Про створення Трудового архіву

та затвердження положення про Трудовий

архів при виконавчому комітеті

Східницької селищної ради

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

   ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

23.04.2021 року                          Східниця                                             № 128

Про створення Трудового архіву

та затвердження положення про Трудовий

архів при виконавчому комітеті

Східницької селищної ради

 

З метою забезпечення збереження документів з кадрових питань (особового складу) установ, організацій та підприємств, що ліквідуються без визначення правонаступників, реалізації законних прав та інтересів громадян, відповідно  до  частини першої ст. 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», керуючись підпунктом 10 пункту «а» частини першої ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Утворитипри виконавчому комітеті Східницької селищної радиТрудовий архів для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду.
 2. Затвердити Положення про Трудовий архівпри виконавчому комітеті Східницької селищної ради, що додається.
 3. Призначити головного бухгалтера селищної ради відповідальною особою за ведення Трудового архіву.
 4. Секретарю селищної ради внести зміни у посадову інструкцію головного бухгалтера селищної ради.
 5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за селищним головою.

 

Селищний  голова                                                                                 Іван ПІЛЯК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 23 квітня 2021 р. № 128

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

 

 

                                                       ПОЛОЖЕННЯ

про Трудовий архів Східницької селищної ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду

 

 1. Архівна установа селищної ради (далі – Трудовий архів) створюється для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі – архівні документи).

Архівнідокументипередаються до Трудового архіву у разіприпиненнядіяльностіюридичнихосіб і фізичнихосіб – підприємців, а також у випадках, визначенихзаконодавством.

 1. Трудовийархівстворюється за рішеннямселищної ради і утримується за рахуноккоштівмісцевого бюджету, коштів, отриманих за науково-технічнеопрацювання і зберіганняархівнихдокументів, та коштів з іншихнадходжень, не заборонених законом.
 2. Трудовийархівпідпорядковуєтьсяселищнійраді та підзвітний і підконтрольнийархівномувідділуДрогобицькоїрайонноїдержавноїадміністрації.
 3. У своїйдіяльностіТрудовийархівкеруєтьсяКонституцією і законами України, актами Президента України, КабінетуМіністрівУкраїни, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями і розпорядженнямиселищної ради та цимПоложенням.

З питаньорганізації та методики веденняархівноїсправиТрудовийархівкерується нормативно-правовими актами, затвердженимиМіністерствомюстиціїУкраїни, правилами, положеннями, інструкціями, методичнимирекомендаціямиУкрдержархіву, Державного архівуЛьвівськоїобласті, архівноговідділурайонноїдержавноїадміністрації.

 1. Основнимизавданнями Трудового архіву є:

забезпеченняцентралізованоготимчасовогозберіганняархівнихдокументів, веденняїхобліку та використаннявідомостей, що в них містяться;

додержаннязаконодавства про Національнийархівний фонд та архівні установи.

 1. Трудовийархіввідповідно до покладених на ньогозавдань:

1) здійснюєприйманнядокументів з кадровихпитань (особового складу) в упорядкованомустані за описами справ, схваленими (погодженими) ДержавнимархівомЛьвівськоїобласті, архівнимвідділомДрогобицькоїрайдержадміністрації;

2) здійснюєприйманнявиборчоїдокументаціїтимчасового строку зберіганнявідповідно до законодавства;

3) здійснюєприйманнядокументівтимчасовогозберігання (до 10 років), у тому числірегістрівбухгалтерськогообліку, фінансовоїзвітності та іншихдокументів, пов’язаних з обчисленням і сплатоюподатків, зборів, строки зберіганняяких на момент ліквідації не закінчилися;

4) ведеоблікюридичнихосіб, щоперебувають на стадіїліквідації (банкрутства) протягомліквідаційноїпроцедури, з метою контролю за науково-технічнимопрацюванням, забезпеченнямзбереженостіархівнихдокументів до передачіїх на зберігання до Трудового архіву;

