Східницька територіальна громада

Рахунок для перерахування коштів спонсорської допомоги на благоустрій селища КП «Господарник» Східницької селищної ради Р/р 260062360823 АБ «Укргазбанк» м.Київ, МФО 320478, ЗКПО 30769965

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Назва документа державного планування

Детальний план території з метою зміни цільового призначення земельних
ділянок з кадастровими номерами 4621287500:01:004:0026 площею 0,551 га,
4621287500:01:004:0033 площею 0,12 га в с. Старий Кропивник Східницької

селищної ради Дрогобицького району Львівської області

 1. Замовник СЕО
  Східницька селищна рада Львівської області (82391, Львівська область,
  смт. Східниця, вул. Золота Баня, 3).
  ЄДРПОУ: 26359951
 2. Вид та основні цілі документу державного планування
  Детальний план території є містобудівною документацією місцевого
  рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і
  функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови
  та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території
  населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції,
  та підлягає стратегічній екологічній оцінці.
  Детальний план території розробляється з метою зміни цільового
  призначення земельних ділянок з кадастровими номерами
  4621287500:01:004:0026 площею 0,551 га, 4621287500:01:004:0033 площею
  0,12 га.
  Цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером
  4621287500:01:004:0026 – 01.03 Для ведення особистого селянського
  господарства.
  Цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером
  4621287500:01:004:0033 – 01.05 Для індивідуального садівництва.
  Містобудівна документація розробляється на підставі рішення № 1343 від
  10 серпня 2023 року Східницької селищної ради Дрогобицького району
  Львівської області.
  Проєкт розроблятиметься відповідно до:
  – Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
  – Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
  – Закону України «Про відходи»;
  – Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
  – Закону України «Про охорону навколишнього природного
  середовища»;
  – Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
  – Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
  – Закону України «Про екологічну мережу України»;
  – Закону України «Про охорону земель»;

– Закону України «Про рослинний світ»;
– Закону України «Про тваринний світ»;
– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
– ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови
населених пунктів»;
– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні
положення проектування»;
– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та
споруди. Основні положення проектування».

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування
  визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких
  законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля
  (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або
  розміщення ресурсів):
  Територія проєктування розташована в с. Старий Кропивник
  Дрогобицького району Львівської області.
  Старий Кропивник – село Дрогобицького району Львівської області.
  Село розташоване за 4 км на захід від смт Східниці, за 20 км на південний
  захід від міста Дрогобич, 15 км від міста Трускавець, та 10 км від міста
  Борислав. Старий Кропивник простягається майже на 4 км вздовж гірського
  потоку Кропивник, який на південній околиці села впадає у річку Стрий.
  Детальний план території розробляється з метою зміни цільового
  призначення земельних ділянок на землі рекреаційного призначення.
  Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку
  впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у
  процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної
  частинами другою і третьою статті третьої.
  На наступних етапах проєктування буде визначено чи відносяться
  заплановані об’єкти до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які
  можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на
  довкілля.
 2. Ймовірні наслідки
  а) Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних
  умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та
  забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням
  взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.
  Вплив проєктних рішень ДПТ можливий у створенні викидів в
  атмосферне повітря забруднюючих речовин на етапі влаштування території та
  експлуатації проєктованих об’єктів внаслідок викидів забруднюючих речовин
  в атмосферне повітря.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних
масштабних впливів планової діяльності (значних виділень парникових газів,
теплоти, вологи тощо) не відбудеться.
Вплив на водне середовище можливий внаслідок утворення стічних вод.
Вплив на геологічне середовище можливий внаслідок проведення
інженерно-технічних робіт.
Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні
ґрунтового шару на етапі влаштування території. Під час функціонування
проєктованого об’єкту можливе забруднення грунту мастильними речовинами
внаслідок випадкового проливу палива, проїзду автотранспорту та
автомобільної техніки.
Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та
техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни
напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні)
не передбачаються.
Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і
автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Джерелами шуму
в період експлуатації буде проїзд транспорту.
Придатність до забудови на стадії розробки Детального плану території
визначається виходячи з найбільш раціонального її використання,
ефективного розміщення всіх основних елементів об’єктів і їх структури,
організації вертикального планування, створення чітких транспортних
зв’язків, можливості розвитку завдяки резервуванню території,
максимальному збереженню середовища існування людини.
б) На території проєктування відсутні об’єкти природно-заповідного
фонду. Навколо проєктованих ділянок розташований об’єкт Смарагдової
мережі UA0000326 Stryi river valley.
в) Зважаючи на проєктні рішення та географічне положення
транскордонні наслідки реалізації проєктних рішень детального плану
території для довкілля прикордонних територій, у тому числі здоров’я
населення, не очікуються.

 1. Розгляд альтернатив
  Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і
  демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно,
  моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких
  у часі чинників впливу) дали можливість сформувати наступні сценарії
  розвитку:
  Альтернатива 1 «Базовий сценарій» – затвердження проєкту детального
  плану території дозволить забезпечити раціональне використання території в
  даному населеному пункті.
  Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» – незатвердження проєкту. У разі
  незатвердження документа державного планування та відмови від реалізації
  будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку
  населеного пункту, раціонального розподілу території. За даною

альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно
проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення економічної ситуації,
неефективного використання земельних ресурсів.
Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з
урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-
економічного розвитку громади.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що
  використовуватимуться під час СЕО
  Під час підготовки звіту СЕО необхідно визначити доцільність і
  прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних,
  організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення
  безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє
  природне середовище в період здійснення проектованої діяльності дати
  прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи з особливостей планованої
  діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.
  Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить
  встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям
  охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення
  середовища існування.
  З огляду на характер такого виду документації як детальний план,
  ключовим завданням у виконанні СЕО проєкту є методи стратегічного
  аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що
  передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного
  планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень
  детального плану території.
  Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну
  інформацію:
  – доповіді про стан довкілля;
  – статистичну інформацію;
  – фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;
  – дані моніторингу стану довкілля;
  – оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть
  мати значний вплив на довкілля;
  – пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання
  території.
 2. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних
  наслідків виконання документа державного планування
  Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки
  передбачені заходи для запобігання негативного впливу на довкілля та
  здоров’я населення по таких напрямках:
  – охорона рослинного покриву;
  – охорона атмосферного повітря;
  – охорона поверхневих та підземних вод;
  – охорона ґрунтів та геологічного середовища;

– заходи щодо пожежної безпеки.
Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:
– ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання
земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.);
– планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-
захисних зон, озеленення території та ін.);
– охоронні заходи (моніторинг території зон впливу планової діяльності).
Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами
навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг
інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки
навколишнього середовища.

 1. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку
  Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається
  статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається
  з наступних розділів:
  – зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з
  іншими документами державного планування;
  – характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
  населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного
  планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною
  інформацією та результатами досліджень);
  – характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та
  стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за
  адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами
  досліджень);
  – екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я
  населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо
  територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними,
  статистичною інформацією та результатами досліджень);
  – зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
  запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на
  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;
  – опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у
  тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та
  довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
  – заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
  пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
  планування;
  – обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися,
  опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому
  числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під
  час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення;
– опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення (за наявності);
– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-
10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 1. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції
  Східницька селищна рада Львівської області (82391, Львівська область,
  смт. Східниця, вул. Золота Баня, 3).
  Строки подання
  10 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної
  екологічної оцінки Детального плану території з метою зміни цільового
  призначення земельних ділянок з кадастровими номерами
  4621287500:01:004:0026 площею 0,551 га, 4621287500:01:004:0033 площею
  0,12 га в с. Старий Кропивник Східницької селищної ради Дрогобицького
  району Львівської області (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону