Про затвердження Положення про Порядок

присвоєння(зміну) та реєстрації адрес

об’єктам нерухомості  на території Східницької

селищної територіальної громади

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

   ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

23.04.2021 року                          Східниця         №161

Про затвердження Положення про Порядок

присвоєння(зміну) та реєстрації адрес

об’єктам нерухомості  на території Східницької

селищної територіальної громади

 

Відповідно до ст. 25, п. 42, 41 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст. 263 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою встановлення на території Східницької селищної ради  єдиного функціонального механізму присвоєння та зміни поштових адрес, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про Порядок присвоєння(зміну) та реєстрації адрес об’єктам нерухомості на території Східницької селищної територіальної громади (додаток 1).

2.Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Східницької селищної ради.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатськоїдіяльності, етики та регламенту.

 

 

 

Селищний голова                                                                            Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення Східницької

селищної ради

№ 161 від 23.04.2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок присвоєння (зміну) та реєстрації адрес об’єктам нерухомості на території Східницької селищної територіальної громади

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок присвоєння та реєстрації адрес об’єктам нерухомості на території Східницької селищної територіальної громади (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.2. Порядок присвоєння та зміни поштових адрес на території Східницької селищної територіальної громади (далі – Порядок) встановлює єдиний функціональний механізм надання поштових адрес, закріплює основні принципи їх присвоєння, зміни та анулювання.

1.3. Порядок присвоєння адрес є обов’язковим для виконання усіма виконавчими органами селищної ради, а також суб’єктами правовідносин, незалежно від форми власності та підпорядкування, що використовують інформацію про адресну прив’язку об’єктів нерухомості на території Східницької селищної територіальної громади.

1.4. У Положеннінаведенінижчетермінивживаються у такому значені:

нерухомемайно – об’єкти, розташовані на земельнійділянці, переміщенняяких є неможливим без їхзнецінення та зміниїхцільовогопризначення, а такожземельніділянки, призначені для будівництважитловогобудинку, господарськихбудівель і споруд;

об’єктнерухомого майна – нерухомемайно, якомувідповідно до цього Порядку може бути надана адреса;

власникиоб’єктівнерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числіфізичні особи – підприємці;

адреса – структурованийопис по встановленійформісукупностіреквізитівмісцеположеннябудівель, будов та/абоспоруд;

тимчасовапоштова адреса – це адреса, яка використовується для тимчасовоїідентифікаціїземельнихділянок, щодоякихнаданийдозвіл на виготовленнядокументаціїізземлеустрою, з метою розміщенняоб’єктівмістобудування;

будівля – будь-яка незалежнаспоруда, в якійзнаходитьсяоднежитлоабобільше, кімнатиабоіншіприміщення, покритадахом, маєзовнішні та внутрішністінивідпідлоги до даху й призначена для проживання людей, або для сільськогосподарської, торговельної, промислової, культурноїдіяльності, або для наданняпослуг;

земельнаділянка – частиназемноїповерхні з установленими межами, певниммісцемрозташування, з визначенимищодонеї правами;

незавершенебудівництво – об’єкти, якірозпочатібудівництвом і не прийняті в експлуатацію;

категоріївулиць і доріг – визначені у відповідності до класифікації, наведеної у державнихбудівельних нормах видивулиць і дорігмагістрального та місцевогозначення;

жилий (житловий) будинок – одна будівлякапітального типу, призначена для проживанняфізичнихосіб;

нежилий (нежитловий) будинок – одна будівлякапітального типу, призначена для інших, ніжпроживанняфізичнихосіб, цілей;

квартира – комплекс взаємопов’язанихприміщень, використовуваних для проживанняоднієїсім’їрізногочисельного складу абооднієїлюдини, якийвключає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (абосуміщенийсанвузол), передпокій, коморучивбудованушафу;

споруда – об’ємна, площиннааболінійнаназемна, надземнаабопідземнабудівельна система, призначена для виконаннявиробничихпроцесіврізнихвидів, розміщенняобладнання, матеріалів та виробів, тимчасовогоперебування і пересування людей, транспортнихзасобів, вантажів, переміщеннярідких та газоподібнихпродуктівтощо.

