1386, з метою створеннядієвого та якісного
кадрового резерву для служби в органах місцевого
самоврядування, селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створитикадровийрезерв для зайняття посад і просування по службі у виконавчомуапаратіСхідницькоїселищної ради.
 2. ЗатвердитиПоложення про кадровий резерв та порядок
  формування кадрового резерву в Східницькійселищнійраді(додається).
 3. Контроль за виконаннямцьогорішенняпокласти на постійну
  комісіюз питань прав людини, законності, депутатськоїдіяльності, етики та регламенту.

 

 

Селищний голова           Іван ПІЛЯК

 

 

 

Додаток до рішення селищної ради

№ 125 від 23.04.2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про кадровий резерв в Східницькійселищнійраді

 1. Загальніположення
 • Положення про кадровий резерв в Східницькійселищнійраді
  розробленевідповідно до Закону України «Про місцеве
  самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах
  місцевогосамоврядування», Типового порядку формування
  кадрового резерву в органах місцевогосамоврядування,
  затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід
  10.2001 р. № 1386, Типового положення про проведення
  атестаціїпосадовихосібмісцевогосамоврядування, затвердженого
  постановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 26.10.2001 р. № 1440 і
  визначає порядок формування та підготовки кадрового резерву в
  Східницькійселищнійраді.
 • У цьомуПоложеннінаведенінижчетермінивживаються у
  такому значенні:

-кадровий резерв — групапрацівників, потенційно
здатних до управлінськоїдіяльності, якіпіслявідповідної
професійноїпідготовкиможутьобійняти посади в апараті
виконавчогокомітетуСхідницькоїселищної ради;

-резервіст – особа, зарахованадо кадрового резерву; -знання — інформація, яку необхідно знати для якісноговиконанняроботи на посаді;

– навички — набутедосвідомвміннязастосовуватизнання на
практиці для отриманнянеобхіднихрезультатів;

-профіль посади —набірзнань, умінь, навичок, компетенції і рис,необхіднихпрацівнику для якісноїроботи на посаді.

 • Мета формування кадрового резерву:

– оперативно закривативакантнічиновостворені посади;

– своєчасноукомплектовуватипосади в апаратівиконавчогокомітетуСхідницькоїселищної радипідготовленими кадрами;

– мотивуватипрацівниківселищної ради до професійногорозвитку;

– удосконалювати роботу апаратувиконавчогокомітетуСхідницькоїселищної ради.

 • Шляхом формування та підготовки кадрового резерву
  Східницькаселищна рада вирішуєтакізавдання:

– виявляє та оцінює працівників, здатних обійняти керівні посади;

– навчає та виховує потенційних керівників/спеціалістів;

– забезпечує планомірне заміщення вакансій зі збереженням безперервності керівництва;

– мінімізує ризики, пов’язані з відбором кандидатів накерівні посади;

– підвищує рівень мотивації працівників.

 • Формування кадрового резерву базується на принципах:

-перспективності — кадровий резерв формується для задоволення
як поточних, так і майбутніх потреб у кадрах;

–  максимальності — підготовкарезервістівздійснюєтьсядля посадусіхрівнів;

– об’єктивності — результатипрофесійноїдіяльності, знання,
навички й особистісніякостікандидатів до кадрового резерву
оцінюютьсявсебічно й об’єктивно;

– рівнихможливостей — коженпрацівникможе подати заяву про зарахуваннядо кадрового резерву;

– добровільності — увійти до кадрового резерву працівник
можелишедобровільно, примус і санкції за незгодунеприпустимі;

– гласності — інформація про формування кадрового резерву й
роботу з ним не приховується й доступна всімпрацівникам
сільської ради;

– персональноївідповідальності — особи, зарахованідо кадрового резерву, відповідають за виконанняпрогрампідготовки та саморозвитку;

керівник, щорекомендуваврезервіста, несевідповідальність за йогоуспіхи.

 

 1. Структура кадрового резерву

 

 • Кадровий резерв складається з двохгруп: I — кандидати на
  посади керівниківвідділівапаратувиконавчогокомітету
  Східницькоїселищної ради; II — кандидати на посади спеціалістів
  апаратувиконавчогокомітетуСхідницькоїселищної ради.
 • Заджереламиформуваннякадровий резерв поділяється на зовнішній
  і внутрішній.

2.2.1. Зовнішній резерв — потенційнікандидати, що не
є працівникамиСхідницькоїселищної ради.

2.2.2.Внутрішнійрезерв формується з працівниківсільської ради. Працівникизвнутрішнього кадрового резерву маютьпріоритет при відборі
кандидатур на вакантні посади в апаратівиконавчогокомітету
Східницькоїселищної ради.

2.3. Структуру кадрового резерву визначаєштатнийрозписселищної ради.

2.4. Кадровий резерв формуєвідповідальний за веденнякадровоїроботи в Східницькійселищнійраді.

2.5. Список осіб, зарахованихдо кадрового резервуСхідницькоїселищної ради, затверджуєсільський голова.

2.6.Перебування працівника у кадровому резервіможеприпинитися з
йоговласноїініціативиабо за вмотивованоюпропозицієюкерівникавідділу, в якомувінпрацює. Виключенняізсписківкадрового резерву оформляєтьсярозпорядженнямселищногоголови.

2.7. Склад кадрового резерву переглядається та оновлюєтьсящороку з урахуваннямпрогнозівщодо потреб у кадрах.

 

 1. Порядок та умовизарахування до кадрового резерва
 • Зарахуваннякерівників і спеціалістів до кадрового резерву
  здійснюєтьсявідповідно до Порядку формування кадрового резерву
  Східницькоїселищної ради

3.2  В склад кадрового резерву можутьвходити: – посадові особи місцевогосамоврядування, якіпідвищиликваліфікаціюабопройшли
стажування і рекомендованіатестаційноюкомісією на вищі посади;
– державніслужбовці, якібажають перейти на службу в органи
місцевогосамоврядування; – спеціалістивиробничої, соціально-
культурної, наукової та інших сфер, а такожвипускникивищих
навчальнихзакладіввідповідногопрофілю, у тому числі
зарахованих на навчання за освітньо-професійнимипрограмами
підготовкимагістрів державного управління; – особи,
рекомендованіконкурснимикомісіями, для зарахування до
кадрового резерву; – особи, якімаютьмінімальний стаж державної
служби та служби в органах місцевогосамоврядування; – особи,
якімаютьдосвідроботи за напрямомдіяльності не меншетрьох
років; – працівникисільської ради, якісвоєчасно та якісно
виконуютьзавдання, виконують і перевищуютьключовіпоказники
ефективності; – працівникиселищної ради, які систематично
підвищуютькваліфікацію; – працівникиселищної ради, якізнають
сучасніінформаційнітехнології; – працівникиселищної ради, які
вирізняютьсявисокимрівнемперсональноївідповідальності.

3.3. Зарахуваннядо кадрового резерву проводиться за письмовоюзгодою особи, яка виявилабажаннязайняти посаду в органах місцевогосамоврядування (додаток 1).

3.4. Селищний голова затверджуєрозпорядженням список осіб, зарахованихдокадрового резерву (додаток 2).

3.5. Для кожного резервіставідповідальний за веденнякадровоїроботи в СхідницькійселищнійрадістворюєКарткурезервіста. Призначеннякартокоблікрезервістів і контроль за складом кадрового резерву. Картки
резервістівзберігає та опрацьовуєвідповідальний за ведення
кадровоїроботи в Східницькійселищнійрадііздодержанням
вимогзаконодавства про захистперсональнихданих.

4.Підготовка (навчання) кадровогорезерву

 • Мета підготовкирезервістів — сформувати в кандидатів на
  посади необхідніділові й особистісніякості, базу відповідних
  знань і навичок.

4.2. Підготовкарезервістаздійснюєтьсязгідно з вимогами за посадою та профілем посади.

4.3. Теоретична підготовкарезервістапередбачає: – вивченнязаконодавчих та нормативнихдокументів за напрямомдіяльності; – вивчення
сучаснихінформаційнихтехнологій; – відвідуваннясемінарів,
курсів, конференційтощо з проблем та питаньдіяльностіорганів
місцевогосамоврядування;

4.4. Практична підготовкарезервістапередбачає: – стажування у відділах; – участь у підготовціпроектівактівзаконодавства, іншихнормативнихдокументів; – вирішеннязавдань на новому рівнікомпетенції; – виконанняобов’язківкерівникапід час йоготимчасовоївідсутності (відпустка,
відрядження, хвороба); – наставницька робота з працівниками – початківцями.

4.5. Резервістпрацюєвідповідно до особистогорічного плану підготовки.