5) здійснюємоніторингзбереження та науково-технічногоопрацюваннядокументів з кадровихпитань (особового складу) на підприємствах, в установах, організаціяхнезалежновідформивласності;

6) забезпечуєзберіганняархівнихдокументівліквідованихюридичнихосіб, фізичнихосіб – підприємців, якіздійснювали свою діяльність (булизареєстровані) на відповіднійтериторії, відповідно до умов та строківзберігання, визначенихМіністерствомюстиції;

7) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою – підприємцемнауково-технічнеопрацюваннядокументів, щопідлягаютьподальшомузберіганню в Трудовому архіві;

8) проводить експертизуцінностіархівнихдокументів, строки зберіганняякихзакінчилися, щозберігаються в Трудовому архіві, подає на розглядекспертнійкомісіїархівноговідділурайонноїдержавноїадміністраціїакти про вилучення для знищеннядокументів, не внесених до Національногоархівного фонду;

9) веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

10) створює і вдосконалюєдовідковийапарат до архівнихдокументів;

11) здійснюєвпровадження та використанняавтоматизованихархівнихтехнологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідковогоапарату до документів, щозберігаються у Трудовому архіві;

12) організовуєкористування документами у службових, соціально-правових, наукових та іншихцілях;

13) інформуєгромадян, органидержавноївлади та місцевогосамоврядування, підприємства, установи та організації про склад і змістдокументів Трудового архіву;

14) проводить роботищодовстановленнямісцезнаходженнядокументівліквідованихюридичнихосіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує про цезаінтересованіпідприємства, установи, організації та громадян;

15) видаєархівнідовідки, копіїдокументів на запитифізичних і юридичнихосіб;

16) забезпечуєзбереженняконфіденційностіперсональнихданих, щообробляються в йогоінформаційних системах;

17) вивчає, узагальнює і поширюєдосвідроботиархівнихустанов.

 1. Для виконанняпокладених на Трудовийархівзавданьйомунадається право:

1) одержувативідліквідаторіввідомості про кількість, склад і стан науково-технічногоопрацюваннядокументів для визначеннявартостіпослуг, щоздійснюєТрудовийархів, відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, та іншінеобхіднівідомості для роботи;

2) надаватиметодичнудопомогуліквідаційнимкомісіям (ліквідаторам) з питань, щовходять до компетенції Трудового архіву;

3) укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, що не суперечать чинному законодавству, а такожцьомуПоложенню;

4) розробляти та застосовуватидоговірніціни на роботи і послуги, визначенічиннимзаконодавством;

5) приймати на депонованезберіганнядокументивіддіючихюридичнихосіб;

6) брати участь у засіданняхекспертнихкомісій у разірозгляду на них документів, поданихТрудовимархівом;

7) брати участь у нарадах, якіпроводятьселищна рада, ліквідаційнакомісія (ліквідатор), ДержавнийархівЛьвівськоїобласті, архівнийвідділрайонноїдержавноїадміністрації в разірозгляду на них питаньроботи з документами;

8) одержувати або приймати в користування на договірних засадах матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів).

 1. У Трудовому архіві зберігаються:

1) документи тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб – підприємців, які припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані) на цій території;

2) виборчадокументаціятимчасового строку зберігання, щонадійшла на зберіганнявідповідно до законодавства;

3) документи з кадровихпитань (з особового складу) тимчасового строку зберігання, передані на депонованезберігання на договірних засадах діючимиюридичними особами незалежновідформивласності, підпорядкування, щорозташовані на відповіднійтериторії, якщоінше не передбаченочиннимзаконодавством;

4) довідковийапарат, щорозкриває склад і змістдокументів.

10.Трудовий архів не має статусу юридичної особи,  має бланк із своїм найменуванням , може мати штампи . Для засвідчення архівних довідок, копій, витягів з архівних документів використовується гербова печатка селищної ради.

 

 

Секретар селищної  ради                                                     Юрій ЖУРАВЧАК