гараж – капітальнааботимчасовабудівлячиспоруда для зберіганнятранспортнихзасобів;

Іншітермінивживаються у значенні, визначеномузаконодавствомУкраїни.

1.5. Не присвоюютьсяпоштові адресинаступнимоб’єктамнерухомості:

– земельнимділянкам;

– малимархітектурним формам, тимчасовимспорудам;

– окреморозташованим гаражам;

– дачним (садовим) будинкам;

– гаражним кооперативам, дачним (садово-городнім) кооперативам читовариствам, автозаправнимстанціям – при відсутностідокументів про наданняземельноїділянки у власність, орендуабопостійнекористування;

– розташованим у будівлях та житловихбудинках, приміщеннямслужбового, допоміжного та технічногопризначення, в якихнаявніінженернімережі та іншіпредмети, щовикористовуються для обслуговуванняцихбудівель, будинків;

– часткамжитловихбудинків, будівельабоспоруд, квартирам, окремимжитловим та нежитловимприміщенням у житловихбудинках (за виняткомтехнічноїможливостіздійсненняподілу на частки та йогодокументальноїобгрунтованості);

– об’єктамнезавершеногобудівництва;

– об’єктам, яківідносяться до категоріїсамовільноїзабудови – без наявностіоформленихдокументіввідповідно дозаконодавства та цього Порядку.

1.6. Земельним ділянкам, щодо яких наданий дозвіл на виготовлення документації із землеустрою присвоєння тимчасових поштових адрес здійснюється за пропозицією виконавчого комітету Східницької селищної ради на підставі документації із землеустрою. Після завершення будівництва об’єкта та прийняття його в експлуатацію тимчасова поштова адреса земельної ділянки, на якій розміщено об’єкт будівництва, анулюється. Власнику об’єкта завершеного будівництва необхідно звернутися до виконавчого комітету Східницької селищної ради з заявою про присвоєння самостійної поштової адреси об’єкту нерухомого майна.

1.7. Адреси об’єктів нерухомості, присвоєні до набрання чинності цим Положенням, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за зверненням власника (користувача, балансоутримувача, орендаря) об’єкту нерухомості.

 

  1. ВИМОГИ, ЩО ВИСУВАЮТЬСЯ ДО ПРИСВОЄННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ АДРЕС ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ

2.1. Усіоб’єктинерухомості, якимможе бути присвоєна адреса, на територіїна території Східницької селищної територіальної громадиповинніматиунікальні, не повторювані(в межах одного населеного пункту громади)адреси.

2.2. Адреса містить наступні реквізити: найменування вулиці (проспекту, бульвару, тощо), номер об’єкту нерухомості (будівлі чи споруди), номер приміщення.

2.3. Присвоєння адрес об’єктам нерухомості на на території Східницької селищної територіальної громади або зміна їх нумерації проводиться у випадках:

– здачі в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту (у разі необхідності та у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

– поділумайновихкомплексів на самостійніоб’єктинерухомого майна;

– впорядкуваннянумерації у зв’язку з перейменуваннямвулиць;

– впорядкуваннянумерації з метою усуненнявиявленихповторюваних адрес;

– виявленняоб’єктівнерухомості, що не мають адрес.

2.4. При присвоєнні та реєстрації адрес об’єктамнерухомості не допускаєтьсяповтореннявженаявних адрес.

2.5. Присвоєння адрес виконується шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради.

2.6. Присвоєння / зміна адрес виконується за заявоюзацікавленої особи, згідноподанихдокументів.