4.6. Керівникивідділівздійснюютьсистематичний контроль за виконаннямрезервістамиособистихрічнихпланівпідготовки.

4.7. Загальний контроль за підготовкою кадрового резерву здійснюєвідповідальний за веденнякадровоїроботи в Східницькійселищнійраді.

 1. Оцінкарезервістів
 • Коженрезервіст у жовтніскладаєрічнийзвіт про виконання
  особистогорічного плану підготовки, участь у роботісемінарів,
  нарад, конференцій з проблем та питаньдіяльностіорганів
  місцевогосамоврядуваннятощо. Резервістподаєзвіт
  безпосередньомукерівнику та/абовідповідальному за ведення
  кадровоїроботи в Східницькійселищнійраді.

 

5.2. Відповідальнийза веденнякадровоїроботи в Східницькійселищнійрадіщороку в листопаді проводить: – підсумок та аналіз стану кадрового резерву
та діяльностірезервістів; – оцінюєрезервістів; – подаєпропозиції
сільськомуголовіщодонавчання та просуванняуспішних
резервістів; – подаєпропозиціїсільськомуголовіщодовиключення
з кадрового резерву працівників, які не виконалиособистірічні
планипідготовки.

5.3. Основнікритеріїоцінкирезервіста: – показникипрофесійноїдіяльності; – результатистажуванняворганахмісцевогосамоврядування, докадровогорезервуякогозарахованопрацівника; – оцінкабезпосереднімкерівником; – ступіньзацікавленостірезервіставперебуваннівкадровому
резерві; – відповідністьвимогамзапосадою, дляякоїготується
резерв;- періодичненавчанняіпідвищеннякваліфікаціїувідповідних
навчальнихзакладах (утомучислізарубіжних).

5.4. Щороку в груднівідповідальний за веденнякадровоїроботи в
Східницькійселищнійрадіскладаєпропозиції з коригування
списку резервістів.

5.5. Список резервістів на наступнийрікзатверджуєселищний голова своїмрозпорядженням.

 

6.Виключення з резерву

Селищний голова має право виключити з кадрового резерву
працівника, який: – переведений на вищу посаду без планівщодо
подальшогопросування; – багаторазовопорушувавтрудову
дисциплінуабоскоївгрубепорушеннядисципліни; – недбало
ставився до посадовихобов’язків, не виконувавпоказники
ефективності; – систематично не виконувавособистийрічний план
підготовкирезервіста; – маєнезадовільнірезультатищорічної
оцінкивиконанняпосадовими особами апаратувиконавчого
комітетуСхідницькоїселищної ради покладених на них обов’язків
та завдань; – подав заяву про виключення з кадрового резерву; –
відмовивсявід посади; – звільнився.

 1. Призначення на вакантнупосаду
 • Пріоритетне право обійнятивакантну посаду маютьпрацівники
  з внутрішнього резерву.

7.2. Критеріїоцінки: – підготовленість, відповідністьпосаді; – авторитет у колективі.

7.3. За відсутностікандидатів у внутрішніхкадрових резервах сільський голова розглядаєкандидатівіззовнішнього резерву.

 

7.4. Переведення на рівнозначнуабонижчу посаду, а такожпросування по службіпосадовихосібмісцевогосамоврядування в виконавчомукомітеті
Східницькоїселищної ради, якізараховані до кадрового резерву чи
успішнопройшлистажування, у порядку визначеномуКабінетом
МіністрівУкраїни, можездійснюватися без конкурсного відбору –
за згодоюпрацівника.

 1. Заключніположення
 • Питаннящодо кадрового резерву, не врегульованіцим
  Положенням, вирішуються в окремихрозпорядженняхселищного
  голови.

8.2. Зміни та доповненнявносяться до Положеннярішеннямселищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про кадровий резерв

В Східницькійселищнійраді

 

 

 

 

Селищномуголові
_____________________________ (ПІБ)

(ПІБ кандидата)_____________________ (посада кандидата)

 

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене до кадрового резерву в Східницькійселищнійрадіна__________ рік на посаду

_____________ (назва посади, на якупретендує кандидат)

 

«___»________ 20                                                           __________________________ (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про кадровий резерв в

Східницькійселищнійраді

 

 

 

 

Списокосіб, зарахованих до
кадрового резерву  Східницької селищної ради

______________________

______________________

______________________

______________________

Відповідальний за веденнякадровоїроботи                                                                                                     _____________