2.6.1. Перелікнеобхіднихдокументів, щоподаютьсязацікавленою особою для новозбудованихоб’єктів:

– заява на ім’яселищногоголови;

– засвідченікопіїустановчихдокументів, витяг з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб – підприємців та паспорту та ідентифікаційного коду для фізичної особи (керівника)- для юридичних осіб;

– копія паспорту та ідентифікаційного коду –  для фізичної особи;

– засвідченакопіясертифікатувідповідності (декларації про готовністьоб’єкту до експлуатації; акту готовностіоб’єкту до експлуатації);

– засвідченакопіятехнічного паспорту, виданого КП ЛОР «Дрогобицькимміжміськимбюромтехнічноїінвентаризації та експертноїоцінки» чиіншою особою(установою/організацією), яка має на це право;

– копія висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна(за потреби);

– засвідченазаявникомкопія документу, щопосвідчує право власностічикористування на земельнуділянку

2.6.2. Перелікнеобхіднихдокументів, щоподаютьсязацікавленою особою для існуючихоб’єктів:

– заява на ім’яселищногоголови;

– засвідченікопіїустановчихдокументів, витяг з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб – підприємців та паспорту та ідентифікаційного коду для фізичної особи (керівника)- для юридичних осіб;

– засвідченікопія документу про право власності на об’єктнерухомого майна;

– засвідченакопіятехнічного паспорту, виданого КП ЛОР «Дрогобицькимміжміськимбюромтехнічноїінвентаризації та експертноїоцінки» чиіншою особою яка має на це право;

– копія висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна(за потреби);

– копія паспорту та ідентифікаційного коду –  для фізичної особи;

–  засвідченазаявникомкопія документу, щопосвідчує право власностічикористування на земельнуділянку.

Перелікдокументів, передбаченийцим пунктом, не є вичерпним.

 

  1. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ АДРЕС ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ

3.1. Присвоєння адреси об’єктам нерухомості, що утворюють безперервний фронт забудови вулиці, розташованих на вулицях наскрізного напряму щодо сторін світу, проводиться із заходу на схід та із півночі на південь з нумерацією будівель по правій стороні вулиць парними номерами починаючи з номера 2, по лівій стороні вулиць – непарними номерами починаючи з номера 1.

3.2. Об’єктамнерухомості, щознаходяться на перетинівулицьрізноїкатегорії, присвоюється адреса по вулицівищоїкатегорії.

3.3. Об’єктамнерухомості, щознаходяться на перетинівулицьрівноїкатегорії, присвоюється адреса по вулиці, на якувиходитьголовний фасад цьогооб’єкта. У випадку, якщо на рігвиходять два рівнозначнихфасади одного об’єктанерухомості, адреса надається по вулиці, яка простягаєтьсяіз заходу на схід.

3.4. Присвоєння адреси об’єктам нерухомості, що утворюють периметр площі, проводиться за годинниковою стрілкою, починаючи від вулиці вищої категорії або головної магістралі з боку центру, при цьому послідовність номерів об’єктів на кутових вулицях, що примикають до площі, уривається. У випадку, якщокутовібудівлімаютьголовний фасад і значнупротяжністьуздовжприлеглоївулиці, їхнумерація проводиться по вулиці, а не за площею.

3.5. Наданняадресиоб’єктамнерухомості, розташованимміждвомаіншимиоб’єктами з послідовнимиадресними номерами, проводиться з використаннямменшого номера об’єкта з додаванням до ньоголітеривідА до Я.

3.6. Об’єктамнерухомості, розташованим на територіїземлеволодіння, надається номер у виглядідробу (у чисельнику номер по вулиці, утворюючій адресу, у знаменникупорядковий номер числовоїнумераціїоб’єктувід …/1 до …/9, а для адрес в якихприсутня число та літера у знаменникудробувід …/1 до …/4, літеривід А до Й (наприклад 127/1-А), окрімземлеволодінь, зайнятихвиробничимиоб’єктами, де будівлям та спорудампривласнюється номер об’єкта.

3.7. Якщо зі складу майнового комплексу виділяється об’єкт, такому об’єкту присвоюється адреса шляхом додавання до існуючої адреси через дріб відповідної цифри.

3.8. Присвоєння адреси об’єктам нерухомості соціально-культурного призначення (дошкільні заклади, школи, інші), які розташовані в глибині забудови, проводиться відповідно до орієнтації головного фасаду з присвоєнням номера у вигляді дробу (у чисельнику номер найближчої будівлі, що виходить до лінії забудови вулиці, у знаменнику порядковий номер числової нумерації об’єкту, наприклад 76/6).

3.9. Присвоєння адрес об’єктамнерухомостівиробничогопризначення проводиться відповідно до загального порядку присвоєння адрес.

3.10. При реконструкції мікрорайонів та кварталів населених пунктів, що супроводжується зносом або зміною структури вулично-дорожньої мережі, в разі необхідності проводиться зміна адрес об’єктів всього мікрорайону або кварталу.

3.11. Присвоєння адреси об’єктам нерухомості, які розташовані в смузі відведення залізниці, проводиться відповідно до загального порядку присвоєння адрес.

3.12. При присвоєнні адреси об’єктам нерухомості, розташованим на території природоохоронного комплексу, історичних і архітектурних пам’ятників, першою в структурі адреси вказується назва комплексу, потім назва найближчої вулиці, далі – номер об’єкта по відношенню до головного входу.

3.13. У випадку поділу об’єкта нерухомості на кілька окремих самостійних об’єктів адреса кожному із них присвоюється шляхом додавання до існуючої адреси через дріб відповідної цифри.

3.14. Нумераціяпід’їздівжитловихбудівель проводиться послідовно, відлік – зліва направо, орієнтуючись на фасад будинку з виходамипід’їздів.

3.15. Нумераціяприміщеньвсерединібагатоквартирнихжитловихбудинківадміністративних і виробничихбудівель та споруд проводиться з присвоєнням номера (квартирі, приміщенню) в зростаючому порядку, починаючивід номера 1 до 999 на першомуповерсі та проводиться послідовно з першогопід’їзду, зліва – направо, знизу – вгору. Не допускаєтьсяповторенняномерів квартир (приміщень) у багатоквартирнихжитловихбудинках, адміністративних і виробничихбудівлях та спорудах.

3.16. Нумераціямашиномісць (стояночнихмісць) у вбудованихоб’єктахздійснюєтьсязліва – направо, знизу – вгору.

3.17. Адресоюземельноїділянки є адреса об’єктанерухомості, розташованого на ній.

3.18. Земельним ділянкам, щодо яких наданий дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, з метою розміщення об’єктів містобудування, малим архітектурним формам, тимчасовим спорудам для здійснення підприємницької діяльності присвоєння тимчасових поштових адрес здійснюється за пропозицією виконавчого комітету Східницької селищної ради на підставі документації із землеустрою.

3.19. Зміна адрес здійснюєтьсявідповіднодо порядкуприсвоєнняадресивизначеногоданимПоложенням.

3.20. Порушення порядку присвоєння адрес, передбаченогоданимПоложенням, тягневідповідальність, передбаченузаконодавствомУкраїни.

3.21. Виконавчий комітет Східницької селищної ради  перед присвоєнням адреси при необхідності попередньо обстежує місце розташування даного об’єкта нерухомості та проводить перевірку на відсутність існування ідентичної адреси для відповідного об’єкта нерухомості.

3.22. Фінансування заходів, пов’язаних із зміною адрес об’єктів нерухомості за пропозиціями виконавчих органів місцевого самоврядування проводиться, як правило, за рахунок коштів власника (балансоутримувача, користувача, орендаря) даного об’єкту нерухомості.

 

 

Секретарселищної ради                                         Юрій ЖУРАВЧАК